ÚZEMNÝ PLÁN SÍDELNÉHO ÚTVARU MARTIN
(ÚPN-SÚ MARTIN) – územný plán mestaÚPN-SÚ Martin bol spracovaný firmou URKEA s.r.o. z Banskej Bystrice a schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Martine č. 105 zo dňa 23.09.1999.
Zmeny a doplnky ÚP:
 • Dielčia zmena číslo 1 vypracovaná Útvarom hlavného architekta mesta Martin v marci 2002 a schválená uznesením Mestského zastupiteľstva v Martine č. 26/03 zo dňa 20.02.2003,
 • Zmeny a doplnky č.2 vypracované Útvarom hlavného architekta mesta Martin a schválené uznesením Mestského zastupiteľstva č. 142/2008 zo dňa 25.9.2008,
 • Zmeny a doplnky č.3 vypracované Útvarom hlavného architekta mesta Martin v júni 2009 a schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Martine č. 96/09 zo dňa 27.8.2009,
 • Zmeny a doplnky č.4 vypracované Útvarom hlavného architekta mesta Martin v máji 2010 a schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Martine č. 81/10 zo dňa 01.07.2010,
 • Zmeny a doplnky č.5 vypracované Útvarom hlavného architekta mesta Martin v novembri 2013 a schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Martine č. 220/13 písm. b) zo dňa 19.12.2013,
 • Zmeny a doplnky č.6 vypracované Útvarom hlavného architekta mesta Martin v auguste 2015 a schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Martine č. 48/16 písm. b) zo dňa 22.04.2016,
 • Zmeny a doplnky č.7 vypracované Útvarom hlavného architekta mesta Martin v júni 2018 a schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Martine č. 1/2019 zo dňa 31.01.2019.

Záväzné časti ÚPN – SÚ Martin sú vyhlásené všeobecne záväzným nariadením mesta Martin č. 38 v znení všetkých jeho zmien a doplnkov
 • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Martin č. 38 ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu sídelného útvaru Martin v znení zmien a doplnkov č. 1 až 7 PDF 650 kB
 • Príloha č. 1 VZN – Regulatívy územného rozvoja-tabuľková časť PDF 29 MB
 • Príloha č. 2 VZN - Schéma záväzných častí riešenia PDF 67 MB
 • Príloha č. 3 VZN – Schéma verejnoprospešných stavieb PDF 11 MB