Spôsob zriadenia Útvaru hlavného architekta mesta Martin

Mestské zastupiteľstvo v Martine v zmysle ustanovenia § 11 ods. 3 písm.i/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov s použitím ustanovenia § 29 ods. 3 zákona NR SR č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách SR v znení neskorších zmien a doplnkov zriaďuje rozpočtovú organizáciu Útvar hlavného architekta mesta Martin (ÚHAM) počnúc dňom 1. 1. 1997, ktorý bude hospodáriť na princípe rozpočtovej organizácie (Zriaďovacia listina - výpis; tiež v uznesení MsZ 139/1996 zo dňa 19. 12. 1996 ).