Predmet činnosti

  • Obstarávanie územno-plánovacej dokumentácie.
  • Vypracovanie zadávacích dokumentov, územno-plánovacej dokumentácie a územno-plá-novacích podkladov.
  • Stavebné a urbanisticko-architektonické expertízne a poradenské činnosti.
  • Zastupovanie mesta ako orgánu samosprávy vždy dotknutého v územnom a stavebnom konaní.