Pôsobnosť Útvaru hlavného architekta mesta Martin

Útvar hlavného architekta mesta Martin (ďalej len “útvar hlavného architekta”) je rozpočtová organizácia zriadená mestským zastupiteľstvom.
Útvar hlavného architekta riadi najmä územno-plánovacie, urbanisticko-architektonické činnosti v meste. Podrobnú pôsobnosť útvaru hlavného architekta vymedzuje jeho zriaďovacia listina a organizačný poriadok.
Útvar hlavného architekta patrí do úseku primátora. Riaditeľ útvaru hlavného architekta zodpovedá za plnenie úloh útvaru hlavného architekta primátorovi.