Územnoplánovacie dokumentácie a územnoplánovacie podklady (ÚPD a ÚPP)

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA

 • ÚPN-SÚ Martin, URKEA, s.r.o. B. Bystrica, Ing. arch. Ľudovít Jankovič,
  schválený uznesením MsZ č. 105/99 zo dňa 23.09.1999, VZN č. 63/99
  - Dielčia zmena ÚPN-SÚ Martin č.1, ÚHA Martin, Ing. arch. Viera Šottníková
  schválený uznesením MsZ č. 26/03 zo dňa 20.02.2003, VZN č. 38/03
  - Zmeny a doplnky ÚPN-SÚ Martin č.2, ÚHA Martin, Ing. arch. Nora Hejzlarová
  schválený uznesením MsZ č. 142/08 zo dňa 25.09.2008, VZN č. 38 v znení ZaD č.2

ÚZEMNÉ PLÁNY ZÓN

 • ÚPN-HC-PZ Martin, Ing. arch. Peter Dunajovec, Ing. arch. Dušan Maňák
  schválený uznesením MsZ č. 347/98 zo dňa 12.02.1998, VZN č. 54/98, prečíslované na VZN č. 23/98
 • ÚPN-Z IBV Martin – Veľká hora, Ing. arch. Peter Nezval
  schválený uznesením MsZ č. 67/00 zo dňa 29.06.2000, VZN č. 71/00
  - Zmeny a doplnky ÚPN-Z IBV Martin – Veľká hora č. 1, ÚHA Martin, Ing. arch. Denisa Valašková, schválený uznesením MsZ Martin č. 153/08 zo dňa 29.09.2008, VZN č.28 v znení ZaD č.1
 • ÚPN-Z IBV Martin – Záturčie, Ing. arch. Ján Kubína
  schválený uznesením MsZ č. 31/01 zo dňa 09.09.2003, VZN č. 40/03
  - Zmena ÚPN-Z IBV Martin - Záturčie č.1, ÚHA Martin, Ing. arch. Viera Šottníková,
  VZN č. 40 v znení č. 1
 • ÚPN-Z Martin – Pred nemocnicou, ARCH.EKO, s.r.o., Ing. arch. Michal Gaj, schválený uznesením MsZ č. 57/06 zo dňa 25.05.2006, VZN č. 59
   

URBANISTICKÉ ŠTÚDIE

 • Martin Priekopa- Lipová ulica
 • Mt Pod Hrbmi
 • Dostavba HBV Mt Záturčie
 • Dostavba HBV Mt Záturčie - Dielčia zmena UŠ
 • Mt Tomčany
 • Park a športové plochy Mt-Sever
 • Záturčie –detské ihriská
 • Ľadoveň – detské ihriská
 • Mt-Košúty II- dets.ihriská
 • Bambusky I.etapa
 • Bambusky II.etapa
 • Martin-Kolkáreň
 • Mudroňova – pred poštou
 • Pri záhradkách
 • Martin- Pažitie
 • Technická štúdia prístupovej komunikácie VPP
 • Urbanisticko-dopravné riešenie cyklistickej dopravy
 • ÚPN-Z Martinské hole (urbanistická štúdia)
 • ÚPN-Z Martinské hole – Ostredok (urbanistická štúdia)
 • Lesopark Martin – Stráne
 • Rozšírenie a prestavba mestského a rekonštrukcia Národného cintorína
 • Park a športové plochy pri ZŠ v Záturčí
 • Dendrologicko–urbanistický prieskum parku na „Martinskej Akropole“

ŠTÚDIE

 • riešenie parkovacích plôch v jednotlivých mestských častiach
 • výber lokalít pre detské ihriská na území mesta Martin
 • pasportizácia bilboardov na území mesta Martin
 • pešie plató v Záturčí
 • návrh dláždených plôch pre umiestnenie nádob na KO
 • štúdia dostavby ZŠ Priekopa „Dom opatrovateľskej služby v Martine-Priekope“
 • oddychový priestor v mestskej časti Podháj – Stráne
 • radové garáže – ul. J.Goliána
 • štúdia – ul. R. Viesta
 • cyklistická trasa – sprístupnenie závodu Ecco
 • radové garáže v mestskej časti Záturčie
 • štúdia farebného riešenia ZŠ A.Stodolu, Záturčie
 • spevnené plochy pod U-rampu, Záturčie
 • sanácia schodiska na mestskom cintoríne v Priekope
 • Partizánsky cintorín – revitalizácia a stavebné úpravy
 • zábradlie potoka Jordán
 • BD – Martin-Priekopa, Chotárna ul.
 • Mädokýš – úprava plochy pri prameni
 • BD pre sociálne bývanie, Bambusky
 • stavebné úpravy fontány na sedenie saltánkom
 • Hádzanársky štadión – stavebno-technické posúdenie objektu, návrh stavebných úprav
 • riešenie ihriska hádzanárskeho štadióna
 • oplotenie Sokolovne
 • Prestavba kina Moskva
 • Rekonštrukcia Turčianskej galérie
 • Výstavný a kongresový pavilón v záhrade domu na Hviezdoslavovej 33 (býv. ÚHA)
 • Prestavba domu na Divadelnej ulici (RPIC)