Vyhlásenie o pristúpení k protikorupčnej politike Mesta MartinZamestnanci Útvaru hlavného architekta mesta Martin vyhlasujú, že boli oboznámení s protikorupčnou politikou Mesta Martin, v súlades ktorou sa:
  1. zakazuje úplatkárstvo,
  2. budú realizovať opatrenia na predchádzanie úplatkárstvu,
  3. budú zisťovať, oznamovať a riešiť všetky prípady úplatkárstva, ktoré sa vyskytnú.
Protikorupčná politika je obsiahnutá v Politike kvality a transparentnosti a vychádza z Poslania a Vízie Mesta Martin.

Etický kódex zamestnancov ÚHA (PDF 1,5MB)