titulna > SAMOSPRÁVA MESTA - mestské zastupiteľstvo > uznesenia MsZ

uznesenia MsZ

Uznesenia  prijaté na zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Martin,  konanom 25. novembra 2010

Uznesenie č. 152/10

Mestské zastupiteľstvo v Martine
I. volí

- Ing. Dušana Laššáka za hlavného kontrolóra MsZ na volebné obdobie od 1.1.2011 do 31.12. 2016


Uznesenie č. 153/10

hlasovanie (.pdf, 85kB)

Mestské zastupiteľstvo v Martine
I. prerokovalo
- Návrh Zmeny štatútu neziskovej organizácie M“ART“IN

II. schvaľuje
- Zmenu štatútu neziskovej organizácie M“ART“IN


Uznesenie č. 154/10

hlasovanie (.pdf, 85kB)

Mestské zastupiteľstvo v Martine
I. prerokovalo

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov v rozpočte na r. 2010

II. schvaľuje
- presun rozpočtových prostriedkov
Bežné výdavky
podprogram 5.1, bod 1 trieda 0510 podpoložka 637004 - 50 000 EUR
podprogram 5.2, bod 1 trieda 0510 podpoložka 637004 + 50 000 EUR


Uznesenie č. 155/10

hlasovanie (.pdf, 85kB)

Mestské zastupiteľstvo v Martine
I. prerokovalo

- Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Martin

II. neschvaľuje
- VZN č.88 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základ. umeleckej školy,  poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia,  zriadených na území mesta Martin


Uznesenie č. 156/10

hlasovanie (.pdf, 85kB)

Mestské zastupiteľstvo v Martine
I. prerokovalo

- Správu o finančnom plnení rozpočtu mesta Martin za I. - III. štvrťrok 2010

II. schvaľuje
- Finančné plnenie rozpočtu Mesta Martin za I.-III. štvrťrok 2010


Uznesenie č. 157/10

hlasovanie (.pdf, 85kB)

Mestské zastupiteľstvo v Martine
I. schvaľuje

1. rozpočet Mesta Martin na rok 2011
a) bežné príjmy v celkovej výške 22 966464,-€ a bežné výdavky vo výške 22 126896,- €
b) kapitálové príjmy vo výške 558 052,- € a kapitálové výdavky vo výške 602 191,- €,
c) finančné operácie príjmové vo výške 202 737,-€ a výdavkové vo výške 998 166,- €,
d) s akceptáciou nasledovných návrhov:
- v bežných výdavkoch v podprograme 11.1 v podtriede 08.2.09 presunúť čiastku 10 tis. € z bodu 2) kultúrne akcie a oslavy , do bodu 3) vydanie špeciálnych čísel
školského časopisu
- v kapitálových výdavkoch z podprogramu 8.3, podtriedy 0320, bod 1 „zakúpenie 2  vozidiel pre mestský hasičský zbor“ presunúť čiastku 60 000 € do kapitálových
výdavkov, do podprogramu 4.1, podtriedy 01116, bod 2 „rozpočtová rezerva“
2. rozpočet Útvaru hlavného architekta mesta Martin na rok 2011
3. rozpočet Správy športových zariadení na rok 2011
4. rozpočet Turisticko-informačnej kancelárie mesta Martin na rok 2011

II. berie na vedomie
a) viacročný rozpočet Mesta Martin na roky 2012 - 2013
b) stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Mesta Martin na rok 2011 a návrhu viacročného rozpočtu na roky 2011 – 2013


Uznesenie č. 158/10

hlasovanie (.pdf, 85kB)

Mestské zastupiteľstvo v Martine
I. prerokovalo
- Návrh dodatku č. 6 k VZN č. 76 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

II. schvaľuje
- Dodatok č. 6 k VZN č. 76 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


Uznesenie č. 159/10

hlasovanie (.pdf, 85kB)

Mestské zastupiteľstvo v Martine
I. prerokovalo
- Návrh na zmenu rozpočtu mesta Martin na rok 2010

II. schvaľuje
- zmenu rozpočtu – zvýšenie celkových príjmov a výdavkov mesta o 49 372,- €
1. v bežných príjmoch
a) zníženie rozpočtu v položke 111 daň z príjmu fyzických osôb o 404 441,- €,
b) zvýšenie rozpočtu v podpoložke 312001 transfery v rámci verejnej správy o 453813,-€
2. v bežných výdavkoch zvýšenie rozpočtu v podprograme 10.5 mestská autobusová  verejná doprava, trieda 0451, položka 630 tovary a služby o 49 372,- €


Uznesenie č. 160/10

hlasovanie (.pdf, 85kB)

Mestské zastupiteľstvo v Martine
I. prerokovalo

- Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok ´2009/2010 v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin

II. schvaľuje
- Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok  2009/2010 v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin


Uznesenie č. 161/10

hlasovanie (.pdf, 85kB)

Mestské zastupiteľstvo v Martine
I. prerokovalo
- Návrh Koncepcie rozvoja škôl a šk. zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin  do r. 2015

II. schvaľuje
- Koncepciu rozvoja škôl a šk. zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin  do r. 2015


Uznesenie č. 162/10

hlasovanie (.pdf, 85kB)

Mestské zastupiteľstvo v Martine
I. prerokovalo

- návrh na predaj akcií spoločnosti MARTIMEX, akciová spoločnosť Martin so sídlom Červenej armády 1, Martin 036 01, IČO: 00000710

II. schvaľuje
- predaj akcií emitenta MARTIMEX, akciová spoločnosť Martin so sídlom Červenej armády 1, Martin 036 01, IČO: 00000710 v počte 4 kusy v menovitej hodnote 3.320,- Eur / 1 akcia akcionárovi Martimex-holding, akciová spoločnosť so sídlom Červenej armády 1, Martin, IČO: 36384062 za kúpnu cenu 265,60 Eur / 1 akcia


Uznesenie č. 163/10

hlasovanie (.pdf, 85kB)

Mestské zastupiteľstvo v Martine
I. prerokovalo

- Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 82 o hospodárení s majetkom mesta

II. schvaľuje
- Dodatok č. 2 k VZN č. 82 o hospodárení s majetkom mesta


Uznesenie č. 164/10

hlasovanie (.pdf, 85kB)

Mestské zastupiteľstvo v Martine
I. prerokovalo

- Návrh na súhlas s vyhlásením obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Martin

II. schvaľuje
1. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľného majetku v súlade so zákonom NRSR č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 o majetku obcí a podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Martin č. 82 o hospodárení s majetkom Mesta Martin.
Predmetom obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľného majetku bude Odpredaj pozemku parc. č. KN-C 312/14, ostatná plocha o výmere 375 m2, k.ú. Martin za minimálnu cenu 37.500 €

2. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľného majetku v súlade so zákonom NRSR č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 o majetku obcí a podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Martin č. 82 o hospodárení s majetkom Mesta Martin.
Predmetom obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľného majetku bude Odpredaj časti pozemku parc. č. KNC 612/77, zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 2000 m2, parc. č. 612/86, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 512 m2 v kat. úz. Záturčie za minimálnu cenu 25 EUR/m², presná výmera bude určená geometrickým plánom. A prístrešok komunálnej vybavenosti so súp. č. 5459 na parc. č. 612/86 , kat. úz. Záturčie za minimálnu cenu 10 431 EUR.


Uznesenie č. 165/10

hlasovanie (.pdf, 85kB)

Mestské zastupiteľstvo v Martine
I. prerokovalo

- Návrh na autoremedúru uznesenia MsZ č. 110/10, bod C4 a C8 zo dňa 26.8.2010

II. schvaľuje
- Autoremedúru uznesenia MsZ č. 110/10, bod C4 a C8 zo dňa 26.8.2010. z pôvodného znenia :
II. Schvaľuje:
C4. Prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 1911/3, ostatné plochy o výmere 400 m², k. ú. Martin na dobu neurčitú, za účelom vybudovania obslužnej komunikácie a parkoviska pre zdravotnícke zaradenie, v prospech Sanatórium Helios SK, s. r. o., so sídlom Daniela Michaelliho 2, 036 01
Martin, IČO:36425621, za cenu 2 €/m² ročne. V prípade ukončenia nájomnej zmluvy bude úprava prenajatého pozemku bezplatne odovzdaná mestu. Predmetný pozemok je priľahlý k pozemku, ktorý už má žiadateľ v prenájme a z dôvodu nepostačujúceho množstva parkovacích plôch na vlastnom pozemku, chce rozšíriť možnosti parkovania nielen pre pacientov a na vlastné náklady, z tohto dôvodu hodnotíme prípad ako prípad hodný osobit. zreteľa.
C8:Prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 316/4, zastavaná plocha o výmere cca 14 m2, k. ú. Martin v prospech Antona Darnadyho s manželkou Helenou Darnadyovou, obaja trvale bytom P. O. Hviezdoslava 86/54, 036 01 Martin za cenu 0,75 EUR/m2/ročne. Žiadatelia sú vlastníkmi plechovej garáže, ktorá je postavená na predmetnej parcele

na nové znenie :
II. schvaľuje
C4. Prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 1911/3, ostatné plochy o výmere 496 m², k. ú. Martin na dobu určitú, a to 12 rokov, za účelom vybudovania obslužnej komunikácie a parkoviska pre zdravotnícke zaradenie, v prospech Sanatórium Helios SK, s. r. o., so sídlom Daniela Michaelliho 2, 036 01 Martin, IČO:36425621, za cenu 2 €/m² ročne.
V prípade ukončenia nájomnej zmluvy bude úprava prenajatého pozemku bezplatne odovzdaná mestu. Predmetný pozemok je priľahlý k pozemku, ktorý už má žiadateľ v prenájme a na ktorom bude realizovať prístavbu zdravotníckeho zariadenia a z dôvodu nepostačujúceho množstva parkovacích plôch na vlastnom pozemku má zámer rozšíriť možnosti parkovania nielen pre pacientov, ale aj obyvateľov tejto mestskej časti na vlastné náklady, z tohto dôvodu hodnotíme prípad ako prípad hodný osobitného zreteľa.
C8 Prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 316/4, zastavaná plocha o výmere cca 14 m2, k. ú. Martin v prospech Antona Darnadyho s manželkou Helenou Darnadyovou, obaja trvale bytom P. O. Hviezdoslava 86/54, 036 01 Martin za cenu 5,25 EUR/m2/ročne. Dôvodom pre zaradenie prípadu ako prípad hodný osobitného zreteľa je fakt, že žiadatelia sú vlastníkmi plechovej garáže, ktorá je postavená na predmetnej parcele..


Uznesenie č. 166/10

hlasovanie (.pdf, 85kB)

Mestské zastupiteľstvo v Martine
I. prerokovalo

- Návrh na odovzdanie do správy nehnuteľného majetku, časti stavby súp. č. 5370 a to budovy  bývalého posádkového klubu armády postavenej na parcele KN č. 1859/16 v k.ú. Martin, na Ul. Šoltésovej č. 3 v Martine, zapísaného na LV 3734 ako vlastníctvo odovzdávajúceho -Mesta Martin, preberajúcemu, správcovi-rozpočtovej organizácii mesta, KAMARÁT - Centrum voľného času, Ul. Andreja Kmeťa 22, Martin.

II. konštatuje, že
- Odovzdaním vyššie uvedeného majetku správcovi vlastník zabezpečí jeho účelné a hospodárne využitie v oblasti rozvoja kultúry v meste prostredníctvom kultúrnych organizácií a združení  pôsobiacich v meste Martin.

III. schvaľuje
- Odovzdanie do správy nehnuteľného majetku, časti stavby súp. č. 5370 a to budovy bývalého posádkového klubu armády, postavenej na parcele KN č. 1859/16 v k.ú. Martin, na Ul. Šoltésovej  č. 3 v Martine, zapísaného na LV 3734 ako vlastníctvo odovzdávajúceho -Mesta Martin,  preberajúcemu, správcovi - rozpočtovej organizácii mesta, KAMARÁT - Centrum voľného času,  Ul. Andreja. Kmeťa 22, Martin s účinnosťou od 01.12.2010.

IV. žiada vedenie mesta
- vzhľadom na historický význam budovy CVČ Kamarát Ul. A. Kmeťa, aby bol objekt využívaný na  kultúrne, vzdelávacie a spoločenské aktivity pre občanov mesta Martin


Uznesenie č. 167/10

hlasovanie (.pdf, 85kB)

Mestské zastupiteľstvo v Martine
I. prerokovalo

- Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej darovacej zmluve

II. súhlasí
- s návrhom na uzavretie zmluvy o budúcej darovacej zmluve medzi zmluvnými stranami:
budúci darujúci:, LRC & partner, s r. o., so sídlom: 013 22 Rosina 816, IČO: 36 407 780, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 138/L, (ďalej len budúci darujúci) a budúci obdarovaný: Mesto Martin so sídlom: Námestie S. H. Vajanského č. 1, 036 49 Martin, IČO: 00 316 792, (ďalej len budúci obdarovaný), na základe ktorej bude predmetom budúceho bezodplatného prevodu- darovania:
- novovybudovaná prístupová komunikácia od Ul. Nade Hejnej s premostením vodného toku Mädokýš s pozemkami, na ktorých budú zrealizované.
- prístupový chodník k areálu supermarketu z Ul. stavbárska na Ul. J. Krónera
- stožiare verejného osvetlenia so svietidlami a elektrickými rozvodmi


Uznesenie č. 168-A/10

hlasovanie (.pdf, 85kB)

Mestské zastupiteľstvo v Martine
I. prerokovalo

- Návrh realizácie prevodu nehnuteľného majetku mesta na práv. a fyz. osoby podľa §6 ods. 1  zákona 369/1990 Zb. a podľa Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v zn. neskôr. predpisov a  v zmysle ods. 4 prílohy č. 2 Dodatku č. 1 k VZN č. 82 o hospodárení s majetkom mesta

II. schvaľuje
1. Odpredaj časti parc. č. KNC 3445/1, zastavané plochy a nádvoria cca o výmere 55 m2, kat. úz. Priekopa, presná výmera bude určená geometrickým plánom a táto je vo vlastníctve Mesta Martin v prospech Mariána Siráňa a manželky Tatiany, bytom Ul. O. Plachého 50, 036 08 Martin za cenu zvyškového pozemku, t.j. 4 EUR/m².


Uznesenie č. 168-B/10

hlasovanie (.pdf, 85kB)

Mestské zastupiteľstvo Martine
I. prerokovalo

A. návrhy na odpredaj nehnuteľného majetku v zmysle § 9a, ods.8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.- prípad hodný osob. zreteľa, ku schváleniu odpredaja je potrebná 3/5 väčšina prítomných  poslancov.
B. návrh na prenájom nehnuteľného majetku v zmysle § 9a, ods.9, písm. c) zákona č.138/1991 Zb.- prípad osob. zreteľa, kedy je na schválenie v MsZ potrebný súhlas 3/5 väčšiny prítomných poslancov.

II. schvaľuje
A1. Odpredaj pozemku parc. č. KN-C 1641/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 325 m², k. ú. Priekopa firme Terrib, s. r. o. so sídlom M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin, IČO: 44 026 536 za cenu 25 EUR/m², spolu za cenu 8.125 EUR.

Kúpna zmluva bude uzatvorená s podmienkou: „Kupujúci si je vedomý, že cez odpredávaný pozemok vedie trasa NN kábla, vodovodu a kanalizácie, a s týmto bremenom ho aj kupuje a preberá.“
Dôvodom prípadu osobitného zreteľa je, že pozemok je priľahlým pozemkom k areálu, ktorý žiadateľ nadobudol v roku 2009 od Ministerstva obrany ako celok a až dodatočne zistil, že časť o výmere 325m² KN-C parcela 1641/2 je vo vlastníctve Mesta Martin a pozemok dlhodobo užíval.

A2. Odpredaj pozemku parc. č. KN-C 3081/12, zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 180 m², k. ú. Martin firme OKER, s. r. o., so sídlom Kollárova 90, 036 01 Martin, IČO: 36 389 366 za cenu 25 EUR/m². Presná výmera bude určená geometrickým plánom.
Kúpna zmluva bude uzatvorená s podmienkou: „Kupujúci si je vedomý, že cez odpredávaný pozemok vedú trasy inžinierskych sietí, a to vodovodu, plynovodu, primárneho horúcovodu
a 2x kábel Slovak Tetelecom, a s týmto bremenom ho aj kupuje a preberá.“
Dôvodom prípadu osobitného zreteľa je, že pozemok priamo susedí s areálom žiadateľa a jeho odkúpením vznikne súvislý celok v jeho vlastníctve. Na predmetnom pozemku sa nachádza inžinierska sieť- vodovodná prípojka vo vlastníctve žiadateľa a táto časť pozemku nie je nikým iným ako žiadateľom využívaná a udržiavaná.

B1.. Prenájom pozemku parc. č. KN-C 4335/9, zastavaná plocha o výmere 22 m², k. ú. Martin firme Rental house, s. r. o. so sídlom: Fatranská 2, 038 61 Vrútky, IČO: 36 440 221 za cenu 1 EUR ročne, za účelom jeho užívania pri realizácii a užívaní
stavby: „Prevádzková budova“, ktorú bude spoločnosť realizovať na susedných pozemkoch parc. č. KN-C 1847,1848, 1849/7, k. ú. Martin (Ul. Sklabinská).
Podmienkou prenájmu parcely KN-C 4335/9 o výmere 22m² v rámci I. nadzemného podlažia je ponechať priestor pre jestvujúcu verejnoprospešnú stavbu- autobusovú zastávku pre mestskú a prímestskú autobusovú dopravu, ktorá je umiestnená na pozemku vo vlastníctve Mesta Martin a je predmetom prenájmu. Dávame návrh na schválenie výšky nájomného a prenájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa.


Uznesenie č. 168-C/10

hlasovanie (.pdf, 85kB)

Mestské zastupiteľstvo v Martine
I. prerokovalo

- Návrh na súhlas so zámenou nehnuteľného majetku Mesta Martin

II. schvaľuje
zámenu nehnuteľného majetku v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. – prípad hodný osobitného zreteľa:
- zámenu pozemku parc. č. KN-C 502/648, zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2, k. ú. Záturčie, ktorý je vo vlastníctve Martina Havelku, trvale bytom Š. Šikuru, 5683/42, 036 01 Martin, za časť pozemku parc. č. KN-C 3527/178 ostatné plochy, o výmere 22 m2, k.ú. Martin, ktorý je vo vlastníctve Mesta Martin.
Pozemky sa vymieňajú bez vzájomného finančného vysporiadania. Z dôvodu realizácie projektu „Rekonštrukcia námestia Sever“ bude pozemok p. Martina Havelku č. KN-C 502/648, k. ú. Záturčie potrebný pre Mesto Martin, preto zaraďujeme zámenu predmetných pozemkov do prípadov hodných osobitného zreteľa a na jej schválenie je potrebný súhlas 3/5 väčšiny prítomných poslancov.


Uznesenie č. 168-D/10

hlasovanie (.pdf, 85kB)

Mestské zastupiteľstvo v Martine
I. prerokovalo

- návrh na zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva nehnuteľného majetku  mesta


II. schvaľuje
a) Zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva v zmysle § 141 Občianskeho zákonníka.
Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva pozemku parc. č. KN-C 502/542, ostatné plochy o výmere 2195 m2, k. ú. Záturčie, ktorý je v spoluvlastníckom podiele: Mesto
Martin v ⅔-inách a AMC Martin, s. r. o., IČO: 31 622 526, so sídlom Ul. Tomášikova, 036 01 Martin v ⅓-ine, v zmysle geometrického plánu č. 321/2010 vyhotovenom dňa 30.09.2010 pod firmou GEODET, v. s. o. , Ul. Pavla Mudroňa 45, 036 01 Martin, IČO: 36 390 674 a overenom Správou katastra v Martine pod č. 896/10 dňa 27. 10. 2010, tak, že: Mesto Martin bude vlastniť:
- novovytvorenú parc. č. KN-C 502/741, zastavaná plocha o výmere 218 m2, k. ú.
Záturčie,
- novovytvorenú parc. č. KN-C 502/739, ostatná plocha o výmere 16 m2, k. ú. Záturčie,
a AMC Martin, s. r. o. bude vlastniť:
- novovytvorenú parc.č. KN-C 502/542,ostatná plocha o výmere 1834 m2,k. ú. Záturčie,
- novovytvorenú parc. č. KN-C 502/740, ostatná plocha o výmere 127 m2, k. ú. Záturčie.
Do dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva bude zapracované upozornenie pre AMC Martin, s. r. o. o inžinierskych sieťach, ktoré vedú cez pozemok, ktorý sa stane jej výlučným vlastníctvom: „ AMC Martin, s. r. o. si je vedomá, že cez pozemok (uvedie sa číslo novovytvorenej parcely) vedú inžinierske siete – verejný vodovod a diaľkový kábel Orange, a s týmto bremenom ho aj preberajú“.

b) Finančné vysporiadanie: AMC Martin, s. r. o. uhradí Mestu Martin za 1229 m2 sumu 25
EUR/m2, čo spolu predstavuje 30.725 EUR. Týmto budú finančné nároky, vyplývajúce zo zrušenia
a vysporiadania podielového spoluvlastníctva k pozemku parc. č. KN-C 502/542, ostatné plochy
o výmere 2195 m2, k. ú. Záturčie vzájomne vysporiadané.


Uznesenie č. 168-E/10

hlasovanie (.pdf, 85kB)

Mestské zastupiteľstvo v Martine
I. prerokovalo

V súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 138/1991 Zb. o majetku obcí a § 17 ods. 5, písm. c) Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Martin č. 82 o hospodárení s majetkom Mesta Martin – prípad hodný osobitného zreteľa

II. schvaľuje
pokračovania nájomného vzťahu vyplývajúceho z nájomných zmlúv uzatvorených na dobu určitú, ktorých platnosť končí v roku 2010:
1. Pokračovanie nájomného vzťahu podľa nájomnej zmluvy č. 1/2004 zo dňa 22. 01. 2004 . s dodatkom č. 1 zo dňa 01 .02 .2008, ktorej platnosť končí dňom 31. 12. 2010:
Prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 1885/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 164 m², k. ú. Martin na dobu neurčitú, za účelom umiestnenia dočasných stavieb – garáž pre nákladné vozidlá, predajňa potravín a predajňa mäsa, v prospech Jána Maťovčíka – Falcon, s miestom podnikania Ul. Nade Hejnej 4953/2, 036 01 Martin, IČO: 22600183, za cenu 270,60 EUR ročne.
Nakoľko sa jedná o pozemok, na ktorom je stavba vo vlastníctve žiadateľa, ide o pokračovanie nájomného vzťahu a žiadateľ si plní povinnosti vyplývajúce z nájomnej zmluvy, hodnotíme prenájom ako prípad hodný osobitného zreteľa.

2. Pokračovanie nájomného vzťahu podľa nájomnej zmluvy č. 20/2005 zo dňa 27. 07. 2005, ktorej platnosť končí dňom 31. 12. 2010:
Prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 180/78, zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m², k. ú.

Záturčie na dobu neurčitú, za účelom umiestnenia dočasnej stavby – stánok na predaj zmrzliny, v prospech Ivana Mikulu, s miestom podnikania: 038 35 Valča 144, za cenu 1,65 EUR/m2/ročne.
Nakoľko sa jedná o pozemok, na ktorom je stavba vo vlastníctve žiadateľa, ide o pokračovanie nájomného vzťahu a žiadateľ si plní povinnosti vyplývajúce z nájomnej zmluvy, hodnotíme prenájom ako prípad hodný osobitného zreteľa.

3. Pokračovanie nájomného vzťahu podľa nájomnej zmluvy č. 09/2004 zo dňa 08. 11. 2004, ktorej platnosť končí dňom 31. 12. 2010:
Prenájom časti pozemkov parc. č. KN-C 3730/209, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2 a parc. č. KN-C 3730/103, o výmere 10 m², k. ú. Martin na dobu neurčitú, na ktorých bola zrealizovaná prístavba k obytnému domu súp. č. 1632, byt č. 33/3, v prospech Zuzany Kreslovej, rod. Frkáňovej, trvale bytom Ul. poľná 4680/4, 036 01 Martin s manželom Ivanom Kreslom, trvale bytom Ul. Kozmonautov 3918/6, 036 01 Martin, za cenu 5,68 EUR ročne.
Nakoľko sa jedná o pozemky, na ktorých bola zrealizovaná prístavba k bytu vo vlastníctve žiadateľov, ide o pokračovanie nájomného vzťahu a žiadateľ si plní povinnosti vyplývajúce z nájomnej zmluvy, hodnotíme prenájom ako prípad hodný osobitného zreteľa.

4. Pokračovanie nájomného vzťahu podľa nájomnej zmluvy č. 21/2007 zo dňa 06. 08. 2007, ktorej platnosť končí dňom 31. 12. 2010:
Prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 3662/13, ostatné plochy o výmere 50 m2, k. ú. Martin na dobu neurčitú, za účelom umiestnenia dočasnej stavby – stánok na predaj potravinárskeho tovaru, v
prospech Žanety Končekovej, s miestom podnikania Ul. Mládeže 9/16, 036 01 Martin, IČO: 41243781, za cenu 136 EUR ročne.
Nakoľko sa jedná o pozemok, na ktorom je stavba vo vlastníctve žiadateľa, o pokračovanie nájomného vzťahu a žiadateľ si plní povinnosti vyplývajúce z nájomnej zmluvy, hodnotíme prenájom ako prípad hodný osobitného zreteľa.

5. Pokračovanie nájomného vzťahu podľa nájomnej zmluvy č. 56/2005 zo dňa 05. 12. 2005 s dodatkom č. 1 zo dňa 17. 07. 2006, ktorej platnosť končí dňom 31. 12. 2010: Prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 4232/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 m2, k. ú. Martin na dobu neurčitú, za účelom umiestnenia dočasnej stavby – stánok na predaj novín, časopisov a doplnkového tovaru, v prospech Martina Havelku Traffic, s miestom podnikania Ul. Š. Šikuru 42, 036 01 Martin, IČO: 30499062, za cenu 31,25 EUR ročne.
Nakoľko sa jedná o pozemok, na ktorom je stavba vo vlastníctve žiadateľa, ide o pokračovanie nájomného vzťahu a žiadateľ si plní povinnosti vyplývajúce z nájomnej zmluvy, hodnotíme prenájom ako prípad hodný osobitného zreteľa.


Uznesenie č. 169/10

hlasovanie (.pdf, 85kB)

Mestské zastupiteľstvo v Martine
I. prerokovalo

- V súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa  zákon 138/1991 Zb. o majetku obcí a § 17 ods. 5, písm. c) VZN Mesta Martin č. 82 o hospodárení  s majetkom Mesta Martin – prípad hodný osobitného zreteľa, Mestské zastupiteľstvo v Martine
a to:
A) návrh na pokračovanie nájomného vzťahu podľa nájomnej zmluvy č. 2006 002 zo dňa 02.11.2005 na dobu neurčitú, uzatvorenej medzi prenajímateľom – Mesto Martin a nájomcom – Antonín Vlček VLANDA plus, Tomášikova 9, Martin, IČO 33581088, ktorej platnosť a účinnosť končí 31.12.2010.
Jedná sa o dlhodobého nájomcu, užívajúceho obchodné nebytové priestory na Ul. Tomášikova, č. súp. 4021 v Martine a zabezpečujúceho prevádzku predajne drogéria.

II. schvaľuje
- prípad hodný osobitného zreteľa - Antonín Vlček VLANDA plus, Tomášikova 9, Martin, je  dlhodobým, nájomcom majetku mesta – obchodných priestorov na Ul. Tomášikova č. súp.4021 v  Martine, IČO 33581088, ktorý ich za vlastné finančné prostriedky zveľadil a naďalej ich udržiava  v dobrom technickom stave na účel predajne drogéria.

III. odporúča
- uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na dobu neurčitú medzi prenajímateľom – Mesto Martin  a nájomcom - Antonín Vlček VLANDA plus, Tomášikova 9, Martin, IČO 33581088 s účinnosťou  od 01.01.2011, s výškou nájomného podľa nájomnej zmluvy č. 2006 002 zo dňa 02.11.2005, jej  dodatkov a posledným oznámením o úprave nájomného podľa inflačného koeficientu vydaného  Štatistickým úradom SR .
---- ---- ----

Mestské zastupiteľstvo v Martine
I. prerokovalo
- V súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa  zákon 138/1991 Zb. o majetku obcí a § 17 ods. 5, písm. c) VZN Mesta Martin č. 82 o hospodárení  s majetkom Mesta Martin – prípad hodný osobitného zreteľa, Mestské zastupiteľstvo v Martine
a to:
B) návrh na pokračovanie nájomného vzťahu podľa nájomnej zmluvy č. 2006 013 zo dňa  30.01.2006 na dobu neurčitú, uzatvorenej medzi prenajímateľom – Mesto Martin a nájomcom  PEVA-COLOR, spol. s r.o., zastúpená Ing. Jozefom Šimekom, konateľom, Kollárova 73,
Martin, IČO 36392987, ktorej platnosť a účinnosť končí 31.01.2011.
Jedná sa o dlhodobého nájomcu, užívajúceho obchodné nebytové priestory na Ul. Červenej  armády, č. súp. 367 v Martine a zabezpečujúceho prevádzku predajne farby - laky, čistiace  prostriedky.

II. schvaľuje
- prípad hodný osobitného zreteľa - PEVA-COLOR, spol. s r.o., zastúpená Ing. Jozefom Šimekom,  konateľom, Kollárova 73, Martin, IČO 36392987, je dlhodobým nájomcom majetku mesta –  obchodných priestorov na Ul. Červenej armády, č. súp. 367 v Martine, ktorý ich za vlastné finančné prostriedky zveľadil a naďalej ich udržiava v dobrom technickom stave na účel predajne farby-laky, čistiace prostriedky. Nájomca v prenajatých priestoroch vytvoril podmienky chráneného pracoviska a zamestnáva pracovníka s ťažkým zdravotným postihnutím.

III. odporúča
- uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na dobu neurčitú medzi prenajímateľom – Mesto Martin  a nájomcom - PEVA-COLOR, spol. s r.o. zastúpená Ing. Jozefom Šimekom, konateľom,  Kollárova 73, Martin, IČO 36392987, s účinnosťou od 01.02.2011, s výškou nájomného podľa  zmluvy č. 2006 013 zo dňa 30.01.2006, jej dodatkov a posledným oznámením o úprave  nájomného podľa inflačného koeficientu vydaného Štatistickým úradom SR .

----- ----- -----

Mestské zastupiteľstvo v Martine
I. prerokovalo
- V súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa  zákon 138/1991 Zb. o majetku obcí a § 17 ods. 5, písm. c) VZN Mesta Martin č. 82 o hospodárení  s majetkom Mesta Martin – prípad hodný osobitného zreteľa, Mestské zastupiteľstvo v Martine  a to:
C) návrh na pokračovanie nájomného vzťahu podľa nájomnej zmluvy č. 2006 106 zo dňa 28.11.2006 na dobu neurčitú, uzatvorenej medzi prenajímateľom – Mesto Martin a nájomcom – občianske združenie Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, zastúpeným Mgr. Ivanou Potočňákovou, riaditeľkou, so sídlom Sekulská 1, 842 50 Bratislava, IČO 683 876, ktorej platnosť a účinnosť končí 31.12.2010.
Jedná sa o dlhodobého nájomcu, užívajúceho nebytové priestory v objekte bývalých detských jaslí na Ul. B. Bullu č. 13 v Priekope na účel výučby sociálnej rehabilitácie nevidiacich a slabozrakých občanov, klubovú činnosť a poradensko-informačné centrum.

II. schvaľuje
- prípad hodný osobitného zreteľa - občianske združenie Únia nevidiacich a slabozrakých  Slovenska, zastúpené Mgr. Ivanou Potočňákovou,, riaditeľkou, so sídlom Sekulská 1, 842 50  Bratislava, IČO 683 876, je dlhodobým nájomcom majetku mesta – nebytových priestorov  v objekte bývalých detských jaslí na Ul. B. Bullu č. 13 v Priekope na účel výučby sociálnej  rehabilitácie nevidiacich a slabozrakých občanov, klubovú činnosť a poradensko-informačné  centrum. Nájomca si príkladne plní záväzky voči mestu a zabezpečuje zdravotno-sociálnu  starostlivosť o nevidiacich a slabozrakých občanov.

III. odporúča
- uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na dobu neurčitú medzi prenajímateľom – Mesto Martin  a nájomcom - občianske združenie Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, zastúpené  Mgr. Ivanou Potočňákovou,, riaditeľkou, so sídlom Sekulská 1, 842 50 Bratislava, IČO 683 876 s  účinnosťou od 01.01.2011, s výškou nájomného podľa Dodatku č. 1, príloha č. 1 k VZN č. 82  o hospodárení s majetkom mesta, skupina D1. – nájom pre občianske združenia a spolky, vo výške 5 €/m2/rok.

 


Uznesenie č. 170/10

hlasovanie (.pdf, 85kB)

Mestské zastupiteľstvo v Martine
I. prerokovalo

- V súlade s ustanovením § 16 písm. g) VZN č. 82 o hospodárení s majetkom mesta Martin a § 9a ods. 9) písm. c) zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, a § 17 ods. 5, písm. c) a § 18 ods. 4 písm. a) VZN č. 82 o hospodárení s majetkom mesta Martin – prípad hodný osobitného zreteľa – návrh na odňatie správy a návrh na uzatvorenie dlhodobej nájomnej zmluvy a to:
A) návrh na odňatie správy správcovi Základná škola A. Stodolu, Ul. A. Stodolu 60, 036 01 Martin, nad budovou bývalej materskej školy na Ul. Š. Furdeka 3 v Martine č. súp. 9060, postavenou na parcele KN-C č. 304/31 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1026 m2 v k.ú. Záturčie. Správa sa odníma dňom 31.12.2010 ;

B) v súlade s §9a ods. 9) písm. c) zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 18 ods. 4, písm. a) a § 17 ods. 5, písm. c) VZN Mesta Martin č. 82 o hospodárení s majetkom Mesta Martin, návrh na uzatvorenie dlhodobej nájomnej zmluvy na dobu určitú s účinnosťou od 01.01.2011 do 31.12.2035 ako prípad hodný osobitného zreteľa a zvýhodnené nájomné budúcemu nájomcovi majetku mesta - budovy bývalej materskej školy na Ul. Š. Furdeka 3 v Martine č. súp. 9060, postavenej na parcele KN-C č. 304/31 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1026 m2 v k.ú. Záturčie, Súkromnej základnej škole pre žiakov s vývinovými poruchami učenia, Ul. Š. Furdeka 3, 036 01 Martin, vo výške 1€ za rok.

II. schvaľuje
A) odňatie správy správcovi Základná škola A. Stodolu, Ul. A. Stodolu 60, 036 01 Martin, nad budovou bývalej materskej školy na Ul. Š. Furdeka 3 v Martine č. súp. 9060, postavenou na parcele KN-C č. 304/31 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1026 m2 v k.ú. Záturčie. Správa sa odníma dňom 31.12.2010;

B) v súlade s §9a ods. 9) písm. c) zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a § 18 ods. 4, písm. a) a § 17 ods. 5, písm. c) VZN Mesta Martin č. 82 o hospodárení s majetkom Mesta Martin, uzatvorenie dlhodobej nájomnej zmluvy na dobu určitú s účinnosťou od 01.01.2011 do 31.12.2035 ako prípad hodný osobitného zreteľa a zvýhodnené nájomné 1€/rok budúcemu nájomcovi - Súkromnej základnej škole pre žiakov s vývinovými poruchami učenia, Ul. Š. Furdeka 3, 036 01 Martin, majetku mesta - budovy bývalej materskej školy na Ul. Š. Furdeka 3 v Martine č. súp. 9060, postavenej na parcele KN-C č.
304/31 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1026 m2 v k.ú. Záturčie, s tým, že bude obsahovať najmä nasledovné podmienky:

- nájomca zachová doterajšie nájomné vzťahy formou podnájmu so subjektmi, viažucimi sa k tejto nehnuteľnosti, ktoré má uzatvorené doterajší správca – Základná škola A. Stodolu, Martin. Ich prípadné ukončenie môže nájomca vykonať výlučne s predchádzajúcim písomným súhlasom prenajímateľa;
- v nájomnej zmluve bude ustanovenie umožňujúce prenajímateľovi od nej odstúpiť v prípade, že nájomca do 2 rokov od nadobudnutia jej účinnosti nezrealizuje rekonštrukciu budovy bývalej materskej školy na Ul. Š. Furdeka 3 v Martine č. súp. 9060.


Uznesenie č. 171/10

hlasovanie (.pdf, 85kB)

Mestské zastupiteľstvo v Martine
I. neprerokovalo

- na základe stiahnutia tohto bodu z programu rokovania p. prednostkou a v súlade s odporúčaním 
MsR:
- návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi prenajímateľom - Mesto Martin, a nájomcom - Trang Tran Thi Tan, MPČĽ 3053/9, 058 01 Poprad, na nájom časti podchodu na Ul. Kohútova v Martine o výmere 6 m2, nachádzajúcou sa pred maloobchodnou predajňou textilu prenajatou nájomcovi v zmysle zmluvy č. 2010 055 o nájme nebytových priestorov zo dňa 20.08.2010.Nájomca navrhol výšku nájmu identickú ako v citovanej zmluve o nájme nebytových priestorov, t.j. 70 €/m2/rok.


Uznesenie č. 172/10

hlasovanie (.pdf, 85kB)

Mestské zastupiteľstvo v Martine
I. schvaľuje

- zriadenie záložného práva na zabezpečenie pohľadávky v prospech Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania na základe Záložnej zmluvy uzatvorenej medzi mestom Martin a Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania zo dňa 12.11.2010 v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku kód projektu 11110200001 zo dňa 16.5.2005 na „ Mestský  podnikateľský inkubátor“ na nehnuteľnosti a pozemky, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Martin a sú zapísané na LV č.3734 :
- stavba so súpisným číslom 10250 postavená na parcele č.7580/6 k.ú.Martin – Mestský inkubátor v Martine, zastavané plochy a nádvoria o výmere 904 m2,
- stavba so súpisným číslom 662 postavenú na parcele č.716 k.ú.Martin – Dom, zastavané plochy a nádvoria o výmere 130 m2,
pozemky na parcele č.716 k.ú.Martin - zastavané plochy a nádvoria o výmere 130m2 a č.717 k.ú.Martin - zastavané plochy a nádvoria o výmere 115m2.


Uznesenie č. 173/10

hlasovanie (.pdf, 85kB)

Mestské zastupiteľstvo v Martine
I. prerokovalo

- Informatívnu správu o výsledkoch nasledovných kontrol:
- kontrola príjmovej časti rozpočtu v položke 133 013 – za komunálne odpady  a drobné stavebné odpady v roku 2009
- kontrola prijatých nápravných opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách v roku 2009
- kontrola bežných výdavkov – podtrieda 04.1.2 r.8 – výdavky na pracovnú zdravotnú službu v roku 2009
- kontroly postupu pri vybavovaní podnetov a sťažností, ktoré sa týkajú vlastníctva  pergoly pri obchodných zariadeniach na ul. Jilemnického
- kontroly dodržiavania Interných zásad na používanie motorových vozidiel SM-IMS-047 v roku 2009.
- kontroly čerpania prevádzkových výdavkov Mestskej polície z rozpočtu BV 03.1.0. r. 1 za rok 2009


Uznesenie č. 174/10

hlasovanie (.pdf, 85kB)

Mestské zastupiteľstvo v Martine
I. prerokovalo

- Návrh na vyplatenie odmien funkcionárom mesta a hlavnému kontrolórovi za III. štvrťrok 2010

II. schvaľuje
- Návrh na vyplatenie odmien funkcionárom mesta a hlavnému kontrolórovi za III. štvrťrok  2010 nasledovne:
- Primátorovi mesta vo výške 50% súčtu platov za III. štvrťrok 2010
- Zástupcovi primátora vo výške 50% súčtu platov za III. štvrťrok 2010
- Hlavnému kontrolórovi vo výške 30% súčtu platov za III. štvrťrok 2010


Uznesenie č. 175/10

hlasovanie (.pdf, 85kB)

Mestské zastupiteľstvo v Martine
I. prerokovalo
a) Návrh na vyplatenie odmien funkcionárom mesta a hlavnému kontrolórovi za mesiace  október a november 2010.
b) návrh zástupcu primátora na vyplatenie odmien predsedom výborov mestských častí v zmysle čl. 5 ods. 5 písm. c) Zásad odmeňovania volených orgánov Mesta Martin a odmeňovania za občianske obrady a slávnosti
c) návrh predsedov výborov mestských častí na vyplatenie odmien členom výborov mestských častí v zmysle čl. 5 ods. 5 písm. d) Zásad odmeňovania volených orgánov Mesta Martin a odmeňovania za občianske obrady a slávnosti Konkrétne rozdelenie pre jednotlivých členov VMČ navrhne v súlade so Zásadami odmeňovania volených orgánov Mesta Martin a odmeňovania za občianske obrady príslušný predseda VMČ a odsúhlasí zástupca primátora.

II. schvaľuje
a) nasledovné odmeny funkcionárom mesta a hlavnému kontrolórovi za mesiace október a november 2010:
- primátorovi mesta vo výške 50 % súčtu platov za mesiace október a november 2010
- zástupcovi primátora vo výške 50 % súčtu platov za mesiace október a november 2010
- hlavnému kontrolórovi vo výške 30 % súčtu platov za mesiace október a november 2010
b) vyplatenie odmien predsedom výborov mestských častí v zmysle čl. 5 ods. 5 písm. c) Zásad odmeňovania volených orgánov Mesta Martin a odmeňovania za občianske obrady a slávnosti
c) vyplatenie odmien členom výborov mestských častí v zmysle čl. 5 ods. 5 písm. d) Zásad odmeňovania volených orgánov Mesta Martin a odmeňovania za občianske obrady a slávnosti
Konkrétne rozdelenie pre jednotlivých členov VMČ navrhne v súlade so Zásadami odmeňovania volených orgánov Mesta Martin a odmeňovania za občianske obrady príslušný predseda VMČ a odsúhlasí zástupca primátora.
d) Celková výška odmien schválených podľa písm. b) a c) nesmie prekročiť rozpočet podpoložky 637 026 – Odmeny a príspevky členov MsZ. V prípade, ak by predložené návrhy prekračovali uvedenú čiastku, odmeny budú alikvotne znížené tak, aby k prečerpaniu podpoložky nedošlo.


Uznesenie č. 176/10

hlasovanie (.pdf, 85kB)

Mestské zastupiteľstvo v Martine
I. prerokovalo
- Návrh na preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok 2010 vo vyúčtovaní mzdy za mesiac december 2010 pre primátora mesta a zástupcu primátora

II. schvaľuje
- Preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok 2010 vo vyúčtovaní mzdy za mesiac december 2010 pre:
- primátora mesta v počte najviac 19 dní
- zástupcu primátora v počte najviac 25 dní


Uznesenie č. 177/10

hlasovanie (.pdf, 85kB)

Mestské zastupiteľstvo v Martine
I. žiada prednostku MsÚ
- v spolupráci s Krajským úradom pre cestnú dopravu urýchlene riešiť križovatku na ul. N.  Hejnej a ul. Jesenského, resp. výjazd zo sídliska Jahodník


Zápisnica z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Martin, konaného 25. novembra 2010

Prítomní:
- podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie
Posledné zasadnutie mestského zastupiteľstva v tomto volebnom období otvoril a viedol primátor mesta Mgr.art. Andrej Hrnčiar.

2. Voľba návrhovej, volebnej komisie, určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľky
Návrhová komisia: pp. Zuberec, Keráčik, Horecký
Volebná komisia: pp. Zanovit, Červeňová, Keráčik
Overovatelia zápisnice: pp.Ferenczová, Homola
Zápisnicu viedla: Janka Šalagová

3. Schválenie programu
Navrhnutý program rokovania bol bez zmien schválený.

4. Správa o plnení uznesení
Správu o plnení termínovaných uznesení predkladala prednostka úradu – správa je súčasťou materiálov na toto MsZ. Poslanci nevzniesli k predmetnej správy žiadne výhrady.

5. Odovzdanie menovacieho dekrétu riaditeľovi CVČ Kamarát
Vedúca odboru spoločenských služieb PhDr. Tomášová uviedla predmetný bod v ktorom ospravedlnila neúčasť p. Ristveja z dôvodu dlhodobo plánovanej služobnej cesty – dodala, že hneď po príchode mu bude dekrét odovzdaný p. primátorom.

6. Voľba hlavného kontrolóra (prezentácia kandidátov)
Voľbu hlavného kontrolóra predkladal zástupca primátora Ing. Malík, ktorý v stručnej dôvodovej správe informoval prítomných ako jeden z členov komisie o prihlásených kandidátoch a o samotnej voľbe, ktorá následne bola zrealizovaná. P. primátor požiadal prítomných kandidátov o prezentáciu svojej osoby. V diskusii vystúpili pp. Čelinský, Laššák, Námešná, Šupala, a Turčiak, ktorí priblížili prítomným svoje doterajšie pôsobenie a ciele, ktoré chcú napĺňať na poste hlavného kontrolóra. Následne bola urobená prestávka počas ktorej bola vykonaná voľba v ktorej bol schválený za hlavného kontrolóra Ing. Dušan Laššák. Zápisnicu o výsledku tajných volieb pred poslaneckým zborom tlmočila predsedníčka volebnej komisie MUDr. Červeňová.

7. Návrh Zmeny štatútu neziskovej organizácie M“ART“IN
Návrh zmeny štatútu predkladal riaditeľ n.o. M“ART“IN – po objasnení dôvodu navrhovanej zmeny, poslanecký zbor odsúhlasil predmetnú zmenu štatútu.

8. Návrh na presun rozpočtových prostriedkov v rozpočte na r. 2010
Návrh predkladala vedúca ekonomického odboru Ing. Grajciarová, ktorá objasnila dôvod navrhnutého presunu. Poslanci predmetný návrh bez výhrad schválili.

9. Návrh dodatku k VZN č. 88 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a šk.zariadení
Návrh bol predkladaný vedúcou ekonomického odboru Ing. Grajciarovou. Objasnila jeho tvorbu, ako aj samotný návrh mesta, t.j. výšku dotácie pre školy. Následne boli tlmočené pripomienkujúce stanoviská komisie kultúry, školstva a vzdelávania a komisie ekonomickej, ktoré boli takmer totožné a v ktorých odporúčali MsZ schváliť dotáciu pre súkromné školy a šk. zariadenia vo výške 60% a žiadali prehodnotiť dotáciu pri školách, kde bola vykonaná rekonštrukcia, ktorou boli znížené prevádzkové náklady. Predkladateľka následne predložila pripravenú tabuľku, ktorá zohľadňovala návrh komisie súvisiaci s krátením dotácie o 2,2%. Ďalšími prihlásenými do rozpravy boli p. Ducár za Juniorklub Strojár a takmer všetci riaditelia našich škôl a šk. zariadení, ktorí svojimi vystúpeniami nesúhlasili s návrhom mesta a podporovali návrh na krátenie dotácie na 60%. V závere rozpravy vystúpila vedúca ekonomického odboru Ing. Grajciarová, ktorá reagovala na predošlú rozpravu – objasnila spôsob financovania a prísunu dotácií zo štátu na mesto – na záver dodala, že je potrebné schváliť VZN už buď v súlade s návrhom komisie, alebo mesta – to je už na rozhodnutí poslancov, ale ak nebude VZN schválené mesto bude postupovať podľa starého VZN a to je v rozpore so súčasnou legislatívou.
Prvým hlasovaním návrh ekonomickej komisie a komisie kultúry, školstva a vzdelávania nebol odsúhlasený a následne sa hlasovalo o pôvodnom návrhu predloženom mestom a ani tento návrh nebol schválený.

10. Správa o čerpaní rozpočtu mesta Martin za I. - III. štvrťrok 2010
Ing. Grajciarová predkladala finančné plnenie rozpočtu za III. štvrťrok 2010. Návrh nebol zo strany poslancov pripomienkovaný a poslanci ho hlasovaním schválili.

11. Návrh rozpočtu mesta Martin na r. 2011 a návrh viacroč. rozpočtu na r.2011-2013
Ing. Grajciarová objasnila tvorbu rozpočtu a jeho navrhované časti – rozpočet je navrhnutý vyrovnaný a je nižší oproti upravenému rozpočtu tohto roku o cca 10 mil. €. Informovala o návrhu ekonomickej komisie ako aj o návrhu z porady predsedov MsČ a komisií, ktorí navrhovali zvážiť zakúpenie automobilu pre mestský hasičský zbor – navrhli túto čiastku presunúť do rezervy a rozhodnúť o tom až v budúcom roku. Dodala, že v stanovisku z komisie kultúry,šk.a vzdelávania bol podaný návrh na zaradenie položky na špeciálne čísla školského časopisu.
p. Kašuba - tlmočil stanovisko mestskej rady , ktorá žiadala prednostku
úradu prehodnotiť čiastku danú pre mestský hasičský zbor
p. Laššák - tlmočil stanovisko hlavného kontrolóra – odporúča návrh rozpočtu schváliť
p. Ferenczová - vyjadrila sa k oblasti ochrany životného prostredia – požiadala, aby pri I. resp. II. zmene rozpočtu bola táto oblasť dofinancovaná – jedná sa o vybudovanie zberového dvoru, k zeleni dodala, že je potrebné dofinacovať oblasť údržby verejnej zelene a údržbu cintorínov

p. Morgoš - osvojil si návrh Ing. Grajciarovej ohľadom presunu fin. prostriedkov (mestský hasičský zbor-auto) do rezervy
p. viceprimátor - k rozpočtu dodal, že sú tu nedofinacované 4 dôležité oblasti a to oblasť MsP (mzdy, kamer.systém, sťahovanie MsP), druhou oblasťou je riešenie komunálneho odpadu (štvrtá kosba, veľkokapacitné kontajnery, zberový dvor ), treťou oblasťou je problematiky dopravy a štvrtou oblasťou je sociálna sféra
p. Kašuba - vyjadril súhlas s predrečníkom a uviedol, že je potreba riešenia nadnesených požiadaviek
Po ukončení rozpravy boli tlmočené návrhy a to návrh zo stanoviska predsedov MsČ a komisií týkajúce sa presunu čiastky 10 tis. € z bodu kultúrne akcie a oslavy do bodu vydanie špeciálnych čísiel školského časopisu (Mladý záchranár) – predmetný návrh bol hlasovaním schválený. A ďalším hlasovaním bol schválený návrh p. Morgoša v ktorom navrhol presunúť čiastku 60 tis. € z nákupu 2 vozidiel pre mestský hasičský zbor do rozpočtovej rezervy. Záverečným hlasovaním bol návrh rozpočtu mesta na r. 2011 schválený.

12. Návrh dodatku k VZN č. 76 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Návrh bol predkladaný vedúcou ekonomického odboru Ing. Grajciarovou – dodala, že vo VZN sú navrhované dve zmeny oproti súčasnému VZN – ide o zrušenie dane z pozemkov a dane zo stavieb pre právnické osoby, ktoré sú ich vlastníctvom a nie sú založené, alebo nie sú určené na podnikanie, druhou zmenou je preštilizovanie časti týkajúcej sa splatnosti poplatku za kom.odpad a drobný stavebný odpad – presne stanoviť splatnosť. Po tlmočení súhlasných stanovísk komisií ako aj mestskej rady bol predmetný návrh bez výhrad prítomných poslancov schválený.

13. Návrh zmeny rozpočtu mesta Martin na r. 2010
Ing. Grajciarová informovala prítomných o dôvode predloženie návrhu zmeny rozpočtu. Bez pripomienok a po tlmočení kladných stanovísk mestskej rady a príslušných komisií bol návrh schválený.

14. Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin za školský rok 2009/2010
15. Návrh Koncepcie rozvoja škôl a škol.zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin do r.-2015
Obidva materiály predkladala PhDr. Tomášová, ktorá informovala o dôvode ich predloženia. Ing. Malík konštatoval, že k správam neboli zo strany komisií a mestskej rady vznesené žiadne pozmeňujúci pripomienky a takisto aj poslanecký zbor predmetné materiály hlasovaním bez výhrad odsúhlasil v súlade s navrhnutými uzneseniami.

16. Návrh na predaj akcií Martimexu
Návrh bol opätovne v MsZ predkladaný prednostkou úradu JUDr. Katinovou. Mesto požiadalo spoločnosť o predaj akcií s tým, že bola ponúknutá istá cena za akciu- dodala, že mesto nemá žiaden zisk z predmetných akcií a preto sa navrhuje tieto akcie predať. Návrh bol bez pripomienok schválený.

17. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 82 o hospodárení s majetkom mesta
Návrh predkladal vedúci odboru majetku a služieb Ing. Zajac Po oboznámení s kladnými stanoviskami dotknutých komisií a mestskej rady bol návrh uvedeného VZN schválený.

18. Návrh na súhlas s vyhlásením obchodnej verejnej súťaže
Návrh predkladala prednostka úradu JUDr. Katinová – jedná sa o návrh týkajúci sa dvoch nehnuteľností a to jedna je v centre mesta a v tomto prípade nebola uhradená kúpno-predajná zmluva – druhá sa týka bývalého areálu Brantner . Bez pripomienok bol návrh na vyhlásenie OVS hlasovaním schválený.

19. Návrhy na autoremedúru uznesení MsZ
Návrh predkladal vedúci odboru majetku a služieb Ing. Zajac Po oboznámení s kladnými stanoviskami dotknutých komisií a mestskej rady bol predmetný návrh schválený.

20. Návrh na schválenie odovzdania do správy budovy bývalého posádkového klubu armády nachádzajúceho sa na Ul. Šoltésovej 3 v Martine
Návrh predkladal Ing. Zajac, vedúci odboru majetku a služieb, ktorý v úvodnom slove odôvodnil predmetný návrh – jedná sa o odovzdanie budovy bývalého posádkového klub armády do správy CVČ Kamarát. Mgr. Horecký tlmočil stanovisko ich komisie, ktorá žiadala vedenie mesta trvať na tom, aby tento objekt bol využívaný pre potreby obyvateľov mesta Martin. Poslankyňa Sekerková citovala stanovisko legislatívnej komisie, ku ktorému sa vyjadril Ing. Zajac – geometrické plány sa robia až po schválení a dodal, že stanovisko legislatívnej komisie bude akceptované (jedná sa len o budovu a parcelu pod ňou). Následným hlasovaním boli akceptované požiadavky predložené zástupcami komisií a s ich akceptáciou bol predmetný zámer mesta schválený.

21. Návrh realizácie prevodu, prenájmu a špecifického prevodu nehnuteľného majetku mesta
Prednostka úradu JUDr. Katinová poslancov oboznámila so všetkými navrhnutými prevodmi majetku. Bez pripomienok komisií a mestskej rady ako aj bez pripomienok poslaneckého zboru boli navrhnuté prevody schválené.

22. Návrh na schválenie pokračovania nájomného vzťahu vyplývajúceho z nájomných zmlúv uzatvorených na dobu určitú, ktorých platnosť končí v r. 2010 a 2011
Dôvod predloženia návrhu na pokračovanie nájomných vzťahov poslancom predložil vedúci odboru majetku a služieb Ing. Zajac. Návrh poslanci akceptovali bez pripomienok a prijatím navrhnutého uznesenia.

23. Návrh na odňatie správy vykonávanej Základnou školou A. Stodolu, Martin, nad budovou bývalej materskej školy, Ul. Š. Furdeka, Martin
Materiál predkladal Ing. Zajac – bez pripomienok bol návrh mestským zastupiteľstvom odsúhlasený.

24. Návrh na schválenie rozšírenia nájomného vzťahu uzatvoreného Mestom Martin s nájomcom – Trang Tran Thi Tan, MPČĽ 3053/9, 058 01 Poprad
Predmetný bod bol p. prednostkou stiahnutý z rokovania na základe odporúčania mestskej rady.

25. Návrh na zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo dňa 16.5.2005 na „Mestský podnikateľský inkubátor“
Návrh objasnila a poslaneckému zboru ho predkladala prednostka úradu JUDr. Katinová, ktorá dodala, že predmetný návrh predstavuje návrh na záložnú zmluvu, ktorá vyplynula zo zmluvy medzi mestom a národnou agentúrou – je potreba zavkladovať záložnú zmluvu, ktorej predmetom bude nehnuteľnosť na ul. divadelnej-v prípade, že by sa mesto kedykoľvek rozhodlo výhodne odpredať tento objekt, môže tak kedykoľvek urobiť tým, že zavkladuje iný majetok.
p. Bernát - navrhol procedurálny návrh na stiahnutie tohto materiálu-ide
o to, že odvkladovanie neprebehne do konca roka a môže sa
počkať aj do nového roku - návrh neprešiel
p. prednostka - jedná sa o záložné právo, ktoré je možné kedykoľvek meniť
Bez ďalších pripomienok bolo navrhnuté uznesenie hlasovaním schválené.

26. Informatívna správa o výsledkoch kontrol
Ing. Laššák predložil prítomným správu o výsledku zrealizovaných kontrol. Poslankyňa Sekerková dodala, že je potrebné, aby bolo zadefinované, kto dokončí
výsledok kontroly súvisiacej s pergolou na Severe.

27. a) Návrh na vyplatenie odmien
b) Návrh na preplatenie dovolenky
p. Kašuba - ako hovorca mestskej rady predkladal návrh na vyplatenie odmien funkcionárom mesta a hlavnému kontrolórovi za III. štvrťrok a mesiace október a november
p. Bernát - aby sa o jednotlivých uzneseniach hlasovalo samostatne
p. Sekerková - k dovolenkám dodala, že tieto by sa mali čerpať a nepreplatiť ich
Hlasovaním boli všetky návrhy uznesení k predmetným bodom schválené.

28. Rôzne
p. Bernát - čo sa spravilo s výsledkom kontroly „Dotyky a spojenia“ – či boli vyvodené dôsledky kontroly a aké a prečo boli odmeny také vysoké
– chce to dostať aj písomne
p. viceprimátor- objasnil predrečníkovi jeho pripomienku – problém bol v nevydokladovaní nákladov- po právnej analýze aj ekonomickej – všetky príspevky idú do jedného balíka
p. Košalko - poďakoval MsÚ za pomoc, ktorú vynakladali poslancom pri výkone ich práce počas uplynulého volebného obdobia
p. Lettrich - križovatky ul. Jesenského a Nade Hejnej - okolo ostrovčeka to stojí 60 € - vyberá sa poplatok zo strany štátnej polície – za odbočenie – navrhol uznesenie MsZ žiada prednostku aby v spolupráci s krajským úradom pre mestskú dopravu riešila výjazd zo sídliska Jahodníky -  návrh bol schválený a je k nemu prijaté uznesenie

29. Interpelácie poslancov
p. Morgoš - interpeloval p. prednostku ohľadom zákazu zastavenie ,ktoré sú
vymedzené časovo kvôli zimnej údržbe – umiestniť dodatkovú
tabuľu, že platia počas zimnej údržby

30. Záver
Po prerokovaní vyššie uvedených bodov bolo posledné tohtovolebné zasadnutie mestského zastupiteľstva p. primátorom ukončené .


Mgr. art. Andrej Hrnčiar
primátor mesta

JUDr. Katarína Katinová
prednostka MsÚ


MUDr. Tatiana Červeňová
overovateľ I.

Ing. Viliam Grajciar
overovateľ II.


Za správnosť: Janka Šalagová
V Martine, 26. novembra 2010