titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
356

Pripomienka:
blokovanie výjazdu z garáže?

dňa 3.5.2013 mi bola na ul. Š.B.Romana 1 parkovacie miesto číslo 9 nasadená papuča z dôvodu "blokovania výjazdu z garáže". Rád by som vedel či bol postup mestských policajtov korektný, keďže PARKOVACIE MIESTO č.9 nie je odkúpené a vodorovne značenie, kt. sa na ňom nachádza si samovoľne označila majiteľka garáže oproti,kt. sa toto miesto nachádza, taktiež auto neparkovalo v garáži ale pred ňou. Ešte by som rád podotkol, že za garážou je 6,5 m voľného priestoru a smerom na ľavo od garáže po chodníku je spravený výjazd.
Žiadam Vás o preverenie postupu mestského policajta (Blok č. 0046478) a taktiež preverenie vodorovného značenia na ulici Š.B Romana parkovacie číslo 9. Ďakujem


Popis plnenia:
Ďakujeme, váš podnet sme konzultovali s Mestskou políciou v Martine. Postup hliadky bol správny. Hliadka pri samotnom riešení prihliadla na okolnosti, za ktorých bol priestupok spáchaný, páchateľovi bola uložená bloková pokuta v spodnej hranici sadzby, preto považujeme postup hliadky za korektný a adekvátny vzniknutej situácii. Rovnako ako pri predchádzajúcej pripomienke o parkovaní pripomíname, že aj tu platia viaceré zákony. Podľa zákona o priestupkoch, sa priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky dopustí ten, kto iným konaním poruší všeobecne záväzný právny predpis o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Podľa zákona o cestnej premávke vodič nesmie zastaviť a stáť „na iných miestach, kde zastavenie alebo státie môže ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo obmedziť jazdu vozidiel; osobitne na miestach vjazdov alebo výjazdov z pozemkov, vjazdov a výjazdov z objektov určených na zásobovanie alebo parkovacích miest“. Aj tu platí, že v prípade akejkoľvek kolíznej situácie, treba volať mestských policajtov na tel. čísle 159.

Dátum plnenia:
6.6.2013

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky