titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
353

Pripomienka:
Blokovanie parkovacích miest.
Na adrese Uzlovská 5 a 7 je vyznačených 12 parkovacích miest, z toho 7 je v súčastnosti v režime "R". Parkovacie miesta sú

orientované kolmo na panelák. Ak niekdo zaparkuje vozidlo mimo parkovacích miest (súbežne s panelákom) blokuje príjazd a

výjazd z vyznačených parkovacích miest. Navrhujem formou dopravného značenia (zákaz státia) zakázať parkovanie súbežne s

panelákom.
Moje agrumenty:
-som užívateľom parkovacieho miesta v režime "R" za čo platím ročne mestu cca 180 eur. Preto si myslím, že mesto by mi malo

zabezpečiť jeho užívanie.
-parkovacích miest je málo a takýmto spôsobom sa ich využitie obmedzuje.

Popis plnenia:
Ďakujeme za pripomienku. S parkovaním na sídlisku má Mestská polícia bohaté skúsenosti, keďže problémy s miestom pre zaparkovanie veľkého počtu áut sa tu prejavujú vypuklejšie ako na iných miestach v meste. Napriek tomu sa mestskí policajti vždy snažia problémy vyriešiť promptne a tak, aby boli občania spokojní. V tomto prípade treba povedať, že značka, ktorá by zakazovala státie vozidiel, je zbytočná. Zákaz státia tu ošetruje jednak zákon o priestupkoch, ktorý hovorí, že priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky sa dopustí ten, kto iným konaním poruší všeobecne záväzný právny predpis o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Zároveň platí aj zákon o cestnej premávke, podľa ktorého nesmie vodič zastaviť a stáť na iných miestach, kde zastavenie alebo státie môže ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo obmedziť jazdu vozidiel, osobitne na miestach vjazdov alebo výjazdov z pozemkov, vjazdov alebo výjazdov z objektov určených na zásobovanie alebo parkovacích miest. Zakazovať státie vozidiel dopravným značením je tu teda zbytočné, lebo zákaz zastavenia a státia už rieši uvedený všeobecne záväzný právny predpis. Podobných miest by bolo v Martine viacej a ak by sme nad rámec zákona osadili značky, bolo by to veľmi finančne náročné. V prípade, že sa ocitnete v podobnej situácii, treba vždy kontaktovať Mestskú políciu na telefónnom čísle 159 alebo Policajný zbor Slovenskej republiky na telefónnom čísle 158, ktorí sú oprávnení riešiť priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

Dátum plnenia:
20.05.2013

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky