titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
336

Pripomienka:
Obdržal som doklad o poplatku za smeti, ktorý bol vystavený 14.2.2013 a prevzatý 5.3.2013 s citáciou, že musí byť uhradený do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia!! Uvedené zákony a VZN v doklade sú, len základné informácie o platiteľovi a nie dôvodom, prečo boli zvýšené poplatky pre dôchodcov a invalidov. To sa nemení, ani po doplnku VZN č 76 z 11/12. Asi mestu chýbajú peniaze za spoluobčanov, ktorí znížili počty občanov v meste v roku 2012. Iný spôsob neviem, ktorý by sa týkal len niekoľko doživajucich dôchodcov a ZTP, ktorí by tieto chýbajúce prostriedky mali mestu nahradiť. Prosím vysvetlenie možno by to chceli vedieť všetci.

Popis plnenia:
Ďakujeme za podnet. Vašu nespokojnosť so zrušením úľav za komunálny odpad, ktoré doteraz seniori nad 65 rokov a držitelia preukazov ZŤP a ZŤP/S v meste Martin čerpali chápeme. Ich zrušenie však nevyšlo z iniciatívy mesta Martin. Národná rada ešte v októbri 2011 schválila novelu zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorá vstúpila do účinnosti 1. decembra 2012 a všetky slovenské samosprávy sa jej museli prispôsobiť. Aj mesto Martin teda muselo rešpektovať zákon, v ktorom možnosť takýchto úľav jednoducho neexistuje. Výmery za komunálny odpad bude mesto doručovať do 31. marca a výška poplatku je 25 eur na občana. Termín splatnosti sa oproti minulému roku nezmenil. V prvom rade treba uviesť, že výmer nadobúda právoplatnosť po 15 dňoch od jeho doručenia. Počas týchto 15 dní sa môže občan odvolať alebo iným spôsobom reagovať. Ak tak neurobí podľa zákona výmer ako taký akceptuje a začína sa lehota ďalších 15 dní, počas ktorej už musí poplatok uhradiť. Celkovo má občan teda na úhradu 30 dní od doručenia. V prípade poplatku za komunálny odpad má však ešte navyše možnosť uhradiť ho v dvoch splátkach. Prvú splátku je možné uhradiť tak ako je to vyššie uvedené, teda do 30 dní od doručenia a druhá splátka je splatná do 31. augusta. Kompletný materiál o zrušení úľav pri platbe za komunálny odpad nájdete aj na webovej stránke mesta http://www.martin.sk/finale/index.php?clanok=1361801934.

Dátum plnenia:
21.3.2013

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky