titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
331

Pripomienka:
Kedy budú zverejnené sadzby dani z nehnuteľnosti pre rok 2013,

Popis plnenia:
Výška sadzieb daní sa prerokováva a schvaľuje na mestskom zastupiteľstve, zvyčajne sa tak deje na konci kalendárneho roka. Platné sadzby daní sú uvedené v Dodatku č.9 k Všeobecne záväznému nariadeniu (VZN) č.76 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré boli schválené uznesením mestského zastupiteľstva zo dňa 26.11.2012 s účinnosťou od 1.1.2013. Všetky schválené všeobecne záväzné nariadenia sú aj na webovej stránke mesta v časti Legislatíva alebo v časti Schválené VZN, ako aj v článku Postup pri vybavovaní daní a poplatkov v meste Martin z 24. januára 2013, ktorý nájdete na tomto odkaze http://www.martin.sk/finale/index.php?clanok=1359023033

Dátum plnenia:
13.02.2013

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky