titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
329

Pripomienka:
V mene SVB Gogoľova 2,4,6,8dávam podnet na výrub stromov pri vchode č.8, brezy nakoľko tieto svojími koreňami zasahujú do kanalizácie ktorú pravidelne upchávajú a tým spôsobujú vytváranie rozsiahlej kaluže na parkovisku pred domom , zároveň žiadame odstránenie stromu na devernej strane domu ,alebo aspoň jeho progresívne orezanie - znečisťuje dom prosím aby takéto požiadavky nemuseli iniciovať občania ,ktorí platia za tieto služby mesto a jeho príslušné odbory,prosím aby sa zdpovední prešli po meste a sami uvidia čo je potrebné robiť na to nepotrebujú občanov mesta ,alebo občania nepotrebujú ich.

Popis plnenia:
Ďakujeme za váš podnet, pracovníci na komunálnom oddelení mestského úradu ho zaevidovali. Keďže v poslednom období prišlo od občanov viac podnetov na výrub drevín, ako sme schopní spracovať, žiadosti sú v poradí a čakajú na posúdenie odbornou komisiou. Komisiu tvoria traja členovia - zamestnanec mesta (osoba odborne spôsobilá vykonávať štátnu správu starostlivosti o životné prostredie na úseku ochrany prírody a krajiny), poslanec za príslušnú mestskú časť a zástupca Útvaru hlavného architekta mesta. V prípade, že komisia uzná podnet za opodstatnený, zahrnie ho do Operatívneho plánu ochrany drevín a vykoná potrebné opatrenia na ochranu drevín. Podnety sa budeme snažiť vyriešiť v priebehu prvého štvrťroka 2013, keďže výruby je možné robiť do konca vegetačného obdobia, teda do 30. marca. Podnet možno podať osobne na Odbore komunálnych služieb na Mestskom úrade v Martine, telefonicky na 043/4204 133, e – mailom na komunal@martin.sk alebo faxom. Z podnetu musí byť zrejmé kto, z akého dôvodu ho podáva, akej dreviny sa týka a aký spôsob ochrany navrhuje. Občania si zvykli nahlasovať svoje podnety aj prostredníctvom pripomienok na webstránke mesta www.transparentnemesto.sk, pričom aj tento postup je správny. Viac informácií o tejto zmene nájdete aj na www.martin.sk v aktualitách.

Dátum plnenia:
11.1.2013

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky