titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
326

Pripomienka:
Dobrý deň, chcela by som sa opýtať či mesto neplánuje výrub stromov na sídlisku Sever, konkrétne v okolí bytového domu na ulici Kozmonautov 30. Je ich tu veľmi veľa, sú povysádzané nahusto, odoberajú skoro všetko denné svetlo, najmä nám, ktorí bývame nižšie. Musíme svietiť aj cez deň. Sme týmto obmedzovaní. Prečo by sme my nemohli mať v byte normálne denné svetlo? A čo sa týka prístupovej uličky, tam sú z každej strany povysádzané tuje, človek sa bojí tadiaľ ísť, hlavne potme, lebo si nevidí poriadne pod nohy, zakopáva o korene, osvetlenie skoro žiadne....Teraz v zimnom období nám zas hrozí, že nás zavalí sneh, ktorý padá z konárov... Keď niekto v minulosti toľkoto stromov povysádzal tak blízko pri sebe na jednom mieste, asi nemyslel na to, čo bude za pár rokov, že v budúcnosti môžu niekomu zavadzať. Akú funkciu vlastne majú takéto stromy medzi panelákmi?..... Ich korene dokonca zdeformovali už aj chodník pred našim panelákom a nikto sa o to nezaujíma. Prosím Vás nemôžte s tým niečo urobiť? Ďakujem. Paulovičová

Popis plnenia:
Ďakujeme za váš podnet, pracovníci na komunálnom oddelení mestského úradu ho zaevidovali. Keďže v poslednom období prišlo od občanov viac podnetov na výrub drevín, ako sme schopní spracovať, žiadosti sú v poradí a čakajú na posúdenie odbornou komisiou. Komisiu tvoria traja členovia - zamestnanec mesta (osoba odborne spôsobilá vykonávať štátnu správu starostlivosti o životné prostredie na úseku ochrany prírody a krajiny), poslanec za príslušnú mestskú časť a zástupca Útvaru hlavného architekta mesta. V prípade, že komisia uzná podnet za opodstatnený, zahrnie ho do Operatívneho plánu ochrany drevín a vykoná potrebné opatrenia na ochranu drevín. Podnety sa budeme snažiť vyriešiť v priebehu prvého štvrťroka 2013, keďže výruby je možné robiť do konca vegetačného obdobia, teda do 30. marca. Podnet možno podať osobne na Odbore komunálnych služieb na Mestskom úrade v Martine, telefonicky na 043/4204 133, e – mailom na komunal@martin.sk alebo faxom. Z podnetu musí byť zrejmé kto, z akého dôvodu ho podáva, akej dreviny sa týka a aký spôsob ochrany navrhuje. Občania si zvykli nahlasovať svoje podnety aj prostredníctvom pripomienok na webstránke mesta www.transparentnemesto.sk, pričom aj tento postup je správny. Viac informácií o tejto zmene nájdete aj na www.martin.sk v aktualitách.

Dátum plnenia:
11.1.2013

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky