titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
323

Pripomienka:
Chcem sa spýtať, prečo sa na verejných komunikáciach zriaďujú parkoviská pre súkromné firmy prostredníctvom značky Zákaz státia a dodatkovej tabule povoľujúce státie súkromným vozidlám zamestnancov firiem. Považujem to za diskrimináciu. Jedná sa o verejné komunikácie, ktoré majú právo využívať všetci občania a nielen iba úzka skupina ľudí, alebo mesto Martin nemá ako využiť mestskú políciu iba na vyberanie pokút.
Prečo mestská polícia nerieši parkovanie tzv. "Martinských striel" v blízkosti konečnej zástavky na Ľadovni v priestore medzi nákupným strediskom a novinovým stánkom, ktoré je súčasťou chodníka a nadväzuje na prechod pre chodcov. Mestskej polícií to nevadí, že sú tam obmedzovaní a ohrozovaní chodci a matky s kočiarmi? Mám taký dojem, že existuje norma, aká vzdialenosť má zostať na chodníku pre chodcov a matky s kočiarmi. Mestskí policajti to nevedia? Keď na tomto priestranstve zastavia 3 "Martinské strely" tak tam nezostáva priestor pre kočíky, nehovoriac o tom, že sa tam porušuje ďalší zákon o cúvaní na prechode pre chodcov. Myslím si, že Vaši Mestskí policajti by mali viac chodiť peši a všímať si čo deje v ich okolí ako voziť sa na autách a zakladať papuče bežným občanom na verejných komunikáciach, ktoré ste vyhradili pre parkovanie vozidlám zamestnancom súkromných firiem.
S pozdravom,
Ing. Peter Čižmárik


Popis plnenia:
Na parkovisku za budovou Poliklinky Senium Medica je zriadené dočasné parkovisko pre zamestnancov tohto zdravotníckeho zariadenia. Dôvodom jeho zriadenia bolo, že parkovisko z Ul. Prieložtek už kapacitne nestačilo pre pacientov, zamestnancov a klientov polikliniky. Mesto Martin preto na základe žiadosti tohto zdravotníckeho zariadenia uzavrelo nájomnú zmluvu na využitie časti chodníka a vozovky na Ul. Kollárovej za zdravotníckym zariadením ako dočasné vyhradené parkovisko pre zamestnancov a klientov (nie pacientov) zdravotníckeho zariadenia. Pacienti tak môžu odstavovať svoje vozidlá a sanitky doviezť a vyložiť pacientov priamo pred budovou polikliniky. Vyhradené parkovisko môže zdravotnícke zariadenie využívať od 6.h do 18.h a po 18.h je to verejné parkovisko, na ktorom môže odstaviť svoje vozidlo do 6.h nasledujúceho dňa každý vodič. Problém parkovania tzv. martinských striel na súkromnom pozemku (priestor medzi nákupným strediskom Prosperita a novinovým stánkom), na ktorý poukazujete, martinská mestská polícia riešila v závere roka 2012. Po tom, ako tu bola v decembri 2012 osadená dopravná značka, ktorým je usmernený vjazd vozidiel, tu martinské strely už neparkujú. Mestská polícia sledovala problém s parkovaním martinských striel už dlhšie. Najskôr parkovali na konečnej zastávke MHD na Ul. Stavbárskej, kde pravidelne porušovali dopravné značenie, tvorili prekážku cestnej premávky a ohrozovali bezpečnosť účastníkov cestnej premávky. Po tom, ako ich mestská polícia z tohto priestoru svojou činnosťou vytlačila, presunuli sa na miesto pri obchodnom dome Prosperita, kde taktiež obmedzovali a ohrozovali bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Mestská polícia spolu s príslušným odborom Mestského úradu preto zorganizovala priamo na mieste pracovné stretnutie, na ktorom sa zúčastnili majiteľ daného súkromného pozemku ako aj dopravný inžinier - príslušník Policajného zboru Slovenskej republiky. Výsledkom bolo osadenie spomínanej značky, ktorou je usmernený vjazd vozidiel. Zároveň dovoľte, aby sme zhrnuli základnú činnosť mestskej polície a použitie tzv. papuče vychádzajúc zo zákona o obecnej polícii. Obecná polícia objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom konaní priestupky ustanovené osobitným predpisom a priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho 1. z dopravnej značky zákaz zastavenia, zákaz státia, zákaz vjazdu, zákaz odbočovania, zákaz otáčania, prikázaný smer jazdy, prikázaný smer obchádzania, vyhradené parkovisko, obytná zóna, pešia zóna, školská zóna, zóna s dopravným obmedzením a parkovisko, 2. zo všeobecnej úpravy cestnej premávky, ktorou sa zakazuje zastavenie, státie a vjazd vozidiel. Zároveň je obecná polícia oprávnená pri svojej činnosti použiť technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla tzv. papuču. Nikdy však nejde o svojvôľu príslušníka mestskej polície, použitie musí byť vždy v zmysle zákona o obecnej polícii.

Dátum plnenia:
14.02.2013

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky