titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
321

Pripomienka:
Spoločenstvo vlastníkov bytov "OLIVA" na Štúrovom námestí č.111/22 a 111/24,
dáva podnet na výrub štyroch stromov - smrekovec opadavý - ktoré sú v blízkosti obytného domu.
Ich opadané ihličie každoročne znečisťuje okolie domu a zanáša sa aj do obytných priestorov,
vo veternom počasí a pri otvorenom okne až do bytov.

V súčasnej dobe tieto stromy majú cca 30 rokov a tento druh stromu sa dožíva niekoľko desiatok rokov,
jeho rast je až do 100 rokov, narastá do výšky až 60 metrov, takže situácia sa bude ďalej len zhoršovať.

Ďalší problém tohto znečistenia vzniká zanášaním odpadových žľabov na dome, následkom čoho
sú v daždivom počasí aj vlhké steny, odtok dažďovej vody mimo týchto žľabov, v zimnom období
následne táto voda zamŕza, vytvára nebezpečné cencúle priamo nad chodníkom.

Pravidelné čistenie týchto žľabov niekoľkokrát do roka, je okrem iného aj finančne náročné pre spoločenstvo vlastníkov bytov,
pretože sa musí zabezpečovať firmou, ktorá disponuje vysokozdvižnou plošinou, a prirodzene túto činnosť nerobí zadarmo.

V zimnom období voda stekajúca mimo žľabu sa zhromažďuje v blízkosti stien, kde zamŕza priamo pri stene
a čiastočne aj na chodníku, a táto námraza narúša aj betónovú vrstvu okolo domu a je tiež nebezpečná pre okoloidúcich chodcov.

Odstránenie spomenutých nedostatkov vidí spoločenstvo vlastníkov bytov jedine v odstránení týchto stromov.

S pozdravom

p.Štípalová predseda spoločenstva


Popis plnenia:
Ďakujeme za váš podnet, pracovníci na komunálnom oddelení mestského úradu ho zaevidovali. Keďže v poslednom období prišlo od občanov viac podnetov na výrub drevín, ako sme schopní spracovať, žiadosti sú v poradí a čakajú na posúdenie odbornou komisiou. Komisiu tvoria traja členovia - zamestnanec mesta (osoba odborne spôsobilá vykonávať štátnu správu starostlivosti o životné prostredie na úseku ochrany prírody a krajiny), poslanec za príslušnú mestskú časť a zástupca Útvaru hlavného architekta mesta. V prípade, že komisia uzná podnet za opodstatnený, zahrnie ho do Operatívneho plánu ochrany drevín a vykoná potrebné opatrenia na ochranu drevín. Podnety sa budeme snažiť vyriešiť v priebehu prvého štvrťroka 2013, keďže výruby je možné robiť do konca vegetačného obdobia, teda do 30. marca. Podnet možno podať osobne na Odbore komunálnych služieb na Mestskom úrade v Martine, telefonicky na 043/4204 133, e – mailom na komunal@martin.sk alebo faxom. Z podnetu musí byť zrejmé kto, z akého dôvodu ho podáva, akej dreviny sa týka a aký spôsob ochrany navrhuje. Občania si zvykli nahlasovať svoje podnety aj prostredníctvom pripomienok na webstránke mesta www.transparentnemesto.sk, pričom aj tento postup je správny. Viac informácií o tejto zmene nájdete aj na www.martin.sk v aktualitách.

Dátum plnenia:
11.1.2013

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky