titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
241

Pripomienka:
Pri výstavbe zábavného centra na Severe sa podľa môjho názoru nenormálne čerpajú peniaze. V decembri na záchodoch vybetonovali železobetónový múrik a včera 21.2.2012 a dnes ho zosekávajú pneumatickým kladivom dole. To nie je tam z mesta žiadny stavebný dozor ? To isté robili s dlažbou. Jeden deň ju položili a na druhý deň ju odtrhali a znova kládli.

Popis plnenia:
V prvom rade si dovolíme poopraviť vašu definíciu účelu staveniska. Pôjde o multifunkčný objekt so sociálnym zariadením. Stavba „Rekonštrukcia a modernizácia centrálnych častí Martin – Sever“ je realizovaná spoločnosťou EURO – BUILDING, a.s. Bratislava. Spoločnosť bola vybratá verejnou súťažou v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Túto firmu nevyberalo mesto, verejné obstarávanie robil externý obstarávateľ EUROPROJECT/TENDER s.r.o. z Bratislavy, ktorý bol obstaraný elektronickým prieskumom v zmysle platnej Smernice o Verejnom obstarávaní. Stavebný dozor Mesta Martin kontroluje kvalitu vykonaných prác v súlade s projektovou dokumentáciou a pri zistení závad alebo odchýlok je povinný zhotoviteľ tieto odstrániť na vlastné náklady. Práve situácia, ktorú opisujete, vznikla ako dôsledok takéhoto stavebného dozoru, kedy sme zistili nedostatky na už vykonanej práci ako dôsledok nekvalitne vykonaných prác a spomínaná firma musela zjednať nápravu. Ešte raz zdôrazňujeme, že tak musela urobiť na vlastné náklady.

Dátum plnenia:
7.3.2012

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky