titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
227

Pripomienka:
Som nepríjemne prekvapený s vyriešením problémov, ktoré som uviedol vo svojej pripomienke uvedenej pod poradovým č. 211. Ak ste upustili od umiestňovania technických zábran na jednotlivé platené parkovacie miesta, tak prečo ste ich sem naspäť znova osadili. Bral by som to že už predtým tam boli ,ale prečo ste ich umiestnili aj u nových rezervovaných parkovacích miestach. Ja myslím že či tie zábrany či sú tam alebo nie vôbec neriešia problém rýchleho prístupu záchranných a hasičských vozidiel v prípade nevyhnutnej potreby. V prípade urýchlenej potreby nie je rozhodujúce či sú umiestnené zábrany alebo nie ale či je volné miestno na rýchly prístup do jednotlivých vchodov a tiež či je možné chorého čo najkratšie dopraviť do tohto vozidla. Ak tam budú všetky rezervované a nerezervované parkovacie miesta obsadené, tak tieto záchranné vozidla nemajú možnosť nielen pred potrebným vchodom zaparkovať ale v prípade potreby nemajú možnosť chorú osobu dopraviť rýchlo a bezpečne do tohto vozidla a následne do nemocnice. Znova si kladiem otázku čo je prednejšie a potrebnejšie mať rýchly prístup v prípade potreby alebo mať zaplatené a stále obsadené parkovacie miesto pre súkromné mot.vozidla.? Žiaden zákon totiž neprikazuje obciam aby zabezpečili pre obyvateľov panelákov aj parkovacie miesto čo najbližšie k svojmu bytu. S ďalšími pripomienkami ohľadom separovaného zberu ste sa vôbec nezaoberali. Alebo aj tu maju prednosť súkromné parkovacie miesta pred bezpečným a sústavným prístupom k týmto kontajnerom.

Popis plnenia:
Problematiku vyhradených parkovacích miest rieši VZN č. 76 o miestnych daniach. Na základe skúseností a podnetov bol 1.7. 2010 vydaný dodatok č.5 k tomuto VZN, ktorý rieši obmedzené vyhradené parkovanie pred vchodmi do obytných budov práve z dôvodu prístupu záchranných vozidiel a v prípade potreby aj účelových vozidiel. Podľa paragrafu 19 odsek 6 uvedeného VZN „parkovanie pred vchodmi do obytných domov a v priestoroch obmedzujúcich vstup do obytných domov je zakázané“. V zmysle tohto dodatku nie sú od jeho účinnosti vyhradzované parkovacie miesta pred vchodmi do obytných budov, pričom montáž parkovacích zábran v obytných zónach je realizovaná mimo vstupov do obytných budov. Súčasťou parkoviska je aj vodorovné vyznačenie parkovacích miest. V prípade, že vozidlá parkujú mimo vyznačených miest a znemožňujú prístup (ku vchodom, ku kontajnerom a p.) porušujú vyhlášku. Kompetencie riešiť toto porušenie majú príslušníci mestskej polície.

Dátum plnenia:
4.4.2012

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky