titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
217

Pripomienka:
Myslím, že otázka je postavená inak, podobne je to aj s parkovaním na ulici M. Galandu, kde takmer všetky parkovacie miesta sú rezervované a zostáva už len pozdĺžne parkovanie pri chodníku, mienite azda prenajímať ešte aj tieto voľné miesta? ! Pretože nie každý ma na každoročný prenájom. Viem, že samospráva potrebuje získavať finančné prostriedky aj takouto cestou, no myslím si, že toto nie je šťastné riešenie, najmä keď tých miest je žalostne málo.

Popis plnenia:
Vyhradzovanie parkovacích miest je upravené VZN č. 76 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, podľa ktorého mesto môže dať do prenájmu 50% parkovacích miest na obytný dom.

Dátum plnenia:
9.1.2012

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky