titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
208

Pripomienka:
Dobry den, trapi ma velky svietiaci bilboard v centre mesta, umiestneni na "sklenniku".. V noci oslnivo osvetluje okolie a rusi ma mi fotografovani nocnej oblohy (pokial nesvieti, snimok je o 50% lepsi..)
Mestske, ci ine osvetlenie ma sluzit, nie rusit.
fotografia v plnom rozliseni:

http://www.podstromami.com/sv-znec.jpg

Popis plnenia:
Bilboard, ktorý uvádzate vo svojej pripomienke je umiestnený v zmysle platnej legislatívy t.j. podľa §7 VZN č.52 o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta Martin :"1) RIP zariadenie ( reklamné, informačné a propagačné zariadenie)nesmie svojím vyhotovením a umiestnením rušiť krajinný ráz, ohrozovať verejnú bezpečnosť a poriadok, brániť rozhľadu na pozemnej komunikácii a na ceste, nad pr ípustnú mieru obťažovať okolie a obytné prostredie hlukom, osvetlením alebo estetickým vzhľadom. 2) Umiestnením a prevádzkou zariadenia nesmie vzniknúť na pozemnej komunikácii, verejnej ploche a verejnom priestranstve prekážka pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 3) V ochrannom pásme vodného toku, železničnej dráhy, pozemnej komunikácie a v dosahu chránenej pamiatky, prírodného osobitne chráneného územia a pri významnom rekreačnom alebo kúpeľnom zariadení sa môže RIP zariadenie umiestniť, ak sú splnené podmienky podľa príslušných osobitých predpisov. 4) RIP zariadenie umiestnené na budove musí byť prispôsobené jej architektúre a nesmie rušiť základné členenie priečelia a jeho významné detaily. 5) RIP zariadenia umiestňované na strechách a atikách budov je potrebné osobitne posúdiť vzhľadom na architektúru objektu, verejný priestor a prostredie. 6) RIP zariadenia sa môžu umiestňovať na strechách len na základe posúdenia dotknutých or-gánov a organizácií štátnej a verejnej správy. 7) RIP zariadenia nesmú byť umiestnené nad chodníkom v priestore od 450 mm do 2200 mm. 8) Umiestniť reklamu alebo akékoľvek technické zariadenie na nehnuteľnej kultúrnej pamiatke alebo v pamiatkovom území možno len na základe povolenia krajského pamiatkového úradu. 9) Ďalej sa nesmú umiestňovať na mostoch, pobrežných múroch, zábradliach a na iných pevných zariadeniach vodných tokov, ciest a celoštátnych dráh, na stĺpoch a stožiaroch telekomunikačného a energetického vedenia. 10) Na stĺpoch verejného osvetlenia ciest a miestnych komunik ácií a na stĺpoch trolejového vedenia sa môžu umiestňovať iba informačné zariadenia a dopravné značky, ak nezasiahnu do prejazdného profilu pozemnej komunikácie. 11) RIP zariadenia sa pri prejazdných úsekoch ciest cez obce a pri miestnych komunik áciách umiestňujú tak, aby vyhovovali požiadavkám bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. 12) RIP zariadenia, ktoré neslúžia pre správu pozemných komunikácií ani pre riadenie cestnej premávky a prevádzku dopravy, je zakázané umiestňovať na križovatke a v rozhľadovom poli vodiča na križovatke. 13) Na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá a medzinárodných cestných ťahoch v extraviláne a v ich ochranných pásmach okrem odpočívadiel je zakázané umiestňovať RIP zariadenia. 14) Na umiestnenie RIP zariadenia za hranicami zastavaného územia obce sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na území, na ktorom platí druhý a tretí stupeň ochrany. 15) Na území, na ktorom platí štvrtý a piaty stupeň ochrany prírody a krajiny je zakázané umiestniť RIP zariadenie, ako aj akýkoľvek iný reklamný alebo propagačný pútač alebo tabuľu. Súhlasime však, že svietením do nezmyselných a nepotrebných smerov, zbytočne veľkým výkonom zdrojov svetla, nesprávnou konštrukciou a nevhodným umiestnením osvetľovacích telies človek spôsobil, že tmu je dnes treba hľadať. Problematika rušivého svetla zasahuje do mnohých oblastí nášho života, a to veľakrát bez toho,aby sme si to uvedomovali.

Dátum plnenia:
19.12.2011

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky