titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
140

Pripomienka:
Moja pripomienka sa týka parkovacích miest pred obytným domom na ulici Kozmonautov 9, 1O. Počet parkovacích miest je značne obmedzený, po ich obsadení zaparkovanými vozidlami nie je možné zabezpečiť prístup k opakovane sa upchávajúcej kanalizácii ( kolaudačná závada z roku 1964) ako aj požiarnikom a rýchlej zdravotnej pomoci. Ako predseda SVB som tento problem riešil s poslancami mestského zastupitelstva za mestskú časť Sever uplynulého volebného obdobia ako aj žiadosťou na MSU žiadosťou na povolenie rozšírenia parkovacích miest z vlastných fínančných prostriedkov spoločenstva. Bolo nám to zamietnuté. Preto sa pýtam ako je možné, že pred niektorými obytnými domami na Severe sa vybudovali nové parkovacie miesta z finančných prostriedkov mesta a niekde to nie je umožnené z vlastných peňazí. V prípade potreby je možné doložiť fotodokumentáciou. A ešte na záver, čoraz viac aut parkuje na ceste smerom k Fatre čo výrazne obmedzuje viditelnosť výjazdu na hlavnú cestu a plynulosť cestnej premavky, čo je otázka času kedy sa tam stane dopravná nehoda.


Popis plnenia:
MsČ Sever momentálne prehodnocuje všetky žiadosti, ktoré boli doručené na výstavbu parkovacích miest v minulom období. Vozidlá môžu parkovať na komunikácií tak, aby neporušili zákon o premávke na pozemných komunikáciách. Vo Vami opisovanom probléme nedochádza k porušovaniu zákona. Pravdou však je, že bezpečnejšie by bolo parkovanie vozidiel na strane ulice pri železničnej trati. V prípade, že požadujete takto preorganizovať státie vozidiel je potrebné, aby s Vašou žiadosťou súhlasili aj ostatné dotknuté SVB. V rámci pravidelných obhliadok mesta za účelom riešenia dopravnej situácie bude za účasti poslancov za Vašu mestskú časť, zamestnancov dopravnej polície, dopravného inžiniera a zamestnanca MsU Martin uvedená situácia posúdená a prehodnotená možnosť umiestnenia dopravnej značky zákaz státia na ulici Kozmonautov na strane pri bytových domoch.

Dátum plnenia:
6.5.2011

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky