titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
134

Pripomienka:
Dobrý deň,
v prvom rade sa ospravedlňujem za pripomienku 135, ktorú som odposlala omylom. Chcela by som nadviazat na moju pripomienku č. 63 z 26.05.2010, časti o výrube stromov, resp. ich preriedenie a úpravu na ul. Jána Šimka 9. Na pripomienku ste mi odpovedali nasledovne:
2. Dňa 10.6.2010 bola vykonaná obhliadka miesta rastu stromov a porovnaná s mapovou dokumentáciou pozemku . Pozemok parc. č. 1430/3 v k.ú Martin, na ktorom je vykonaná pôvodná výsadba vzrastlých drevín, podľa listu vlastníctva č. 6585, nevlastní mesto Martin a preto nie je kompetentné zasahovať do majetkových práv vlastníka. Priestor od štátnej komunikácie je vysadený drevinami z dôvodu odhlučnenia priestoru ubytovne. Pokiaľ je požiadavka vykonať zásahy do stromovej zelene na uvedenom pozemku, je potrebne podať žiadosť ( formulár k dispozícii v kancelárii č. 307 A, alebo na internetovej stránke mesta Martin) a po doručení žiadosti komisia posúdi jej opodstatnenosť.
Neviem, kto tam bol a kedy urobit obhliadku, pretože na pozemku 1430/3 o ktorom píšete, je výrub uskutočnený. Som totiž jedným z jeho majiteľov, tak ako ostatní moji susedia z činžáku Jána Šimka 9 (bývalý penzión Neografia), takže viem, čo máme na svojom pozemku. Ja teraz hovorím o pozemku č. 1525/6, ktorý je vo vlastníctve mesta a ešte ďaľších dvoch majiteľov, jedná sa o priestor vedľa pozemku 1430/3 medzi dvoma činžákmi. Keďže hustota stromov na naozaj veľká, poniektoré si už vyschnuté, privítali by sme, keby sa mesto postaralo aj o tento "kúsok raja", kde bezdomovci chodia uskutočňovať svoje potreby a trávia voľné chvíle pri alkohole. Či, aby sa tak stalo, treba dať oficiálnu žiadosť? A kam, keď pozemok je spoločným vlastníctvom 3 verejných subjektov? Ďakujem za skorú odpoveď,
Giertlová


Popis plnenia:
Výrub na pozemku KN č. 1525/3 k.ú. Martin bol uskutočnený v roku 2010 na základe žiadosti SVB Allendeho 3 a následne vydaného rozhodnutia č. ŽP 11629/2010/2210 Hz z 12.3.2010. Tento výrub bol uskutočnený vo východnej časti uvedeného pozemku. Výruby v západnej časti pozemku KN č. 1525/3 resp. 1430/3, ktorý s ním hraničí, mohli byť vykonané v predchádzajúcom období. Zamestnanec Oddelenia životného prostredia a dopravy bol dňa 2.5.2011 v čase od 9,30 do 10,00 hod., na adrese udanej v pripomienke - J. Šimku 9, ohľadom upresnenia tejto žiadosti týkajúcej sa výrubu stromov. Pri vstupnom vchode domu menovka s menom Giertlová nie je. Tak isto ani v evidencii obyvateľov nebola zistená osoba s trvalým pobytom v meste s uvedeným priezviskom. Vzhľadom na tieto skutočnosti nebolo možné doriešiť uvedenú žiadosť s pisateľkou. Ohľadom výrubu stromov bolo neformálne jednanie s jedným z vlastníkov bytov, bývajúcich v uvedenom dome. Ten s výrubom súhlasil iba na základe uznesenia zo schôdze vlastníkov bytov. Preto je možné túto pripomienku riešiť štandartne prostredníctvom zástupcu SVB - predsedu spoločenstva.

Dátum plnenia:
25.5.2011

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky