titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
129

Pripomienka:
Cyklotrasa na SEVERE pôjde aj popod staré lipy na Jilemnického. Po každom silnejšom vetre, búrke z nich opadávajú suché konáre, o pele, ktorý znečisťuje okolie stromov a určite aj cyklotrasa na tomto mieste bude stále lepkavá. Na výrub kvôli cyklotrase sú označené mladé stromy a tieto staršie a poškodené tam majú ostať. Prehodnoťte výrub aj starých stromov. Rád sa zapojím do výsadby nových mladých stromčekov v okolí cyklotrasy.

Popis plnenia:
Mesto Martin vydalo rozhodnutia na výrub drevín v uvedenej lokalite z dôvodu výstavby cyklotrasy a prepojenia centra Martina s mestskou časťou Sever s termínom výrubu drevín do 15.4.2011. Zároveň v tejto lokalite mesto eviduje i žiadosť na výrub stromov z SVB Jilemnického 1,3,5. Dňa 14.4.2011 bola na mesto doručená petícia obyvateľov z Jilemnického 21 v tej istej veci ale opačne za zachovanie líp. Dňa 14.4.2011 bola vykonaná miestna obhliadka za účasti zamestnancov MsÚ Martin, ŠOP , poslankyne za uvedenú mestskú časť a žiadateľa. Obyvateľom panelového domu na Jilemnického ulici č. 21 lipy nespôsobujú žiadnu prekážku vo využívaní okolitého spevneného priestoru ( parkoviska ). S problémami padajúcich konárov sa hlavne pri nárazových vetroch stretávajú obyvatelia panelového domu na Jilemnického 1,3,5. Nakoľko v tesnej blízkosti bude vybudovaná cyklotrasa , padajúcimi konármi budú ohrození aj náhodní cyklisti. Vzhľadom na tieto skutočnosti ako aj na kladné stanovisko VMČ mesto súhlasí s výrubom vyššie uvedených stromov.

Dátum plnenia:
0

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
fotografia