titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
113

Pripomienka:
Nechápem, prečo je v Martine stále taká zúfalá zimná úrdžba ciest(napriek tomu, že mesto podpísalo s fy Brantner zmluvu s dvojnásobným ročným rozpočtom oproti predchádzajúcim rokom). Keď sa nedostatočne odhŕňa sneh, samozrejme, že sú okamžite výtlky.Prečo v rakúskych mestách a mestečkách nie je na ceste posypový materiál z celej zimy, nie sú tam pet flaše a rôzne odpadky, prečo tam nenájdete žiadne výtlky?!Kto je na meste zodpovedný za kontrolu opráv asfaltových povrchov, za kontrolu kvality vykonaných prác a bol už vôbec niekto výrazne finančne postihnutý za svoju lajdácku prácu?!

Popis plnenia:
Pri uvedených problémoch je potrebné pre ich vyriešenie konkretizovať o aký problém, v akej lokalite a čase sa jedná. Spätne cez kontrolný systém /GPS/ firmy vykonávajúcej zimnú údržbu dokážeme posúdiť objektívnosť daného problému. Na základe doterajších informácií zamestnanci kontrolujúci zimnú údržbu nemajú vedomosť o žiadnej „zúfalej zimnej údržbe“, ale v prípade, že existujú konkrétne pripomienky a problémy, rozhodne ich chceme riešiť a v budúcnosti sa im vystríhať. Problém výtlkov nesúvisí s odhŕňaním snehu, ale skôr so striedaním teplôt. Plusové denné teploty (až do 10 stupňov ) sa striedajú s mínusovými nočnými teplotami (-1 až -10 stupňov). Tým dôjde v noci k zamrznutiu vody, ktorá cez deň natečie do prasklín v asfalte a k roztiahnutiu trhliny, teda k porušeniu a rozdrobeniu asfaltovej vrstvy (vzniku výtlku). Túto zimnú sezónu došlo niekoľkokrát k prudkým výkyvom teplôt, ktoré mali na uvedené veľký vplyv. Prečo v Rakúskych mestách nie sú žiadne odpadky ? Táto otázka v sebe skrýva mnoho problémov, jedným z nich je tiež povedomie obyvateľov, ktorí sa snažia si svoje životné prostredie chrániť a udržiavať v čistote. Kontrola asfaltových povrchov mestských komunikácií a opravy ich havarijného stavu sú vykonávané priebežne počas celého roku. Opravy komunikácií vykonáva firma vybratá verejnou súťažou. Kontrolu opráv vykonáva referent pre výstavbu a údržbu mestských komunikácií. Určovanie dôležitosti opráv konzultuje zodpovedný zamestnanec MsU s poslancami za príslušnú mestskú časť podľa požiadaviek občanov. Problém mestských komunikácií je však v tom, že väčšina ich povrchov je po dobe ich životnosti. Na obnovu mestských komunikácií by mesto potrebovalo ročne cca 2 mil. eur. Vzhľadom na stav financií nielen v meste, na Slovensku, ale aj vo svete bolo možné v tomto roku vyčleniť na opravu výtlkov len 200 tis. €, na rekonštrukciu komunikácií je zatiaľ cca 50 tis. €. Najnutnejšie opravy sú však vykonávané operatívne bez zbytočných prieťahov. Aj pri tomto probléme je potrebné konkretizovať o akú lokalitu sa jedná tak, aby daný problém mohli zamestnanci MsU vyriešiť k spokojnosti obyvateľov. Väčšina ciest v meste sú štátne a Mesto Martin nemá kompetencie na vykonávanie ich údržby. Sú to: Jilemnického, Červenej armády, A. Pietra, P. Mudroňa, Kohútova, Jesenského, Jahodnícka, Kollárova, P.O. Hviezdoslava, Novomeského, M.R.Štefánika, Jilemnického.

Dátum plnenia:
0

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky