titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
109

Pripomienka:
Dobrý deň,
chcem upozorniť na nedostatočnú zimnú údržbu cesty od konečnej zástavky na nákladnom nádraží smerom k ulici M. Dulu a parkovísk v tejto oblasti. Zdá sa mi, že odhŕňanie snehu končí práve na konečnej zástavke a presun zo zástavky k ul. M. Dulu je aj pre chodcov nebezpečný, nakoľko cesta nie je odhrnutá a chodník tam nie je.

Popis plnenia:
Na základe Vašej informácie o nevykonávaní zimnej údržby na Ul. M.Dullu sme vykonali kontrolu vo firme Brantner - Fatra s.r.o. a zistili sme, že Vaša sťažnosť bola opodstatnená. Zimná údržba Ul. M.Dullu vrátane chodníka je, v zmysle mestského operačného plánu zimnej údržby mestských komunikácii, zaradená do II. stupňa t.j. po skončení nepriaznivej situácie má byť úsek očistený do 8 hodín. Firma Brantner si túto povinnosť nesplnila z dôvodu poruchy mechanizmu - multikáry, ktorá zimnú údržbu vykonáva nakoľko v tomto úseku je veľké množstvo zaparkovaných motorových vozidiel a je znemožnené, pre väčšie mechanizmy, otáčanie na komunikácii, kde bývate. Dňa 2.2.2011 sme s firmou Branter tento problém riešili a prijali sme nápravné opatrenia a to tak, že v prípade poruchy mechanizmu bude tento úsek čistený subdodávateľom, ktorý má iný vhodný mechanizmus k dispozícií. Chceme Vám poďakovať za Váš podnet, ktorý prispel k zabezpečeniu skvalitnenia výkonu zimnej údržby a následne jej kontroly.

Dátum plnenia:
0

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky