titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
99

Pripomienka:
Zaujímala by ma zmluva mesta Martin s prevádzkovateľom plavárne. Deti ju navšetvujú v rámci Plaveckého klubu niekoľkokrát týždenne. Hygiena na plavárni je hrozná, nezlešuje sa, ale poplatok za plávanie každý rok rastie. Plavecký klub Martin sa bráni tým, že prevádzkovateľ plavárne zvyšuje ceny. ďalej by ma zaujímali dotácie mesta Martin pre jednotlivé športy (najmä pre deti) - hokej, futbal, plávanie atď.
ďakujem

Popis plnenia:
Nájomná zmluva mesta č. 97 006 s nájomcom a prevádzkovateľom SUNNY MARTIN je zmluva o nájme majetku mesta a nie o prevádzkových podmienkach krytej plavárne. Zmluva je zverejnená na oficiálnej stránke Mesta Martin http://www.martin.sk/update/tis/zmluva_plavaren.pdf. Zmluva bola uzavretá ešte bývylým vedením v roku 1996 a to na dobu určitú do roku 2016. Podmienky hygieny na plavárni stanovuje i kontroluje Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Martine, bez súhlasu ktorého by nájomca nemohol vykonávať jej prevádzku. Roku 2008 mesto zakúpilo pre krytú plaváreň nový podvodný vysávač nečistôt, ktorý je prevádzkovateľom pravidelne využívaný a nevyhnutné zariadenie do filtrov vody, ktoré sú v súčasnosti nepretržite v činnosti. Výška vstupného na plaváreň je v plnej kompetencii prevádzkovateľa. Čo sa týka dotácií od mesta Martin samozrejme existuje možnosť požiadať o poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 63, ktoré upravuje podmienky poskytovania dotácií a je zverejnené na oficiálnej stránke mesta Martin v sekcii „legislatíva“, kde nájdete aj potrebný formulár žiadosti o poskytnutie dotácie. Žiadosť o poskytnutie dotácie je možné adresovať primátorovi mesta Martin ako aj patričnej komisii.

Dátum plnenia:
0

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky