titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
97

Pripomienka:
Chcem sa opýtať, či tie skvelé výkopy základov pri OD Billa ostanú naveky iba základy ako napr. rozkopaná a ohradená Severia, alebo sa už konečne niečo stavať. Lebo sa mi zdá, že do nášho mesta prichádzajú čudní investori, ktorí iba vykopú základy a potom to ohradia asi až na veky. Myslite si, že to robí dobrý dojem na občana mesta ???

Popis plnenia:
Na pozemky pri OC Billa bolo vydané územné rozhodnutie, ktorým boli umiestnené stavby dvoch obchodných centier spolu s parkoviskami, s prístupovou komunikáciu, komunikáciou pre zásobovania a s prípojky na verejné inžinierske siete. Stavebné povolenie stavebníkovi vydané zatiaľ nebolo. Výkopové práce, ktoré sú na pozemku viditeľné, boli realizované na základe podmienok, ktoré vo svojom rozhodnutí dal stavebníkovi Pamiatkový úrad Žilina, pracovisko Martin. Na miestach bol vykonaný pamiatkový prieskum, nezačalo sa so stavebnými prácami, ani neboli porušené ustanovenia stavebného zákona. Stavebné povolenie na polyfunkčný dom Severia vydané bolo a podľa informácií, ktoré má stavebný úrad k dispozícii, sa stavba nezačala realizovať z finančných dôvodov. Keďže je pozemok vo vlastníctve stavebníka, je riadne oplotený a je zamedzený prístup nepovolených osôb na pozemok, nevzniká nebezpečenstvo ohrozenia zdravia a bezpečnosti osôb, stavebný úrad nie je kompetentný v tejto veci konať. Mesto Martin ako stavebný úrad vydáva pre všetky stavby na území mesta stavebné povolenia po predložení potrebných dokladov. Stavebný úrad nie je kompetentný v konaní skúmať finančné zabezpečenie stavby. Stavebné povolenie nadobúda právoplatnosť a je vykonateľné spravidla po 15 dňoch odo dňa jeho doručenia stavebníkovi a účastníkom konania. Platí dva roky, odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Stavebné povolenie je možné predĺžiť, ak bola žiadosť o jeho predĺženie podaná pred ukončením jeho platnosti. Súhlasíme s Vašim názorom, že tieto skutočnosti nerobia dobrý dojem na občanov a návštevníkov nášho mesta a negatívne ovplyvňujú vzhľad prostredia, avšak mesto môže konať iba v rámci svojich kompetencií a iba v prípade porušenia zákona, ku ktorému v týchto dvoch prípadoch nedošlo.

Dátum plnenia:
0

Riešenie:
, pripomienka v riešeníFoto:
bez fotky