titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
95

Pripomienka:
Asi pred rokom som napísal sťažnosť p. primátorovi na zaburinený priestor pred hotelom Luna v mestskej časti Priekopa. Na základe jeho zásahu majiteľ pozemok vykosil. V tomto roku bol pozemok pokosený jedenkrát. V súčasnosti končí jesenné obdobie a burina na tomto pozemku pokosená nie je. Žiadam preto aby mesto opätovne vstúpilo do jednania s majiteľom a dôrazne ho upozornilo na jeho povinnosť starať sa o kosenie buriny na tomto pozemku. Zároveň si myslím, že príslušníci Mestskej polície, ktorí vykonávajú pochôdzky by si mali aj tieto veci všímať a prijímať opatrenia na udržovanie prijateľného životného prostredia a poriadku v mestských častiach.

Popis plnenia:
Milý pisateľ, ďakujeme Vám za Vašu snahu riešiť čistotu v meste. Pre operatívnejšie riešenie daných problémov môžete využiť kontakty na pracovníkov MsU tak, aby boli problémy čím skôr vyriešené k spokojnosti občanov. Dňa 14.10.2010 bola vykonaná obhliadka pozemku vedľa COOP Jednoty a Dolinského parkom, ktorý je porastený nekultúrnymi a hospodársky nevyužiteľnými druhmi tráv. Vlastník pozemku bol dňa 25.5.2010 písomne vyzvaný na vykonanie potrebných agrotechnických zásahov na pozemku, aby zamedzil šíreniu nežiaducich bylinných spoločenstiev do okolia svojho pozemku. Po písomnej výzve spoločnosť pozemok v mesiaci jún 2010 vykosila, čo následne pracovník úradu aj odkontroloval. Nakoľko trávnatý porast na pozemku znovu dorástol do plnej zrelosti, jeho vlastník bol opätovne telefonicky vyzvaný k jeho opakovanému ošetreniu. Celá plocha, hoci je trávna hmota v pokročilom štádiu vegetácie, bola prejdená, no výskyt hlodavcov na pozemku nebol zaznamenaný. Park Dolinský má svojho správcu, ktorý sa stará o jeho čistotu, údržbu a podľa možnosti vykonáva aj drobné opravy mobiliáru. Pri obhliadke 14.10.2010 v odpoludňajších hodinách bol park čistý, bez akéhokoľvek odpadu, chodníky sú dostatočne prechodné, kríčková zeleň do chodníkov nie je prerastená. Zásahy do stromovej ako aj kríčkovej zelene už v roku 2010 vykonávané nebudú. Zostrih kríčkov sa vykoná v máji roku 2011. Vysýpanie smetných nádob zabezpečuje spoločnosť Brantner Fatra dvakrát týždenne. Pri kontrole smetné nádoby boli vysypané, okolie smetných nádob bolo bez odpadkov.

Dátum plnenia:
0

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky