titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
89

Pripomienka:
Nedá mi to aby som vám nenapísal o ,, NAŠICH SUPERPOLICAJTOCH - MESTSKEJ POLICIE, jedná sa mi o to, čo som videl na vlastné oči pred železničnou stanicou v Martine, kde mestskí policajti dávali papuče vodičom na mieste, kde nie je žiadny zákaz státia ani zastavenia, ani zákaz parkovania...Mám odfotené jedno vozidlo,je pravda že stojí v protismere, ale deň pred tým dávali papuče rad-radom všetkým čo tam stáli - !!! Ak si dobre pozriete fotografiu, stojí vozidlo ali 70 m pred zákazom zastavenia tak isto stáli aj ostatné vozidlá,len stáli v smere jazdy. Neviem či by nestálo za to poslať mestských policajtov na nejaké preskúšanie z dopravných predpisov. Pokiaľ máte pochybnosti, stačí sa vám previesť vozidlom smerom od pošty ku železničnej stanici a neviem či tam vy uvidíte nejaký ,, ZÁKAZ ,, státia alebo zastavenia alebo parkovania.
Akým spôsobom budú odškodnení vodiči a vodičky, ktorí pokuty zaplatili, či sa im Mestská polícia v mene niekoho aspoň ospravedlní. Nie som sám čo som toto postrehol, mám na to aj svedkov a sú takýmto počínaním mestskej polície pohoršení. Myslím si, že by sa veľa ľudí pobavilo a zasmialo, keby som to zverejnil na internete. Neberte to ako sťažnosť, ale ako nejaký podnet na odstránenie nedostatku. Ďakujem

Popis plnenia:
Ďakujeme za podnet a zároveň sme radi, že danú situáciu môžeme objasniť nielen Vám, ale aj širšej verejnosti. Často totiž dochádza k zbytočným nedorozumeniam týkajúcich sa činnosti Mestskej polície. Príslušníci Mestskej polície v Martine sa striktne riadia legislatívou, ako aj svojimi vnútornými predpismi za účelom zabezpečenia verejného poriadku. V zmysle § 3 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov „na zodpovednosť za priestupok stačí zavinenie z nedbanlivosti, ak zákon výslovne neustanoví, že je potrebné úmyselné zavinenie“. Tzv. dopravné priestupky sú priestupkami proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa § 22 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, kde zákonodarca výslovne neustanovuje, že je potrebné úmyselné zavinenie (ako napr. pri priestupkoch proti majetku podľa § 50 toho istého zákona); teda k zavineniu tzv. dopravného priestupku stačí zavinenie z nedbanlivosti. Vodiči neraz argumentujú spôsobom „nevšimol som si dopravnú značku“, „nevidel som dopravnú značku“ a tým sa nazdávajú, že budú exkulpovaní, čo by však bolo v rozpore so zákonom. Cestná premávka v mestskej parkovacej zóne č. 6 je správcom miestnych komunikácií – Mestom Martin (po predchádzajúcom súhlasnom stanovisku Okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru Slovenskej republiky v Martine) upravená zvislými dopravnými značkami IP 24a Zóna s dopravným obmedzením (zákazom státia) s textom: „PARKOVANIE POVOLENÉ LEN NA VYHRADENÝCH A PLATENÝCH PARKOVISKÁCH“, a to na všetkých vstupoch do tejto zóny: na križovatke ulíc Škultétyho – Novákova, P. Mudroňa – Škultétyho, P. Mudroňa – A. Kmeťa, P. Mudroňa – Daxnerova, A. Bernoláka – Novákova. Úsek, o ktorom vo svojom podaní píšete, nie je ani vyhradeným, ani plateným parkoviskom, z čoho jednoznačne vyplýva, že tu platí zákaz státia vyplývajúci z predmetnej dopravnej značky, pretože uvedený úsek je súčasťou vyššie uvedenej zóny. V zmysle § 5 ods. 13 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov „zákaz, obmedzenie alebo príkaz vyplývajúci z príslušnej zvislej dopravnej značky sa končí na vzdialenejšej hranici najbližšej križovatky, ak nie je skôr skončený inak; to neplatí pre: a) zvislé dopravné značky označujúce obec, miestnu časť obce, obytnú zónu, pešiu zónu, školskú zónu, zónu s dopravným obmedzením, zónu s plateným alebo regulovaným státím, diaľnicu a rýchlostnú cestu, ktorých platnosť sa končí dopravnou značkou označujúcou ich skončenie (pozn.: takéto dopravné značky IP 24b Koniec zóny s dopravným obmedzením sa nachádzajú pri každom výjazde z predmetnej zóny v opačnom smere jazdy než DZ IP 24a Zóna s dopravným obmedzením), b) zvislé dopravné značky č. P 1 až P 15, ktoré platia pre najbližšiu križovatku, c) zvislé dopravné značky č. IP 12 až IP 17b, ak nie sú použité v spojení s príslušnými vodorovnými dopravnými značkami, ktorých platnosť sa končí 5 m pred hranicou najbližšej križovatky, ak nie je skôr skončená inak; vjazd a výjazd z miesta mimo cesty len prerušuje ich platnosť.“ Je teda nesporné, že prípady, ktoré popisujete vo svojom podaní , sú priestupkami proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa § 22 ods. 1 písm. k) zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ktoré je Mestská polícia v zmysle § 3 ods. 1 písm. f) bod 1 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov oprávnená objasňovať a prejednávať v blokovom konaní. Čo sa týka „dávania papúč“, resp. prípadov použitia technických prostriedkov na zabránenie odjazdu motorového vozidla v predmetnom priestore: Mestská polícia tu koná v súlade s § 16a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov. Mestská polícia mesta Martin je kedykoľvek pripravená v prípade potreby odôvodniť svoje postupy pred orgánom, ktorý zo zákona vykonáva dozor nad činnosťou Mestskej polície mesta Martin – Okresnou prokuratúrou v Martine.

Dátum plnenia:
0

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky