titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
87

Pripomienka:
Pred domom na Holubyho 8 a 10 bolo s uvedeným domom postavené aj pieskovisko. V súčasnom stave je nevyhovujúce a bolo by vhodné ho asanovať. Taktiež pred uvedeným domom prerástli ihličnate stromy ktoré v súčasnosti tienia obyvateľom uvedeného domu ako svojimi koreňmi narúšajú obyvateľmi vybudovaný chodník. Za porozumenie ďakujem.

Popis plnenia:
Asanácia pieskoviska bude riešená v spolupráci s vedením mestskej časti stred. Pokiaľ bude na asanáciu vydaný súhlas, táto bude vykonaná v nasledujúcom období. Konanie vo veci likvidácie drevín je možné až po podaní žiadosti o vydanie povolenia na výrub drevín rastúcich mimo lesných porastov, kde komisia oprávnenosť žiadosti posúdi a mesto v zmysle platnej legislatívy následne vydá rozhodnutie, v ktorom stanoví podmienky. Nakoľko so žiadateľom musia byť prekonzultované prípadné problémy, ktoré spôsobujú svojim vzrastom dreviny, je potrebná písomná žiadosť s uvedením mena a adresy žiadateľa. Kvôli efektívnemu a urýchlenému vybaveniu Vašej žiadosti Vám odporúčane sa priamo obrátiť na príslušný výbor mestskej časti.

Dátum plnenia:
0

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky