titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
83

Pripomienka:
Aukcia ukončená presným časom je hlúposť. Načo potom trvá hodinu? Veď ten kto tresne tesnejšie sumu ku koncu času vyhral. (Jasné že musí mať nižšiu cenu ako boli ponúknuté doteraz.) Ale nikto nemôže reagovať, lebo je off. Nepomenúvajte prosím tento systém aukcia. V každej normálnej aukcií je čas na zníženie alebo dorovnanie ceny. V tomto prípade je tam priestor na korupciu. Je podivné keď som si pýtal vo veci verejného obstarávania "Oprava podlahy v telocvični ZŠ Jahodnícka" prezenčnú listinu z povinnej obhliadky pán Tomčík mi ho odmietol vydať!
Neviem čím by som sa tak preukázal v prípade, keby sme aukciu vyhrali. Taktiež je podivné, že v ŽL víťaza nie je predmet podnikania súvisiaci s predmetom súťaže. Sklenka Richard

Popis plnenia:
K 1: aukcia ukončená prasným časom je hlúposť Odpoveď: Na žiadosť viacerých účastníkov e-aukcií pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou, prebehla v mesiaci máj 2010 anketa, v ktorej účastníci mali možnosť vyjadriť sa k času ukončenia e-aukcií, a to či zostať pri predlžovaní času aukcií pri podaní poslednej najnižšej ceny alebo pevne stanoviť jej koniec. V pomere 71:29 bola úspešná verzia pevne stanoveného času ukončenia e-aukcií. Na základe vyjadrenia sa účastníkov aukcií bol teda od 01. 06. 2010 pevne stanovený koniec e-aukcií pre výber úspešného uchádzača pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou. Zákon o verejnom obstarávaní vymedzuje zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou len rámcovo, je plne v kompetencii verejného obstarávateľa a obstarávateľa ako tieto zákazky bude zadávať. K 2: odmietnutie vydania prezenčnej listiny Odpoveď: Prezenčná listina sa vypracováva v jedom vyhotovení a slúži pre účely verejného obstarávateľa, aby mohol vylúčiť tých účastníkov, ktorí sa obhliadky miesta dodania diela nezúčastnili. V prípade Vašej požiadavky bolo možné do nej nahliadnuť, resp. bola by Vám poskytnutá jej kópia. K 3: predmet podnikania v ŽL úspešného uchádzača Odpoveď: V čase vystavenia živnostenského listu úspešného uchádzača bol predmet podnikania v rozsahu voľných živností (odkonzultované so živnostenským úradom). Ďakujeme za podnet!

Dátum plnenia:
0

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky