titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
82

Pripomienka:
To je sila, že firma Brantner Slovákia, ktorá má zabezpečovať bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia v Martine od r. 2005 má "odvahu" napísať /pripomienka č.56/ že začne až v tomto roku robiť výber oprávnených firiem na zabezpečovanie revízii EZ a po doriešení financovania ich začne robiť. Pritom od r.2005 mala vykonať revíziu po rekonštrukcii ver. osv. a po štyroch rokoch opakovanú revíziu. Čím zdokumentuje, že zariadenie bolo doteraz a je do doby než začne robiť revízie bezpečné? Má vôbec táto firma oprávnenie na činnosť na elektrických zariadeniach? Ak má, nemala by sa Inšpekcia práce pozrieť, či jej po tom, ako pracuje jej to ešte patrí? V prílohe č.2 zmluvy o údržbe ver. osvetlenia, ktorá je zverejnená na transparentnom meste v špecifikáci služieb, ktoré sú súčasťou paušálnej úhrady sa v písmene "e" píše "vykonávanie revízii verejného osvetlenia". Čo na to mesto Martin, je spokojné, že platí aj za to, čo sa nerobí? Alebo je ešte ďalšia príloha, ktorá nebola zverejnená?


Popis plnenia:
Požiadavky na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci upravuje Vyhl. č. 508/2009 Z.z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (ďalej len: „Vyhl. 508/2009“). Technické zariadenia sa podľa § 4 Vyhl. 508/2009 rozdeľujú podľa miery ohrozenia do: • skupiny A (zariadenia s vysokou mierou ohrozenia), • skupiny B (zariadenia s vyššou mierou ohrozenia), • skupiny C (zariadenia s nižšou mierou ohrozenia). Zariadenia VO, ktoré sú predmetom vašej pripomienky sú podľa Prílohy č.1 k Vyhl. 508/2009 - III. časť, písm. B zaradené do skupiny B. Kontrolu stavu bezpečnosti zariadenia VO upravuje § 9 ods. 1 písm. a) až d) Vyhl. 508/2009, podľa ktorého stav bezpečnosti VO kontroluje: a) typovou skúškou, úradnou skúškou a opakovanou úradnou skúškou oprávnená právnická osoba, b) skúškami u výrobcu technického zariadenia výrobcom určená osoba alebo revízny technik, c) odbornou prehliadkou a odbornou skúškou revízny technik, d) inými prehliadkami a skúškami osoba na opravu podľa § 18 ods. 1 Vyhl. 508/2009 a osoba určená prevádzkovateľom podľa bezpečnostnotechnických požiadaviek. Zariadenia VO je možné z hľadiska zabezpečovania splnenia požiadaviek na bezpečnosť možné rozdeliť na dve časti: A. Nadzemné zariadenia VO, ktoré boli predmetom rekonštrukcie VO (rozvádzače VO, oceľové stožiare, svietidlá, svetelné zdroje, stožiarové svorkovnice, káble v stožiaroch pre napojenie svietidiel zo stožiarových svorkovníc), B. Podzemné jestvujúce káblové vedenia VO Prevádzkovateľ VO spoločnosť BRANTNER Slovakia, s.r.o. a vlastník VO Mesto Martin postupujú pri kontrole stavu bezpečnosti jednotlivých zariadení VO podľa Vyhl. 508/2009 a Zmluvy o modernizácii verejného osvetlenia, jeho údržbe a prevádzkovaní v Meste Martin (ďalej len: „Zmluvy“ ) nasledovne: A. Nadzemné zariadenia VO 1. Rozvádzače VO Všetky pôvodné nevyhovujúce a skorodované rozvádzače VO boli v rámci rekonštrukcie VO demontované a nahradené novými rozvádzačmi VO, ktoré spĺňajú všetky požiadavky na bezpečnosť. Na každý rozvádzač VO predložil výrobca rozvádzačov VO Elektrizitätswerk Wels AG technickú dokumentáciu a Osvedčenie o typovej skúške rozvádzača vykonané podľa OVE E 8001. Predmetom vykonanej skúšky bola: • prehliadka rozvádzača a kontrola zapojenia, • izolačná skúška živých častí proti kostre napätím, • kontrola spôsobu ochrany a celistvosti ochranného obvodu, • kontrola izolačných odporov. Osvedčenie o typovej skúške je platné počas celej životnosti rozvádzača VO. Bezpečný stav rozvádzača VO môže byť počas prevádzky narušený iba prípadnou haváriou a poškodením rozvádzača, zmenami v rozvádzači VO, ktoré boli urobené oproti platnej technickej dokumentácii a skorodovaním rozvádzača VO. Prevádzkovateľ VO kontroluje stav bezpečnosti rozvádzačov pravidelnými prehliadkami podľa § 9 ods. 1 písm. d) Vyhl. 508/2009 1 x mesačne. 2. Oceľové osvetľovacie stožiare Oceľové osvetľovacie stožiare radu St, ktoré boli pri rekonštrukcii použité spĺňajú všetky predpísané predpisy, normy a požiadavky uvedené v prílohe ZA normy EN 40-5:2002, čo výrobca stožiarov dokladoval vyhlásením o zhode. Vyhlásenie o zhode je platné počas celej životnosti stožiarov VO. Bezpečný stav stožiarov VO môže byť počas prevádzky narušený iba prípadnou haváriou a poškodením stožiara VO a skorodovaním. Prevádzkovateľ VO kontroluje stav bezpečnosti stožiarov pravidelnými prehliadkami podľa § 9 ods. 1 písm. d) Vyhl. 508/2009 min. 1 x mesačne a pri každej vzniknutej poruche. 3. Svietidlá a svetelné zdroje Všetky nevyhovujúce, poškodené svietidlá v prevažnej miere bez krytov a so skorodovanými optickými časťami boli demontované a nahradené novými kvalitnými svietidlami, ktoré sú vyhotovené v krytí IP 65 - optická časť a IP 43 - predradníková časť. Svietidlá a svetelné zdroje vyhovujú bezpečnostným predpisom a normám podľa EN 60 598, čo výrobca dokladoval vyhláseniami o zhode. Vyhlásenie o zhode je platné počas celej životnosti svietidiel VO a svetelných zdrojov VO. Bezpečný stav svietidiel VO môže byť počas prevádzky narušený iba prípadnou haváriou a poškodením svietidla. Prevádzkovateľ VO kontroluje stav bezpečnosti stožiarov pravidelnými prehliadkami podľa § 9 ods. 1 písm. d) Vyhl. 508/2009 min. 1 x mesačne a pri každej vzniknutej poruche. 4. Stožiarové svorkovnice, káble k svietidlám Aj ostatné výrobky, ktoré boli pri rekonštrukcii použité (stožiarové svorkovnice, káble v stožiaroch na pripojenie svietidiel zo stožiarových svorkovníc) vyhovujú bezpečnostným predpisom a normám, čo bolo zdokumentované vyhláseniami o zhode. B. Podzemné jestvujúce káblové vedenia VO 1. Podzemné jestvujúce káblové vedenia VO sú majetkom Mesta Martin. Práce na káblových vedeniach (káblové poruchy, škody, drobné stavebné práce, revízie) neboli predmetom rekonštrukcie VO, nie sú zahrnuté v cene projektu ani v mesačnej náhrade. Uvedené činnosti zabezpečuje podľa Zmluvy prevádzkovateľ VO na základe objednávky objednávateľa a na jeho náklady. Kontrolu stavu bezpečnosti na káblových vedeniach VO je potrebné zabezpečiť odbornou prehliadkou (OP) a odbornou skúškou (OS), ktorú vykonáva revízny technik. Na káblových vedeniach je možné vykonávať merania izolačného stavu vedenia a meranie impedancií vypínacích slučiek. Pri meraní izolačného stavu vedenia je potrebné odpojiť od napájania všetky zariadenia, ktoré sú na káblový rozvod pripojené. S prihliadnutím na skutočnosť, že na káblové rozvody v Martine sú napojené okrem iných zariadení aj parkovacie automaty, množstvo reklamných zariadení, vývody pre vianočné osvetlenie a pod. nie je možné izolačný stav káblových vedení spoľahlivo zmerať, resp. výsledky takéhoto merania sú značne skreslené a často nepoužiteľné. Zhoršenie izolačného stavu je spôsobené predovšetkým poškodením izolácie káblov pri zemných prácach a poškodenými káblovými spojkami. Izolačný stav poškodených vedení nie je v priebehu roka konštantný a zhoršuje sa pri mokrom a daždivom počasí. Na základe doterajších skúseností z merania izolačného stavu káblových vedení VO v iných mestách možno predpokladať, že ak je izolačný stav vedenia nevyhovujúci istiaci prvok vedenia (istič, poistka) vypne. Na základe Rovnako platí, že ak istič nevypína je izolačný stav káblového vedenia vyhovujúci. V tejto súvislosti je dôležité, že zhoršený izolačný stav má vplyv na spoľahlivosť prevádzky VO, nie však na bezpečnosť prevádzky VO. Za rozhodujúce z hľadiska bezpečnej prevádzky VO možno považovať meranie impedancie vypínacej slučky. Vzhľadom na dĺžku káblových rozvodov a s prihliadnutím na finančné prostriedky Mesta Martin vyčlenené v rozpočte na poruchy, škody a vykonávanie revízií káblových rozvodov bude prevádzkovateľ VO zabezpečovať spolu s Mesto Martin revízie káblových rozvodov postupne rozdelením do viacerých etáp tak, aby revízie boli vykonávané v lehotách určených v Prílohe č.8 Vyhl. 508/2009. Záverom je na základe vyššie uvedených skutočností možné konštatovať, že všetky zariadenia VO, ktoré boli predmetom rekonštrukcie VO (rozvádzače VO, stožiare, svietidlá, svetelné zdroje, stožiarové svorkovnice, napájacie káble svietidiel ) spĺňajú požiadavky bezpečnostných predpisov a noriem, bola k nim doložená technická dokumentácia a vyhlásenia o zhode. Prevádzkovateľ VO zabezpečuje bezpečnú a spoľahlivú prevádzku VO pravidelnými prehliadkami podľa § 9 ods. 1 písm. d) Vyhl. 508/2009. Revízie podzemných káblových rozvodov, ktoré nie sú predmetom paušálnej úhrady budú zabezpečované postupne v jednotlivých rokoch podľa finančných prostriedkov vyčlenených na uvedenú činnosť v rozpočte Mesta Martin v príslušnom roku.

Dátum plnenia:
0

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky