titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
68

Pripomienka:
Dobrý deň,
som rád, že projekt "transparentné mesto" vznikol a mesto Martin je jeho priekopníkom. Držím veľmi palce, aby to v minimálne tomto stave pokračovalo ďalej ešte veľa rokov.
Teraz si však dovolím zaslať pár námetov.
1. O mestskú zeleň sa stará ak dobre viem spoločnosť Brantner. Aj vzhľadom na súčasné počasie nie je samozrejme v ich silách, aby stíhali kosiť všetky plochy v Martine, preto ma napadla myšlienka (aj keď sa mnohým nebude páčiť) preniesť túto "povinnosť" na spoločenstvá vlastníkov bytov. Predstava je nasledovná:
V každom bytovom dome sa nájde človek príp. skupina ľudí, ktorý sa o okolie domu stará (či už zadarmo, alebo za peniaze napr. z FOÚ), preto si myslím, že ani kosenie trávy v okolí domu by u mnohých bytových domov nebol problém. Háčik je v tom, že vlastníci bytov v dome hoci chcú mať okolie krásne, príspevok na kúpu nejakej kosačky len tak nedajú, spoliehajú sa na to, že veď to aj tak niekto spraví a načo vyhadzovať peniaze. To je to smutné, že čakáme na to, kto čo spraví a potom je milión pripomienok a sťažností. Aby k tomu nedochádzalo a ľudia sa naučili vážiť si prostredie v ktorom žijú, mohlo by v tomto vyjsť v ústrety mesto Martin napr. s nejakým symbolickým príspevkom na nákup (len prvej) kosačky, alebo napr. znížením poplatku za odpady v prípade, že sa bude dom o svoje okolie starať alebo naopak zvýšením poplatku ak sa nestará. Odpadnú tak pripomienky, prečo nie je tam a tam pokosené, že všetko sa sústreďuje len na centrum mesta a na okraje mesta sa kašle atď. atď.
2. Keď som už načrtol poplatok za odpad. Neviem koľko je neplatičov, aká je vymáhateľnosť, predpokladám však, že je toho dosť požehnane. Opäť by som túto povinnosť preniesol na spoločenstvá vlastníkov bytov, tak ako je to aj v niektorých slovenských mestách. Mesto má tak zabezpečené takmer 100% prostriedky, keďže obdrží peniaze od SVB a nepotrebuje vynakladať žiadne prostriedky na upomienky, či súdne vymáhanie voči fyzickým osobám. Neplatič si to jednoducho zaplatí vo svojom ročnom vyúčtovaní služieb spojených s bývaním.
3. Za naším panelákom t.j. Kronera 7-11 je trávnatá plocha, ktorá je z môjho pohľadu ponímaná ako detské ihrisko, pretože susedí aj s bývalou škôlkou. Sú tu aké-také preliezky a hráva sa tu dosť detí. Čo ma však neustále rozlaďuje sú nezodpovední psíčkari, ktorý kašlú na všetko. Viem, že je to miliónkrát omieľaný problém, chcel by som však požiadať o umiestnenie zákazovej tabuľky vodenia psov, tak ako je to v parkoch. A zo začiatku tam nasadiť aj pracovníka mestskej polície na upozorňovanie a neskôr aj represiu. Ďakujem.
4. Ďalšia moja prosba sa týka križovatky na Ľadovni. Jedná sa o výjazd z ulice Stavbárska na ulicu Nade Hejnej do mesta. Vodiči vozidiel uvedenú križovatku "režú", nakoľko vodiacu čiaru nevidno a často dochádza k tomu, že vozidlá prichádzajúce z mesta a pokračujúce rovno na ulicu Kronera musia zacúvať. Pre tieto vozidlá tam nie je zabezpečený náležitý rozhľad z dôvodu kopčeka (brehu) a musí tak vojsť takmer do križovatky aby vedel či môže pokračovať v jazde alebo brzdiť. Návrh - buď osadiť zrkadlo (čo predpokladám bude do 24 hodín rozbité), upraviť breh alebo najlacnejšie riešenie namaľovať dlhšiu vodiacu čiaru (a pravidelne ju obnovovať), ktorá "prinúti" vodičov urobiť väčší oblúk a nerezať zákrutu.

Verím, že námety a pripomienky nie sú na zahodenie, budem potešený, keď sa aspoň niečo z toho ujme v reálnom živote. Ďakujem za pochopenie.
S úctou
Občan mesta Martin - Peter Tonka

Popis plnenia:
Návrh s kosením pozemkov okolo bytových domov je zaujímavý a podnetný. Mesto Váš návrh predostrie na riešenie správcom bytových domov a spoločenstvám vlastníkov bytov. Odpoveď ku odstavcu 2. Mesto Martin eviduje za roky 2002 – 2009 nedoplatky na poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške 552 333,36 €. stav k 31.12.2009 stav k 31.12.2008 pohľadávky za rok 2002 5.437 5.783 pohľadávky za rok 2003 9.232 10.040 pohľadávky za rok 2004 19.951 21.592 pohľadávky za rok 2005 37.693 45.066 pohľadávky za rok 2006 42.669 52.596 pohľadávky za rok 2007 80.940 99.918 pohľadávky za rok 2008 123.496 177.915 pohľadávky za rok 2009 232.916 spolu 552.333 412.810 Na vymáhanie právnemu referátu boli odstúpené všetky právnické osoby za jednotlivé roky. Všetci dlžníci boli postúpení na vymáhanie v exekučnom konaní, okrem tých na ktorých bol vyhlásený konkurz, resp. likvidácia. Fyzické osoby - nepodnikatelia sú postupne podľa okrskov / ktorých je celkom 97/ a jednotlivých rokov postupovaní na právny referát za účelom vymáhania pohľadávok za vyrubený poplatok za zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu. Právnik MsÚ postupuje následne týchto neplatičov na vymáhanie cestou súdneho exekútora. Nakoľko sa jedná o veľmi vysoký počet dlžníkov, je vymáhanie týchto pohľadávok náročné na administratívne úkony a časovo dlho trvá vzhľadom na počet exekúcii. Pokiaľ dlžník dlhuje neuhradený poplatok za viac rokov, je vymáhaný celý dlh jedným návrhom na vykonanie exekúcie. Dlh od neplnoletých dlžníkov sa vymáha od ich zákonného zástupcu /jedného z rodičov/. Mesto ako správca dane má zákonnú povinnosť vymáhať nedoplatky. Vymáhanie je uskutočňované v zmysle platnej legislatívy. Návrh – presunúť povinnosť platby poplatku na spoločenstvá vlastníkov bytov nie je možné vzhľadom k tomu, že takto vyrubený poplatok nie je možné vymáhať v prípade, že ho spoločenstvo neuhradí. Poplatok sa viaže na občana s trvalým pobytom v meste, preto ho nemožno prenášať na SVB. Tie slovenské mestá, pre ktoré poplatok vyberajú spoločenstvá, nemajú možnosť vymáhania nedoplatkov a postupne aj tieto prechádzajú na vyrubovanie poplatku občanom - tak ako to stanovuje platná legislatíva. Odpoveď ku odstavcu 3. Ďalšia pripomienka sa týka chovu psov v meste Martin. Autor pripomienky uvádza, „ že je tu pomaly v každom byte pes, čo je príliš!“. V našom meste je celkovo viac ako 20 tisíc bytov, pričom podľa evidencie Mestského úradu v Martine je v bytoch evidovaných 1 000 psov – pes sa teda nachádza len v každom dvadsiatom byte. Mestu neprislúcha stanoviť žiaden normy, limitujúce počet psov v sídelnej lokalite. Vlastníctvo akejkoľvek veci, vrátane psa, je zaručené ústavou a obmedziť ho možno jedine zákonom. Zákony však prijíma Národná rada SR, nie obec, či mesto. Povinnosť odstrániť exkrement po svojom psovi, a to bezprostredne po znečistení, má osoba, ktorá psa vedie, danú zákonom 282/2002. Ak tak neurobí, dopustí sa priestupku, za ktorý môže mesto a mestská polícia udeliť pokutu. Každý takýto zistený priestupok môžete ihneď nahlásiť ne centrálu Mestskej polície v Martine, č. 159. Odpoveď ku odstavcu 4. Na základe požiadavky, ktorá bola príslušným pracovníkom MsU Martin preverená, bude vodorovné dopravné značenie (VDZ) upravené vyznačením vodiacej čiary. Požiadavka bola prerokovaná aj s OR PZ SR, ODI v Martine a bude riešená hneď ako budú vhodné klimatické podmienky a bude možné značiť čiary.

Dátum plnenia:
0

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky