titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
67

Pripomienka:
Pani Toroková aj mne chýba zápisnica z verejnej schôdze miestnej časti Záturčie konanej 12.4.2010. Dovolil som si vytvoriť vlastný zápis a majú ho všetci poslanci cez e-mail.

12. apríl 2010 - Deň mestskej časti Záturčie,
videný očami občana, suseda, ..., voliča

Verejnej schôdzi s občanmi Záturčia predchádzala obchádzka mestskej časti s primátorom a s miestnymi poslancami
Popri iných témach (chodníky, odpadky, vandalizmus, ...) sa najviac pozornosti pri obchôdzke venovalo statickej doprave, t.j. parkovaniu. Počas obchádzania Záturčia sa hľadali pozemky na možné budovanie parkovísk:
•aktivity na súkromných pozemkoch neriešia túto najnaliehavejšiu potrebu občianskej vybavenosti,
•ďalšie plochy medzi ulicami A. Mamateja, D. Makovického a Záturčianskej a tiež v križovatke ulíc A. Stodolu a P. V. Rovnianka za novinovým stánkom nie sú obecným majetkom,
•reálne k parkovaniu by boli použiteľné snáď len plochy susediace so severnou a južnou hranicou areálu školy (severne hraničiace s ul. M. Jankolu a poľom z juhu).
Pri vytipovávaní možných plôch na budovanie parkovísk sa narážalo na nehnuteľnosti za menom Benko. Pán poslanec Benko sa mi vyjadril k vlastníctvu pozemku za novinovým stánkom v križovatke ulíc A. Stodolu a P.V. Rovnianka.
Nech už ide ho hociktorého poslanca, tak kupovanie obecných pozemkov priamo od mesta, alebo cez inú firmu (hoci aj po nezrealizovanej občianskej vybavenosti) sa nejaví ako konanie poslanca vo verejnom záujme, ale skôr ako využitie, (či zneužitie?) informácie vo výkone verejnej správy vo svoj osobný prospech k výhodnej investícii do budúcna. Jedine ak tu ide o nezištnú záchranu pozemku pod občiansku vybavenosť.
Pozn.: zaujímavé je, prečo sa mesto zbavilo pozemku skôr ako sa realizovala stavba, záväzok mesta na prevod pozemku mohol byť zazmluvnený pod podmienkou realizovania stavby na občiansku vybavenosť.

Jeden z podnetov na verejnej schôdzi začínal práve vyslovením pochybnosti o konaní vo verejnom záujme prítomného pána poslanca Benka. Pán Benko si však vypočul aj slová vďaky od zástupcov školy za pomoc pri jej rozvoji počas toľkých rokov jeho poslaneckého mandátu. Ďalší páni poslanci neboli podrobovaní takej kritike občanmi:
- vyzdvihnutý bol osobný (fyzický) vklad pri zjednávaní verejného poriadku pánom poslancom Törökom,
- moderovanie verejnej schôdze pánom poslancom Sovíkom bolo postavené na živelnosti nakoľko
niektorí spoluobčania sa prejavovali opakovane a iným sa nedostalo slova,
- pán poslanec Zanovit bol tiež prítomný.
Podnety sa pričasto venovali téme psích výlučkov a to možno aj preto, že samotný pán primátor svoj prvý vstup otváral venujúc značnú pozornosť exkrementom. Verím, že to nebol zámer viesť debatu o ... výkaloch.
Deň mestskej časti však mal význam, pretože ak nie pre nič inšie tak aspoň bolo ukázané jedno z najproblematickejších sídlisk na Slovensku pánovi primátorovi (vraj po prvý krát), viceprimátorovi a predstaviteľovi za komunálny odbor, ako aj veliteľovi mestskej polície.
No evidentne sa zvolebnieva.
Účasť využili približne tridsiati občania Záturčia, aby predniesli svoje podnety týkajúce sa najmä:
činnosti mestskej polície
•v poukazovaní na problematické miesta (lokality), v ktorých sa zhromažďujú problematický spoluobčania požívajúci alkohol či iné omamné látky a následne páchajú priestupky proti verejnému poriadku,
•pripomínaním zákazu konzumácie alkoholu na verejnosti na ktorý by sa mala polícia zamerať,
•pripomenutím existencie policajnej stanice v Záturčí v minulosti a požadovaním jej návratu vzhľadom na to že sídlisko Záturčia je jedno z najproblematickejších na Slovensku,
požiadaviek na zvýšenie bezpečnosti na pozemných komunikáciách
•doplnením dopravného značenia,
•zabezpečiť bezpečný prejazd cez štátnu cestu č.18,
•častejšou kontrolou rýchlosti vozidiel,
•ďalšej súčinnosti na MHD na doprave k diaľkovým spojom (vlakovým či autobusovým),
•....
Žiadny verejný prísľub však na zhromaždení s občanmi neodznel. Mám na mysli verejný prísľub v plnom význame, t.j. prísľub zaväzujúci zjednať nápravu. Vypočuli sme si len sľuby slovami: „uvidíme čo sa bude dať s tým urobiť, ...“, alebo zamietnutie návrhu pre objektívne dôvody.
Šancu zmeniť túto bilanciu mali páni poslanci na čele s pánom primátorom po mojom príspevku poukazujúcom na konanie proti verejnému záujmu podľa ustanovení VZN-ka č.76 v § 19, o prenajímaní parkovacích miest na sídliskách, nakoľko „verejný záujem je záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech všetkým občanom alebo väčšine občanov“.
Verejný prísľub mohol tvoriť slová o iniciovaní zrušenia tej časti tohto VZN-ka, kde ide o zneužitie občana v núdzi na zdôvodnenie dopytu k prenajímaniu nedostatkových parkovacích miest.
Prečo zneužitie občana v núdzi? – pre nedostatok parkovacích miest, lebo keby ich bol dostatok, tak by nebol dôvod prenajímať si ich.
Mimochodom o zneužívaní občana v núdzi svedčí aj výber parkovného pri mestskom úrade na ktorý poukázal tiež jeden z podnetov na verejnej schôdzi.

Nie len pre komunálny odbor: kým však zostane VZN 76 platné v súčasnom znení, tak je nevyhnutné aby sa aplikovalo pri prideľovaní miesta plne v súlade s jeho ustanovením: „ ... s adresou pobytu ... na ulici pri obytnom dome v ktorom má občan trvalý pobyt alebo prechodný pobyt s uvedeným EČV“. Neviem si predstaviť žeby bolo pridelené miesto na našej adrese niekomu z inej ulice aj napriek tomu, že je málo miest aj pre nás.
Odpoveď na otázku: Ako sa majú dostať k parkovacím miestam tí, ktorí nemajú takmer žiadne parkovacie miesta na svojej adrese? Je viac než jasná: No predsa tým, že sa sprístupnia všetky miesta zrušením ich prenájmu.
Pripomenutie nesplnenia predvolebného sľubu (spred štyroch rokov) pánovi primátorovi o zrušení plateného parkovania v celom meste som odložil nakoľko mi bolo sľubované aj na tejto schôdzi z jeho úst, že sa mi dostane odôvodnenia.
NESPLNENÝ SĽUB však znižuje dôveryhodnosť politika. A na druhej strane namiesto odôvodňovania by občana potešilo keby konečne padla hlava vinníka za konanie proti verejnému záujmu aj za tzv. nevypovedateľné zmluvy.

Dušan Zachar
V Martine, dňa 25. apríla 2010Popis plnenia:
Prenajímanie vyhradených parkovacích miest v mestských častiach prebieha v súlade s prijatým všeobecne záväzným nariadením mesta Martin č. 76 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Podmienkou aby žiadateľovi o vyhradené parkovacie miesto bolo toto miesto pridelené je aby mal na uvedenej adrese trvalý pobyt a súčasne musí byť držiteľom motorového vozidla. Zároveň musí po vyhradení zostať 50% z celkového počtu parkovacích miest pri obytnom dome nevyhradených. Striktné dodržiavanie, nielen v tomto VZN-ku stanovených podmienok je základným princípom etického kódexu zamestnancov zodpovedných za plnenie VZN, v prípade, že podľa občanov dochádza k porušovaniu VZN a k nenáležitému prideľovaniu vyhradených parkovacích miest majú možnosť obrátiť sa na Mestský úrad s podaním sťažnosti. S každou sťažnosťou sa MsÚ osobitne zaoberá a vyvodzuje patričné dôsledky. Napriek tomu, že vo Vašom zápise deklarujete názor väčšiny obyvateľov, s takýmto podnetom okrem Vás, MsÚ nikto nekontaktoval . Neustále rozširovanie parkovacích kapacít vo forme či už parkovacích domov alebo samotných parkovísk na území mesta z finančných zdrojov získaných aj z miestnych daní je jednou zo základných priorít mesta Martin, ktoré si túto nutnosť významne uvedomuje a rieši. Ďakujeme za reakciu.

Dátum plnenia:
0

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky