titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
54

Pripomienka:
Používam WWW stránku Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Martine.
Za časť „Úrad práce,“ neposkytuje informácie v rozsahu tak, ako za časť „ sociálne veci a rodina“
Štatistika neposkytuje žiadne informácie.
Napr.:
- zber podnetov, sťažností
- postúpenie počtu a znenie podnetov, či sťažnosti Ústrediu práce, sociálnych vecí
a rodiny
- vhodnosť priradenia sprostredkovateľa podľa vekového, vzdelanostného zloženia zamestnancov znevýhodnenému uchádzačovi o zamestnanie(ZUoZ)
- dĺžka trvania praxe zamestnancov a výsledky práce
- výsledky Oddelenia Oddelenia SZI
- počty skúmaní skutočného dôvodu zo strany zamestnávateľa ukončeného pracovného pomeru ZUoZ
- počty skúmaní o dodržaní/nedodržaní Antidiskriminačného zákona, Zákona o verejnom zdravotníctve, ...

Transparentnosť organizačnej štruktúry je nevyhovujúca:
- v pracovných funkciách zamestnancov (referent, radca, samostatný radca...) ÚPSVaR
- nezverejnené kumulované funkcie (napr.: referent -sprostredkovateľ práce/radca)
- nezverejnení noví zamestnanci
Transparentnosť výberových konaní na pracovné miesto na ÚPSVaR:
- nezverejnený archív
- nezverejnené výsledky výberových konaní
- nezverejnené výsledky menovaní, preradení
Popis plnenia:
Sme radi, že projekt Transparentné mesto sa stretáva s pozitívnym ohlasom medzi občanmi a je vnímaný ako vzor aj pre ostatné inštitúcie. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny je inštitúcia patriaca pod Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, na základe čoho mesto Martin nemôže ovplyvniť jeho fungovanie.

Dátum plnenia:
0

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky