titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
41

Pripomienka:
skládka komunálnych odpadov Martin-Kalnô je takmer plná. Bude sa musieť rozšíriť. Jedna z príčin bude,že sa tu dováža a skladuje odpad z iných okresov. Čo vedie Mesto Martin k tomu, že povolilo dovážať a skladovať odpad z iných okresov na území mesta?


Popis plnenia:
Skládka komunálnych odpadov v meste Martin- lokalita Kalnô je v zmysle integrovaného povolenia evidovaná ako " Skládka nie nebezpečných odpadov " Martin Kalnô. Bola otvorená v 11. mesiaci 1994 a predpoklad ukončenia prevádzky je 12. mesiac 2011. V súčasnosti prebieha proces rozšírenia jestvujúcej skládky, je spracovaná EIA ( posudzovanie vplyvov na životné prostredie), v zmysle ktorej sa spracováva projektová dokumentácia na rozšírenie. Prepravu nie nebezpečných odpadov z iných okresov a krajov povoľuje obvodný úrad ŽP a krajský úrad ŽP. Podmienky ukladania a prijímania odpadov na predmetnú skládku je preto v kompetencii firmy Brantner Fatra s.r.o., Martin, ktorá koná v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi a je majoritným vlastníkom skládky. Mesto Martin nemá kompetencie zakázať dovoz a uskladňovanie nie nebezpečného odpadu na skládku Martin – Kalnô, pokiaľ je ukladanie nie nebezpečného odpadu v súlade a platnou legislatívou.

Dátum plnenia:
08.04.2010

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky