titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
20

Pripomienka:
Čo sa bude diať s nedokončeným nadjazdom v Záturčí,stavba chátra,denne tadiaľ prejdu desiatky ľudí,dokonca je priamo pod ním zastávkaMHD,budova oproti je v hroznom stave,neplánuje mesto vylepšiť fasádu nákupného centra,alebo upozorniť majiteľov budov na zle vyzerajúce budovy,ktoré Záturčiu dávajú image drsného Brooklinu?Krčiem je tu priveľa,služby minimálne

Popis plnenia:
Mostný objekt nad ulicou A. Stodolu bol realizovaný koncom 80tych rokov a jeho odhadovaný vek je približne 25 rokov. Stavebne neukončený objekt bol počas svojej životnosti vystavený vplyvom klimatických podmienok a vandalizmu. Pôvodne mal slúžiť na bezkolízne spojenie obytného súboru Záturčie I a II s občianskou vybavenosťou a obytným súborom Záturčie VI. Na ukončenie mosta a jeho sprevádzkovanie je potrebné dobudovať jedno mostné pole s možnosťou dostavby schodiska a rampy zo strany školy. Súčasne je potrebné zasanovať štyri polia mosta s modulom 6 metrov ponad ulicu A. Stodolu vrátane pripojenia na pešie plató. Predpokladané náklady na dobudovanie a rekonštrukciu mosta sú cca 500 tis. EURO, na asanáciu cca 120 tis. EURO. Tieto odhady sú orientačné, na uvedený účel nebola vypracovaná projektová dokumentácia ani rozpočet. Bohužiaľ, v súčasnosti v mestskom rozpočte nie je priestor na uvedenú investičnú akciu, ktorá by mala nadväzovať na ďalšiu investičnú akciu – výstavbu vo vymedzenom priestore cez cestu . Uvedený problém sa snažíme riešiť v súčinnosti s poslancami za MČ Záturčie. Vami uvádzané priestory a nehnuteľnosti sú vo vlastníctve viacerých osôb. Mesto v tomto prípade plní funkciu štátneho stavebného dohľadu, pričom, a vzhľadom k tomu, že sa jedná o prenesený výkon štátnej správy, môže konať len v prísne vymedzených hraniciach určených stavebným zákonom. Ten určuje kedy môže stavebný úrad zasiahnuť a upozorniť vlastníka nehnuteľností na dodržiavanie § 43 d stavebného zákona – základné požiadavky na stavby. Tie určujú aké majú byť požiadavky na stavby z hľadiska mechanickej odolnosti a stability, požiarnej bezpečnosti stavby, hygieny a ochrany zdravia a životného prostredia, bezpečnosti, ochrany pred hlukom a vibráciami, energetickej úspornosti a ochrany tepla stavby. Upozorniť na zle vyzerajúce budovy môžeme, avšak, v prípade, že neporušujú vyššie uvedené podmienky, bez ďalších následností resp. sankcií.

Dátum plnenia:
18.03.2010

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky