titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
9

Pripomienka:
Lesopark Martin - Stráne sa rozprestiera na súkromných lesných pozemkoch Urbárskych spoločenstiev Priekopa a Martin. Lesné porasty začlenené do lesoparku sú zaradené v Lesnom hospodárskom pláne do lesov osobitného určenia s tým, že obidva právne subjekty si vyhradili svoje požiadavky za akých súhlasia, aby sa časti ich lesných pozemkov využívali na zabezpečenie špecifických potrieb spoločnosti, právnických alebo fyzických osôb, t .j. prímestskú rekreačnú činnosť. Lesopark má stanovené svoje hranice a v rámci vymedzeného areálu so súhlasom vlastníkov pozemkov sú v ňom povolené nasledovné turisticko - rekreačné aktivity s vyznačenými trasami: cyklistický chodník, chodník pre peších turistov, chodník zdravia, bežecká trasa letná, bežecké lyžiarske trate, trasa pre jazdu na koni a ohniská okolo vodného toku Zázrivka. Plocha lesoparku nespĺňa typické požiadavky, ktoré by takáto plocha mala spĺňať. Riadi sa hlavne Zákonom č. 326/2005 Z.z. o lesoch a návšťevníci sú povinní všťeobecne záväzné právne predpisy dodržiavať. Vyhradené lesné pozemky sú určené pre prímestskú rekreačnú činnosť, ktorá bola znázornená informačnými tabuľami umiestnenými na vstupoch do lesoparku z martinskej strany z Podstrání a z priekopskej strany od komunikácie na Martinské hole. Momentálne je v stave vypracovania už šťtvrtá sada týchto informačných tabúľ a osadené budú na stanovištiach do konca mája 2010. V zmysle prevádzkového poriadku a zákona o lesoch nie je prípustné, aby dochádzalo k voľnému pohybu psov a iných domácich zvierat po lesoparku, koní po tratiach určených pre peších turistov a po tratiach lyžiarov organizovaných v KBL Martin - Jedľoviny a ostatných rekreačných lyžiarov, pre ktorých správca lesoparku pripravuje dopredu bežecké trate. Správca lesoparku je poverený mestom Martin, okrem iného, aj činnosťou smerujúcou k upozorňovaniu a navigovaniu návšťtevníkov pri využívaní turistických trás a taktiež je poverený udržiavaním poriadku v jeho areáli. Správca lesoparku bol vymenovaný zástupcami vlastníkov pozemkov a schválený mestom Martin. Je to dobrovoľná a bezplatná činnosť, ktorú denne v lokalite vykonáva.

Popis plnenia:
Lesopark Martin - Stráne sa rozprestiera na súkromných lesných pozemkoch Urbárskych spoločenstiev Priekopa a Martin. Lesné porasty začlenené do lesoparku sú zaradené v Lesnom hospodárskom pláne do lesov osobitného určenia s tým, že obidva právne subjekty si vyhradili svoje požiadavky za akých súhlasia, aby sa časti ich lesných pozemkov využívali na zabezpečenie špecifických potrieb spoločnosti, právnických alebo fyzických osôb, t .j. prímestskú rekreačnú činnosť. Lesopark má stanovené svoje hranice a v rámci vymedzeného areálu so súhlasom vlastníkov pozemkov sú v ňom povolené nasledovné turisticko - rekreačné aktivity s vyznačenými trasami: cyklistický chodník, chodník pre peších turistov, chodník zdravia, bežecká trasa letná, bežecké lyžiarske trate, trasa pre jazdu na koni a ohniská okolo vodného toku Zázrivka. Plocha lesoparku nespĺňa typické požiadavky, ktoré by takáto plocha mala spĺňať. Riadi sa hlavne Zákonom č. 326/2005 Z.z. o lesoch a návšťevníci sú povinní všťeobecne záväzné právne predpisy dodržiavať. Vyhradené lesné pozemky sú určené pre prímestskú rekreačnú činnosť, ktorá bola znázornená informačnými tabuľami umiestnenými na vstupoch do lesoparku z martinskej strany z Podstrání a z priekopskej strany od komunikácie na Martinské hole. Momentálne je v stave vypracovania už šťtvrtá sada týchto informačných tabúľ a osadené budú na stanovištiach do konca mája 2010. V zmysle prevádzkového poriadku a zákona o lesoch nie je prípustné, aby dochádzalo k voľnému pohybu psov a iných domácich zvierat po lesoparku, koní po tratiach určených pre peších turistov a po tratiach lyžiarov organizovaných v KBL Martin - Jedľoviny a ostatných rekreačných lyžiarov, pre ktorých správca lesoparku pripravuje dopredu bežecké trate. Správca lesoparku je poverený mestom Martin, okrem iného, aj činnosťou smerujúcou k upozorňovaniu a navigovaniu návšťtevníkov pri využívaní turistických trás a taktiež je poverený udržiavaním poriadku v jeho areáli. Správca lesoparku bol vymenovaný zástupcami vlastníkov pozemkov a schválený mestom Martin. Je to dobrovoľná a bezplatná činnosť, ktorú denne v lokalite vykonáva.

Dátum plnenia:
22.2.2010

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky