titulna >

pridaj pripomienku

Pre odoslanie formulára je potrebné vyplniť údaje označené *.logo mesta


 
* Kontakt pre odpoveď (aspoň jeden údaj je povinný):
                          
 
 
 
 
Fotografia, týkajúca sa pripomienky (max. 150kB):
 

 
 


Komunikácia s občanmi a vzájomná spolupráca pri samospráve nášho mesta je jednou z našich priorít. V rámci projektu Transparentného mesta sme spustili túto sekciu, v ktorej máte priestor na zadávanie vašich pripomienok, postrehov, otázok a námetov. Všetkým sa zodpovedne budeme venovať a tak rýchlo ako to bude možné na ne reagovať. Z tohto dôvodu potrebujeme poznať vaše meno a pre prípad vzájomnej komunikácie aj kontakt na vašu osobu. Uvedené osobné údaje sú určené výhradne pre potreby poštového styku v zmysle §7 ods. 4 písm. d) zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Tieto údaje sa nezverejňujú ani nesprístupňujú tretím osobám. Žiadame vás, aby ste túto sekciu nepoužívali na zadávanie príspevkov iného charakteru. Pokiaľ chcete podať sťažnosť podľa zák. č. 9/2010 Z.z. postupujte podľa §5 tohto zákona, pretože platná legislatíva nám neumožňuje sťažnosť postúpiť ďalej na riešenie, ak nespĺňa zákonom určené náležitosti.

Sťažnosť možno podať písomne, faxom, elektronickou poštou alebo ústne. Musí byť podpísaná sťažovateľom do 5 prac. dní od jej doručenia mestu. Musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého alebo prechodného pobytu fyzickej osoby alebo názov a sídlo právnickej osoby a meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať spolu s podpisom.

Touto cestou si vám dovoľujeme vopred poďakovať za objektívnu a vecnú komunikáciu, ktorá nám spoločne pomôže skvalitniť život v našom meste. Príspevky, ktoré budú porušovať zásady slušnosti, platnú legislatívu alebo nebudú rešpektovať vyššie uvedené náležitosti budú odstránené.