titulna >

O stránkach

Stránka slúži k získaniu informácií o meste Martin, samospráve mesta Martin, projektoch do ktorých je mesto zapojené, ako aj základných informácií o regióne Turiec. Občan tu nájde informácie o úradných oznamoch, akciách mesta a tlačových správach vydaných mestom Martin.

Táto stránka je tvorená v základe s požiadavkami konzorcia w3c. Bola vytvorená v súlade s pravidlami prístupnosti  a je určená aj  občanom so zrakovým postihnutím. Text v tejto verzii je v relatívnych jednotkách a možno ho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov internetových prehliadačov. 

Kontakt na správcu stránky: webmaster@martin.sk
Úradné hodiny správcu stránky
Kontakt na technického prevádzkovateľa: internet@datacom.sk

Štruktúra stránky je vytvorená jazykom XHTML 1.0 a vizuálna prezentácia pomocou kaskádových štýlov CSS.


Internet patrí k neodmysliteľnej súčasti modernej doby. Mesto Martin v roku 2002 si zriadilo vlastnú internetovú stránku za účelom poskytovania plnohodnotných a kvalitných informácií.

Stránky majú charakter informačný a obyvatelia Martina a jeho návštevníci tu nájdu všetky potrebné informácie o meste a jeho samospráve. Dôležitou súčasťou týchto stránok je priamo sa podieľať na realizácii potrieb občanov a návštevníkov mesta. Ide o informácie potrebné k vybaveniu rôznych úradných záležitostí na MsÚ v Martine, možnosť vyplniť aktuálne tlačivá pre rôzne žiadosti priamo doma, možnosť žiadať o sprístupnenie informácií a použiť priamo tlačivo z internetu.

MsÚ sa prostredníctvom týchto stránok tiež snaží monitorovať spokojnosť klientov pri vybavovaní ich žiadostí pomocou schránky dôvery, občania môžu nahlasovať rôzne poruchy cez internet priamo zodpovednej osobe na MsÚ.

Na stránkach sa pravidelne zverejňujú uznesenia zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva, aktuálne VZN, dodatky a úplné znenia VZN.

V sekcii Samospráva mesta návštevník stránky nájde všetky potrebné informácie o zriadení Mesta, o právomoci a kompetencii samosprávy, organizačný poriadok MsÚ, rozpočet mesta, informácie o predstaviteľoch mesta, o mestskom zastupiteľstve, mestskom úrade, inštitúciách patriacich pod mesto.

MsÚ Martin sa na základe potrieb ďalšieho napredovania úradu smerom k poskytovaným službám klientom rozhodol zaviesť integrovaný manažérsky systém (IMS). Informácie o tejto činnosti nájdete v položke menu IMS.

Martin patrí tiež do Asociácie zdravých miest, na MsÚ je zriadená kancelária Zdravé mesto, ktorá tiež prostredníctvom týchto internetových stránok informuje o svojej činnosti a rôznych akciách.

Mesto pomocou internetu tiež poskytuje informácie o partnerských zahraničných mestách.

V položke menu Kontakty môžete vyhľadať telefónne číslo zamestnancov MsÚ a inštitúcií patriacich pod mesto podľa mena, odboru, funkcie a organizácie.

Návštevníci týchto stránok môžu zverejniť svoje návrhy a pripomienky k týmto stránkam prostredníctvom Návštevnej knihy alebo príspevkom v sekcii Názory občanov.

Autori týchto stránok veria, že stránky splnia svoj cieľ a návštevníkom internetu pomôžu ľahšie sa orientovať v meste, poskytnú im kvalitné informácie o meste a jeho samospráve.