titulna > VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE - doprava > komunikácie

komunikácie

Mestom Martin prechádzajú komunikácie I. a III. triedy, ktoré nie sú vo vlastnníctve mesta. Samospráva mesta nemá kompetencie pri rozhodovaní o týchto cestách ani nie je zodpovedná za ich údržbu - či už zimnú alebo letnú. Rovnako nenesie zodpovednosť za ich technický stav.

Mestom prechádzajú tri komunikácie I. triedy:

  • I/18 - medzinárodná cesta E50 Žilina - Košice
  • I/65 - prieťah mestom (ul. Kollárova, Jahodnícka, Jesenského, P. O. Hviezdoslava, L. Novomeského, M. R. Štefánika, Jilemnického až po cestu I/18 ; Jilemnického, Červenej armády, A. Pietra, P. Mudroňa, Kohútova, Jesenského)
  • I/65D - západný obchvat mesta

Vlastníkom ciest I. triedy je: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, P.O.BOX 19, 826 19 Bratislava, E-mail: info@ssc.sk, tel.: 02 50255111
Správcom ciest I. triedy je: Investičná výstavba a správa ciest, ul. M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina, E-mail: jozef.paur@ssc.sk, tel.: 0903 892 144

Ciest III. triedy prechádza mestom 6:

  • III/018242 - ul. Priekopská (od Ul. Kratinova do Vrútok až po žel. stanicu)
  • III/018254 - ul. Sučianska a ul. Priekopská od križovatky s ul. Sučianska po odbočku pod Partizánsky cintorín
  • III/065059 - ul. Pltníky a ul. Priekopská až po križovatku s ul. Sučianska
  • III/065052 - ul. Na Bystričku a ul. Kollárova od cesty I/65 (pri Smíchove)
  • III/065054 - Tomčany – na Letisko poza Národný cintorín (medzi Amfiteátrom a Národným cintorínom) – od križovatky s cestou III/065053 (Sklabinská)
  • III/065053 - ul. Sklabinská – od križovatky I/65 - P. O. Hviezdoslava s Ul. J. Kráľa po hranicu katastra mesta

Vlastníkom ciest III. triedy je: VÚC Žilina, ul. Komenského 48, Žilina, Tel.: 041/50 32 223, E-mail: jan.bariencik@zask.sk
Správcom ciest III. triedy je: Správa ciest ŽSK, ul. M. Rázusa 104, Žilina, Tel.: 041/50 77 238, E-mail: ved.tsu.sczsk@vuczilina.sk
Údržbu ciest III. triedy vykonáva: Správa a údržba ciest Martin, Kollárova 94, 037 72 Martin, Tel.: 043/41 35 315, E-mail: sucmt@vuczilina.sk


Mapa komunikácií I. a III. triedy