titulna > O PROJEKTE - chronológia

chronológia


Všeobecné informácie o projekte:

Mesto Martin v spolupráci s Transparency International Slovensko (TIS) od júla 2008 pripravovalo projekt protikorupčných opatrení. Cieľom bolo zavedenie komplexného balíka protikorupčných opatrení v rôznych oblastiach činnosti mesta. Mesto Martin v súlade s cieľom projektu sprístupňuje čo možno najviac informácií, neraz aj vysoko nad rámec požiadaviek zakotvených v jednotlivých právnych predpisoch. Spoločný projekt mesta a TIS mal niekoľko fáz. V prvej fáze išlo o zistenie problematických oblastí, ktoré boli zhrnuté do správy z auditu politík Mesta Martin. V správe sa identifikovalo 17 kľúčových politík, ktoré môžu mať rozhodujúci vplyv na rozsah korupcie v meste. Druhou fázou bolo spracovanie konkrétnych návrhov protikorupčných opatrení. Treťou a zároveň poslednou fázou projektu je aplikácia návrhu protikorupčných opatrení.


Chronológia protikorupčnej stratégie v meste Martin
Audit a príprava vybraných protikorupčných opatrení v meste Martin
Júl 2008
Spustenie projektu tvorby protikorupčnej stratégie v meste Martin. V slovenských podmienkach ide o doposiaľ jedinečný projekt na úrovni územnej samosprávy. Projekt protikorupčnej stratégie pre mesto Martin na návrh primátora mesta Andreja Hrnčiara schválilo mestské zastupiteľstvo uznesením č. 84/2008 v máji 2008.

Na stiahnutie:
Tlačová správa z 22. júla 2008: Mesto Martin má ambíciu stať sa vlajkovou loďou v boji proti korupcii (pdf, 133kB)
Fotogaléria 1 z tlačovej konferencie z 22. júla 2008
Júl – august 2008
Prvá fáza, ktorá sa uskutočnila v mesiacoch júl a august, spočívala v audite 17 kľúčových politík, ktoré majú vplyv na rozsah korupcie v meste.
Cieľom auditu bolo diagnostikovanie súčasného stavu priestoru pre korupciu - mieru transparentnosti a voľnosti v rozhodovaní pri prijímaní rozhodnutí v samospráve mesta. Výstupom z prvej fázy bola Správa z auditu politík mesta Martin, ktorá bola predložená mestu Martin koncom mesiaca august 2008.

V správe boli predložené návrhy protikorupčných opatrení, ktoré sa dotýkajú 17 politík mesta Martin, najmä :
1. politika predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku
2. politika prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku
3. politika obsadzovania voľných miest a postov v rámci mesta a v rámci organizácií v zriaďovacej pôsobnosti mesta
4. politika participácie verejnosti na rozhodovaní miestnej samosprávy
5. politika prístupu k informáciám o fungovaní miestnej samosprávy
6. politika etiky - etická infraštruktúra a konflikt záujmov volených predstaviteľov mesta
7. politika etiky - etická infraštruktúra a konflikt záujmov zamestnancov mesta
8. politika etiky - etická infraštruktúra a konflikt záujmov pracovníkov v organizáciách mesta
9. mediálna politika
10. politika územného plánovania a stavebného úradu
11. dotačná politika mesta
12. politika transparentnosti v právnických osobách zriadených a založených mestom
13. politika verejného obstarávania
14. politika v oblasti uzatvárania verejno-súkromných partnerstiev
15. politika prideľovania bytov
16. politika prideľovania miest v sociálnych zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto
17. politika rozpočtovania a informovania verejnosti o danej problematike 

Na stiahnutie:
Správa z auditu politík mesta Martin (.pdf, 403kB)


16. september 2008
Druhá fáza projektu, bola zameraná na prípravu konkrétnych protikorupčných opatrení. Pri príprave návrhu jednotlivých protikorupčných opatrení TIS vychádzalo z výstupov zo Správy z auditu politík mesta Martin a z pracovného stretnutia zástupcov TIS s predstaviteľmi mesta Martin, ktoré sa uskutočnilo dňa 16. septembra 2008. Za mesto Martin sa stretnutia zúčastnil primátor A. Hrnčiar, zástupca primátora, M. Malík, prednostka mestského úradu K. Katinová a hovorca mesta Martin, J. Petráš. Zo strany TIS sa zúčastnila prezidentka TIS, E. Sičáková–Beblavá, V. Pirošík, I. Rončák a M. Pagáčová. Predmetom stretnutia a stanovenie ďalšieho postupu v rámci druhej fázy projektu. Na predmetnom stretnutí bol predstavený výstup auditu 17 politík mesta a boli prezentované a prerokované závery z auditu. Súčasne sa stanovil ďalší postup pre prípravu konkrétnych protikorupčne orientovaných opatrení. V priebehu druhej fázy sa zároveň uskutočnili viaceré pracovné stretnutia a workshopy s vybranými predstaviteľmi mesta, ako aj ďalšími odborníkmi, ktorých cieľom bolo definovať jednotlivé protikorupčné opatrenia.

Na stiahnutie:
Tlačová správa zo 16. septembra 2008: Mesto Martin už pozná svoje korupčné slabiny a chce ich odstrániť (.pdf, 129kB)
Fotogaléria 2 z tlačovej konferencie zo 16. septembra 2008
8. október 2008
Ďalšie stretnutie zástupcov TIS s predstaviteľmi mesta Martin sa uskutočnilo 8. októbra 2008. Zúčastnili sa ho zástupcovia TIS V. Pirošík a I. Rončák a prednostka mestského úradu mesta Martin ako aj zástupca primátora mesta Martin. Predmetom rokovania bola hlavne oblasť riešenia konfliktu záujmov politických predstaviteľov mesta Martin a politika mestských firiem. V ten istý deň zástupca TIS I. Rončák absolvoval pracovné stretnutia ohľadom riešenia mediálnej politiky, a to jednak so šéfredaktorkou mestskej televízie v Ružomberku, M. Milou, ako aj s bývalou šéfredaktorkou mestskej televízie v Handlovej, D. Reindlovou.
17. október 2008
Dňa 17. októbra 2008 sa M. Pagáčová z TIS stretla s prednostkou mestského úradu a vedúcim oddelenia informatiky, ohľadom možností zavádzania určitých navrhovaných protikorupčných opatrení súbežne s projektom mesta Martin – Digitálne mesto.
30. október 2008
Dňa 30. októbra 2008 sa v priestoroch TIS uskutočnil druhý workshop o podpore etiky zamestnancov v meste Martin, o nastavení etických pravidiel a ich implementačného mechanizmu. Uvedený workshop nadväzoval na workshop konaný v auguste 2008 a jeho cieľom bolo spresnenie návrhov týkajúcich sa etických pravidiel pre zamestnancov v meste Martin a ich vymožiteľnosti v praxi. Stretnutia sa zúčastnili odborníci zaoberajúci sa oblasťou etiky vo verejnom aj súkromnom sektore; stretnutie viedla prezidentka TIS E. Sičáková–Beblavá, za mesto Martin sa ho zúčastnili vedúca organizačno-personálneho oddelenia odboru organizačno-právneho, Ľ. Turčanová a M. Dolníková, právnička z toho istého odboru.
12. január 2009
Dňa 12.01.2009 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov TIS – p. Beblavej, p. Rončeka a p. Pirošíka so zástupcami mesta ku prerokovaniu etických pravidiel.
13. január 2009
Svoje pôsobenie na Slovensku toho času veľvyslanec USA Vincent Obsitnik zavŕšil januárovou cestou po Slovensku. Ako sám skonštatoval chcel ešte raz využiť príležitosť a osobne vyjadriť podporu aktivitám a projektom, ktoré aj z pohľadu ambasády prinášajú na Slovensko pozitívne zmeny.
Nie náhodou sa teda zastavil aj v meste Martin, ktoré v spolupráci s Transparency International Slovensko a za podpory US embassy spustilo protikorupčný projekt. Okrem hostiteľa Andreja Hrnčiara boli medzi pozvanými okrem spolupracovníka TIS Pavela Nechalu aj primátori miest a obcí Žilinského samosprávneho kraja. Pozvanie na stretnutie za okrúhlym stolom, ktorého témou bola oblasť potierania korupcie a zvýšenia transparentnosti na úrovni samospráv prijali: primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč, primátor Kysuckého Nového Mesta Ján Hartel, primátor Ružomberka Michal Slašťan, primátor Turčianských Teplíc Michal Sygút a primátor Čadce Jozef Vražel. Za americkú ambasádu sa zúčastnil aj politický špecialista Gustav Matíjek a public affair officer Edward Kemp.

Na stiahnutie:
Pozvánka na Stretnutie za okrúhlym stolom (.pdf ,74kB)
Príhovor pána veľvyslanca Vincenta Obsitnika (.pdf, 91kB)
Audio nahrávky zo stretnutia za okrúhlym stolom z 13. januára 2009:
- p. Obsitnik - 1 (.mp3, 906kB) [nahrávka]
- p. Obsitnik - 2 (.mp3, 267kB)[nahrávka]
- p. Obsitnik - 3 (.mp3, 300kB) [nahrávka]
- p. Obsitnik - 4 (.mp3, 268kB) [nahrávka]
- p. Hrnčiar - 1 (.mp3, 2,6MB) [nahrávka]
- p. Nechala - 1 (.mp3, 424kB) [nahrávka]
- p. Nechala - 2 (.mp3, 198kB) [nahrávka]
- p. Nechala - 3 (.mp3, 189kB) [nahrávka]
- p. Hrnčiar - 2 (.mp3, 2,7MB) [nahrávka]
- p. Hrnčiar - 3(.mp3, 2,8MB) [nahrávka]
Fotogaléria 3 zo stretnutia za okrúhlym stolom z 13. januára 2009
29. január 2009
Dňa 29.01.2009 sa uskutočnilo rokovanie na Úrade pre dohľad nad ochranou osobných údajov, ktoré bolo iniciované zo strany TIS, z dôvodu podania vysvetlenia úradu ku kolíznym otázkam projektu týkajúcich sa ochrany osobných údajov. Za mesto sa rokovania zúčastnila prednostka MsÚ a vedúci oddelenia informatiky, ktorý je súčasne osobou zodpovednou za ochranu osobných údajov na úrade.
3. február 2009
Dňa 03.02.2009 sa uskutočnilo rokovanie na Inšpektoráte práce v Žiline, ktoré bolo iniciované zo strany TIS, z dôvodu podania vysvetlenia inšpektorátu ku kolíznym otázkam projektu týkajúcich sa práv a povinností zamestnancov. Za mesto sa rokovania zúčastnila prednostka MsÚ a vedúca organizačno-právneho oddelenia.

Výstupom z druhej fázy projektu bol Návrh protikorupčných opatrení pre mesto Martin, ktorý obsahuje súbor konkrétnych protikorupčných odporúčaní, vrátane návrhov smerníc a všeobecne záväzných nariadení.

Na stiahnutie:
Návrh protikorupčných opatrení pre mesto Martin (.pdf, 572kB)
19. február 2009
Predmetný materiál bol predložený na mimoriadnom rokovaní komisií MsZ dňa 19.02.2009 a následne v mesiacoch marec a apríl spracovávaný MsÚ v Martine na základe požiadaviek komisií a návrhov vedenia a odborných zamestnancov MsÚ. Poradné komisie MsZ priebežne v mesiaci marec 2009 individuálne hĺbkovo rozoberali podmienky nových predpisov a zapracovávali ich do znenia záväzných predpisov.


Správa k druhej fáze projektu – „Audit a príprava vybraných protikorupčných opatrení v meste Martin“ v rozsahu 131 strán obsahovala úvod, metodiku prípravy opatrení, prehľad realizovaných aktivít TIS počas druhej fázy projektu a návrhy konkrétnych protikorupčných opatrení pre mesto Martin.
Predmetom tejto analýzy je porovnanie navrhovaných opatrení a zmien premietnutých do predkladaných dokumentov po zapracovaní požiadaviek odborných komisií a odborov MsÚ.

Na stiahnutie:
Analýza návrhu protikorupčných opatrení pre mesto Martin (.pdf, 310kB)
25. apríl 2009
Primátor Andrej Hrnčiar zvolal na sobotu 25. apríla 2009 mimoriadne mestské zastupiteľstvo, ktoré sa bude venovať výhradne prijímaniu opatrení vyplývajúcich z auditu TIS. Zasadnutie sa začne o 9.00 hod. vo veľkej zasadačke mestského úradu a v priamom prenose bude vysielané televíziou Turiec a na webovej stránke mesta Martin www.martin.sk. Dôvodom prečo sa zasadnutie bude konať v sobotu dopoludnia je rozhodnutie primátora Andreja Hrnčiara sprístupniť a umožniť sledovanie priebehu zasadnutia či už osobne vo veľkej zasadačke, alebo v priamom prenose v televízií Turiec a na webovej stránke mesta čo najširšiemu okruhu verejnosti a naplniť tak aj týmto spôsobom myšlienku transparentnosti.

Na stiahnutie:
Pozvánka na mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva (.pdf, 68kB)
Analýza návrhu protikorupčných opatrení pre mesto Martin (.pdf, 310kB)
Návrh uznesení mimoriadneho MsZ (.pdf, 67kB)

Tlačová správa : V Martine v sobotu zasadá kvôli “revolúcii“ mimoriadne mestské zastupiteľstvo


1. jún 2009

Dňom 1.6.2009 mesto Martin zavádza etický kódex pre zamestnancov MsÚ. Základným cieľom tohto Etického kódexu zamestnanca mesta Martin je definovanie pravidiel pre nestranný výkon verejnej správy ako základ pre budovanie dôvery zo strany verejnosti v činnosti jej jednotlivých predstaviteľov. Etický kódex stanovuje pravidlá správania sa a konania zamestnanca mesta Martin, pričom konkretizuje práva a povinnosti zamestnanca mesta. Etický kódex je záväzný pre všetkých zamestnancov mesta. Zamestnanec mesta Martin je fyzická osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu k zamestnávateľovi – mestu. Verejný záujem je záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech všetkým občanom alebo väčšine občanov. Osobný záujem je záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech zamestnancovi alebo jemu blízkym osobám .


Na stiahnutie:
Etický kódex zamestnanca mesta Martin (.pdf, 93kB)

Obsadzovanie voľných pracovných miest v rámci Mesta Martin sa vykonáva podľa smernice. Smernica upravuje postup Mesta Martin pri obsadzovaní voľných pracovných miest, spôsob informovania o voľných pracovných miestach, priebeh výberového konania a informovanie o procese obsadzovania voľných pracovných miest v rámci Mesta Martin ako zamestnávateľa .

Na stiahnutie:
Smernica o obsadzovaní voľných pracovných miest (.pdf, 101kB)
Rokovací poriadok výberovej komisie na obsadenie voľného pracovného miesta (.pdf, 75kB)
Čestné vyhlásenie člena výberovej komisie (.pdf, 67kB)
Minimálne požiadavky na určenie úspešnosti vo výberovom konaní (.pdf, 72kB)
Vyhodnotenie písomných testov (.pdf, 66kB)
Vyhodnotenie osobného pohovoru (.pdf, 65kB)
 
4. júl 2009

Mesto Martin pri príležitosti spustenia domény www.transparentnemesto.sk a elektronického aukčného domu martin.ebit.sk zrealizovalo prvé elektronické aukcie. Tento ďalší krok v prijímaní balíka protikorupčných opatrení pri prvých dvoch aukciách ušetril mestskému rozpočtu takmer 5000 EUR. Od dnešného dňa je ešte jednoduchšie pod verejnou kontrolou mestský rozpočet, investície, faktúry a zmluvy, či prijímanie zamestnancov a hocikto si všetko kedykoľvek môže cez internet preklikať.

Primátor Andrej Hrnčiar pripomenul prečo sa v Martine rozhodli ísť do takéhoto projektu: „Chceli sme urobiť balík komplexných opatrení. Chceme byť mesto transparentné a v súčasnej dobe kedy sa hovorí o korupcii a predražených tendroch, o zmanipulovaných verejných obstarávaniach som rád, že zavádzame takýto projekt. Verím, že v meste Martin už nikdy nikto nebude môcť hovoriť o výberových konaniach, ktoré by boli zmanipulované.

Ešte v júli minulého roku si mesto objednalo audit najdôležitejších politík u Transparency International Slovensko (TIS). Jej predstavitelia so záujmom sledujú ako je balík protikorupčných opatrení, ktoré na základe auditu mesto vypracovalo a prijalo zavádzaný do praxe. Ivan Rončák, koordinátor samosprávneho programu TIS dnešné kroky martinskej radnice okomentoval: „Keď sme s mestom Martin pred rokom začínali tento projekt, boli sme zvedaví čo to prinesie. Sme veľmi radi, že po roku môžeme konštatovať, že mesto zobralo túto svoju úlohu zodpovedne a mnohé z našich odporúčaní implementovalo a ďalšie bude zavádzať do praxe. Elektronické aukcie majú okrem výrazného ekonomického efektu aj obrovský protikorupčný efekt tým, že pri elektronických aukciách sa nedá švindľovať a jednoducho najnižšia ponuka berie zákazku.“

Prví si elektronickú aukciu vyskúšali zástupcovia médií. Vo fiktívnej aukcii sa snažili získať zmluvu na dodávku výpočtovej techniky pre mestský úrad. Mesto jasne vo výzve k tejto aukcii špecifikovalo technické parametre požadovanej techniky, minimálne referencie dodávateľskej firmy, záručné podmienky a servis, či termín v akom musí víťaz techniku dodať. Rozhodujúcim kritériom tak bola cena. Počas aukcie firma, ktorá sa jej zúčastňuje nevidí kto je jej súperom a viditeľným online údajom je len aktuálna najnižšia ponuka. Aj mesto ako zadávateľ prostredníctvom softwéru na takzvanej dispečingovej stránke vidí len kódy, za ktorými sa firmy skrývajú. Tento kód sa mení nielen medzi jednotlivými aukciami, ale aj počas ich priebehu a priestor na korupciu, či lobbing je tak nulový. Až po skončení aukcie softwér odhalí, ktoré firmy sa za kódmi skrývali. Tie sa do aukcie môžu zapojiť prostredníctvom aplikácie bežiacej v prostredí bežného internetového prehliadača. Mesto vie počas aukcie firmám, ktoré nemajú pripojenie na internet, či sa im práve pokazil počítač, poskytnúť potrebnú techniku a priestor.

Prví si elektronickú aukciu vyskúšali zástupcovia médií. Vo fiktívnej aukcii sa snažili získať zmluvu na dodávku výpočtovej techniky pre mestský úrad. Mesto jasne vo výzve k tejto aukcii špecifikovalo technické parametre požadovanej techniky, minimálne referencie dodávateľskej firmy, záručné podmienky a servis, či termín v akom musí víťaz techniku dodať. Rozhodujúcim kritériom tak bola cena. Počas aukcie firma, ktorá sa jej zúčastňuje nevidí kto je jej súperom a viditeľným online údajom je len aktuálna najnižšia ponuka. Aj mesto ako zadávateľ prostredníctvom softwéru na takzvanej dispečingovej stránke vidí len kódy, za ktorými sa firmy skrývajú. Tento kód sa mení nielen medzi jednotlivými aukciami, ale aj počas ich priebehu a priestor na korupciu, či lobbing je tak nulový. Až po skončení aukcie softwér odhalí, ktoré firmy sa za kódmi skrývali. Tie sa do aukcie môžu zapojiť prostredníctvom aplikácie bežiacej v prostredí bežného internetového prehliadača. Mesto vie počas aukcie firmám, ktoré nemajú pripojenie na internet, či sa im práve pokazil počítač, poskytnúť potrebnú techniku a priestor.

V piatok prebehli hneď dve ostré akcie, ktorými mesto hľadalo dodávateľa na rekonštrukciu strechy a vybudovanie nového chodníka. V oboch prípadoch mestské zastupiteľstvo na základe odborných posudkov schválilo predpokladanú čiastku pre tieto investície vo výške cca 33 tis. EUR. Do aukcie sa zapojilo 10 účastníkov a dokopy počas jej trvania podali 50 ponúk. Výsledná cena tak v prvom prípade klesla o 9% a chodník vybudujú o 20% lacnejšie. Mestský rozpočet tak ušetril takmer 5 tis. EUR.

„Už prvé elektronické internetové aukcie dokázali, že sú účinným nástrojom na znižovanie nákladov samospráv. Dnes sa mestu Martin vďaka transparentnému postupu podarilo ušetriť takmer 5000 EUR na relatívne malých investičných akciách, čo je krásne číslo,“ dodal po skončení a vyhodnotení aukcií primátor Andrej Hrnčiar.

Ďalšie informácie:
Fotogaléria
Primátor o stránke transparentnemesto.sk
Primátor o spustení elektronickej aukcie
Ivan Rončák o projekte TIS
Primátor o výsledku aukcie


21. august 2009

V druhej vlne elektronických aukcií mesto Martin ušetrilo takmer tretinu predpokladaných nákladov. Mestskému rozpočtu transparentnosť ušetrila ďalších 123 tis. EUR. Martinský balíček protikorupčných opatrení, ktorého súčasťou sú aj elektronické aukcie, sa tak stáva nielen liekom na korupciu, ale účinne zmierňuje aj dôsledky finančnej a hospodárskej krízy na rozpočty samospráv.

Výsledky elektronických aukcií jednoznačne potvrdzujú, že projekt ktorým sa vydalo mesto Martin na cestu k transparentnosti je projekt správny a úspešný. Nielenže sme formou elektronických aukcií pri výberových konaniach zabezpečili priestor pre transparentnosť a odbúrali možnosť korupcie, ušetrili sme až 31% predpokladaných nákladov, čo v súčasnej finančnej a hospodárskej kríze je veľmi pekné číslo, ktoré mestu Martin pomôže šetriť a ušetrené prostriedky použiť tam kde je to potrebné,“ povedal po sumarizovaní výsledkov druhej vlny elektronických aukcií primátor Andrej Hrnčiar.

Vďaka výberovým konaniam uskutočneným formou elektronických aukcií, dostal neobmedzený počet podnikateľských subjektov možnosť transparentne zabojovať o zmluvy mesta na realizáciu jedenástich projektov. Ich predmetom je budovanie a rekonštrukcia mestských komunikácií a chodníkov, či výstavba nových parkovacích miest. Celkovo sa cenová ponuka menila 167 krát smerom nadol a náklady na investičné akcie tak z predpokladaných 397 tis. EUR postupne klesli na 274 EUR. Ušetrená suma 123 tis. EUR tak mestskému rozpočtu ušetrila až 31% predpokladaných nákladov.

Verejné zaobstarávanie formou elektronických aukcií je ďalším z opatrení, ktoré mesto Martin zaviedlo v rámci balíka protikorupčných opatrení prostredníctvom vlastného elektronického aukčného domu martin.ebit.sk. Už prvé dve elektronické aukcie, ktoré prebehli ešte 3. júla ušetrili mestu takmer 5 tis. EUR, čo pri plánovanej investícií predstavovalo nezanedbateľnú úsporu 15%.

Ďalšie informácie:
Tabuľka s výsledkami elektronických aukcií (.pdf, 267kB)
Transparentnosť lieči krízu - audiozáznam