titulna > O PROJEKTE - dopad projektu

dopad projektu


Prvotným predpokladom bola skúsenosť s nedostatočnou transparentnosťou vo verejnej správe a dôsledkami, ktoré tento stav prináša. Korupcia, strata dôvery, nedostatok kontroly a monitoringu zo strany verejnosti, nedostatočná participácia verejnosti na rozhodovacích procesoch a chýbajúca spätná väzba. Pri hľadaní riešenia, ktoré by existujúci stav zlepšilo primátor mesta Martin našiel partnera v organizácií TIS. S jej pomocou mohlo mesto odštartovať projekt “transparentné mesto“. Ten maximalizuje mieru transparentnosti pri prijímaní rozhodnutí v samospráve mesta jej zamestnancami rovnako ako aj jej volenými predstaviteľmi. Verejné obstarávania pri nákupe tovarov a služieb, odpredaj a prenájom majetku vo verejnej správe, obsadzovanie pracovných miest, riešenie konfliktu záujmov, či prístup k informáciám sú oblasti, v ktorých inštitúcie na všetkých úrovniach verejného sektoru rozhodujú každý deň. Projekt naopak minimalizuje priestor v týchto procesoch pre možné korupčné správanie. Vďaka navrhnutým opatreniam sa rozhodnutia ovplyvňujúce efektívnosť nakladania s verejnými financiami a majetkom v správe verejného sektoru dejú transparentne. Projekt vytvoril nástroje, ktorými verejnosť monitoruje činnosť verejnej správy, má možnosť nielen ju analyzovať, ale následne aj participovať.

Projekt “transparentné mesto“ má priamy dopad na všetkých, ktorí sú súčasťou verejného života. Verejnosť môže účinnejšie monitorovať, kompetentnejšie posudzovať, reagovať a pripomienkovať dianie vo verejnej správe. Pridanou hodnotou je opätovné získavanie dôvery vo výkon verejnej správy čo sa priamo odráža v participácií verejnosti na dianí vo veciach verejných. Z pohľadu zamestnancov a volených predstaviteľov samospráv projekt transparentne určuje jasné pravidlá pri rozhodovacích procesoch, za ktoré verejný sektor nesie zodpovednosť. Minimalizuje tak priestor pre možné korupčné správanie.

Ak by sme tieto kvalitatívne atribúty mali podporiť kvantitatívnymi ukazovateľmi , hneď na prvom mieste spomenieme zavedenie elektronických aukcií pri procesoch verejného obstarávania nákupov tovaru a služieb. Za prvých šesť mesiacov sa podarilo ušetriť 28% predpokladaných nákladov, ktoré sú hradené z verejných financií. S projektom priamo súvisí aj zvyšujúca sa návštevnosť webovej stránky projektu, na ktorej sú zverejňované všetky informácie o rozhodnutiach samosprávy mesta a ich dôsledkoch. Všetci tak majú 24/7 prístup ku všetkým faktúram, zmluvám, výberovým konaniam, verejným obstarávaniam, či schvaľovaným dokumentom. Návštevnosť stránky neustále rastie a napríklad posledné čísla z mesiacov november a december hovoria o 40% náraste návštevníkov, čím sa určite nepochybne zvýšila miera participácie verejnosti na verejnom dianí. Zaujímavým benefitom je aj zvýšený záujem zahraničných investorov o územie v správe mesta Martin, ako cieľovej destinácie pre svoje investičné zámery. Investori neskrývajú, že jedným z dôvodom je práve projekt “transparentné mesto“, ktorý im garantuje, že pri potrebných administratívnych procesoch na mestskom úrade sa nestretnú s korupčným správaním.

Poučením pre predstaviteľov samospráv môže byť pozitívny príklad a úspech takéhoto snaženia, na začiatku ktorého stálo odhodlanie jednej osoby – primátora mesta.