titulna > O PROJEKTE - použité zdroje

použité zdroje


Priame finančné nálady boli potrebné len na vyplatenie práce vykonanej internými a externými pracovníkmi TIS. Ich zmluvne dohodnutú odmenu vo výške 23 tis. EUR schválilo mestské zastupiteľstvo a bola teda v plnej výške hradená z rozpočtu mesta.

Nenahraditeľnú úlohu zohrali ľudské zdroje samosprávy mesta. Odborní pracovníci – zamestnanci samosprávy mesta plnia úlohy potrebné k príprave a realizácii projektu v rámci svojho pracovného času. Úlohy im boli a sú zadávané v rámci pracovnej náplne, vyplývajúce z organizačného poriadku mestského úradu, s konkrétnymi termínmi ich plnenia, od priamych nadriadených, hierarchicky vychádzajúc od štatutára samosprávy mesta – primátora. Keďže prácu odvádzali v riadnom pracovnom čase, finančne bola ohodnotená riadnymi výplatami a odmenami, čím samospráve nevznikli žiadne extra finančné náklady.

Využívané technické prostriedky boli majetkom mesta, v plnej miere pokrývali potreby vyplývajúce z projektu a keďže nevznikla potreba získavania ďalších technických prostriedkov, nevznikli ani žiadne priame finančné náklady. Za technické prostriedky využívané v projekte môžeme pokladať kancelárie samosprávy mesta so štandardným vybavením nábytkom a potrebnou elektronikou, hlavne stolovými počítačmi. Zvláštnou skupinou môžu byť technické prostriedky potrebné k služobným cestám – vozový park samosprávy mesta.