titulna > O PROJEKTE - stručná história

stručná história


Chronológiu môžeme zhrnúť do troch fáz.

Prvá fáza: mája 2008 - augustu 2008 zahŕňa Audit vybraných politík mesta
Prvou fázou a oficiálnym štartom projektu tvorby protikorupčnej stratégie v meste Martin bolo hlasovanie mestského zastupiteľstva v máji 2008, ktoré na návrh primátora Andreja Hrnčiara vyčlenilo na projekt z rozpočtu mesta sumu 23 tisíc EUR . Tak mohlo mesto v spolupráci s TIS v mesiacoch júl a august 2008 spustiť prvú fázu, ktorá spočívala v diagnóze existujúceho stavu priestoru pre korupciu - mieru transparentnosti a voľnosti v rozhodovaní pri prijímaní rozhodnutí v samospráve mesta. Výstupom bol 60 stranový dokument “Správa z auditu politík mesta Martin“, v ktorej TIS identifikovalo 17 kľúčových politík, ktoré môžu mať rozhodujúci vplyv na rozsah korupcie v meste.

Druhá fáza: september 2008 až apríl 2009 zahŕňa prípravu a schválenie protikorupčných opatrení vo vybraných politíkách mesta
Druhou fázou bolo spracovanie konkrétnych návrhov protikorupčných opatrení. V priebehu druhej fázy sa uskutočnili viaceré pracovné stretnutia a workshopy. ktorých cieľom bolo definovať jednotlivé protikorupčné opatrenia. V tejto fáze časť projektu nadviazala na už rozbehnutý projekt Digitálne mesto – koncepciu e – Govermentu na úrovni mesta a e - Demokracie, ktorý okrem iného prináša bezplatný internet pre občanov mesta, plnú digitalizáciu zasadnutí mestského zastupiteľstva a postupné zavádzanie inteligentných elektronických formulárov.
Výstupom z druhej fázy projektu bol “Návrh protikorupčných opatrení pre mesto Martin“, 130 stranový dokument, ktorý obsahuje súbor konkrétnych protikorupčných odporúčaní, vrátane návrhov smerníc a všeobecne záväzných nariadení. Tento materiál bol vo februári 2009 predložený na mimoriadnom rokovaní komisií MsZ. Obsahuje úvod, metodiku prípravy opatrení, prehľad realizovaných aktivít TIS počas druhej fázy projektu a návrhy konkrétnych protikorupčných opatrení pre mesto Martin. V apríli 2009 primátor Andrej Hrnčiar zvolal mimoriadne mestské zastupiteľstvo, ktoré sa venovalo výhradne prijímaniu opatrení vyplývajúcich z auditu TIS, ktoré bolo v priamom prenose vysielané mestskou televíziou a na webovej stránke mesta www.martin.sk.

Tretia fáza: máj 2009 až today zahŕňa zavádzanie prijatých opatrení do praxe
V júni 2009 mesto Martin zaviedlo etický kódex pre zamestnancov MsÚ. Základným cieľom tohto Etického kódexu zamestnanca mesta Martin je definovanie pravidiel pre nestranný výkon verejnej správy, pričom konkretizuje práva a povinnosti zamestnanca mesta ako základ pre budovanie dôvery zo strany verejnosti v činnosti jej jednotlivých predstaviteľov. Od júna sa obsadzovanie voľných pracovných miest v rámci Mesta Martin vykonáva podľa smernice, ktorá upravuje obsadzovanie pozícií vo výberových komisiách predchádzaním možných konfliktov záujmov jej členov, spôsob informovania o voľných pracovných miestach, samotný priebeh výberového konania a informovanie o nielen o výsledkoch ale aj úplnom procese obsadzovania voľných pracovných miest. 4. júla 2009 mesto spustilo doménu www.transparentnemesto.sk. Jej súčasťou je aj vlastný elektronický aukčný dom martin.ebit.sk pomocou ktorého v ten istý deň prebehli prvé elektronické aukcie. Verejné zaobstarávanie formou elektronických aukcií za prvých šesť mesiacov ušetrilo 28% predpokladaných nákladov čím sa martinský balíček protikorupčných opatrení stáva nielen liekom na korupciu, ale účinne zmierňuje aj dôsledky finančnej a hospodárskej krízy na rozpočty samospráv. Zavádzanie ďalších do praxe bude pokračovať aj v roku 2010.