titulna > O PROJEKTE - cesta k transparentnosti

cesta k transparentnosti


Po nástupe do funkcie primátora sa Andrej Hrnčiar stretol so zmluvami, ktoré boli pre mesto nevýhodné. Niektoré rozhodnutia jeho predchodcov a ich administratívy , možno neúmyselne ale predsa vykazovali nedostatky, čo do sledovania verejného záujmu. Rovnako sa stretol s nespokojnosťou verejnosti, ktorej veľká časť vyjadrovala nedôveru v plnenie verejného záujmu aj keď bez podpory konkrétnych faktov často krát skôr z dôvodu nedostatočnej informovanosti. Verejnosť jednoducho označovala samosprávy a verejný sektor za živnú pôdu korupcie. Začal sa stretávať aj s netransparentnými vplyvmi, ktoré sa niekedy snažili ovplyvňovať rozhodovací proces primátora mesta, volených poslancov mestského zastupiteľstva, či administratívnych pracovníkov mestského úradu. Pri hľadaní možných riešení, ktoré by obmedzili priestor pre takéto konanie absolvoval aj stretnutie s predstaviteľmi lokálnej pobočky medzinárodne uznávanej organizácie Transparency International Slovakia. Tu sa stretol s ochotou spolupracovať na projekte, ktorý by komplexne riešil problematiku možnej korupcie na úrovni samosprávy mesta Martin.

V tomto bode sa už o pripravovanom projekte začalo hovoriť verejne a dostalo sa mu aj podpory ambasády Spojených štátov amerických. Na úrovni mesta bolo potrebné vyriešiť financovanie projektu ako náhradu za vykonanú prácu tímu interných a externých pracovníkov TIS. Jedinou možnou cestou bolo schválenie potrebnej finančnej čiastky z rozpočtu mesta. Keďže takúto právomoc majú len poslanci mestského zastupiteľstva tento krok predpokladal súhlasné stanovisko väčšiny poslaneckého zboru. V opačnom prípade by aj napriek snahe primátora ostal projekt bez potrebného finančného krytia. Už v tejto chvíli bolo užitočné, že celý proces od začiatku prebiehal transparentne a poslanci pri hlasovaní pociťovali, že sú pod dohľadom verejnosti. Veľkú váhu zohrala aj verejná podpora a osobná zainteresovanosť vtedajšieho veľvyslanca jeho excelencie Vincenta Obsitnika a verejná mienka, ktorú to ovplyvnilo. Po schválení potrebných financií mohlo dôjsť k podpisu zmluvy medzi mestom Martin a TIS, na základe ktorej táto organizácia začala pracovať na projekte protikorupčného balíka opatrení. Samozrejme zo strany mesta bola potrebná intenzívna spolupráca s jeho zamestnancami, ktorí popri plnení svojich bežných povinností museli venovať potrebný čas príprave a projektu v nemalom rozsahu. V tomto prípade však nevznikli žiadne extra nároky na finančné ohodnotenie zamestnancov mesta.

V prvej fáze TIS vytipovalo 17 politík mesta najcitlivejších na možnú korupciu. V ďalšom kroku TIS v spolupráci so zamestnancami mesta vypracovalo konkrétne opatrenia čím projekt implementovalo do smerníc a interných predpisov samosprávy mesta. Ďalej bolo už len na predstaviteľoch a zamestnancoch mesta, aby naďalej plnili vypracované kroky projektu. Predpokladá sa, že rok od zavedenia projektu do života samosprávy mesta prebehne audit TIS, ktorý vyhodnotí zmeny a výsledky, ktoré projekt protikorupčných opatrení na úrovni lokálnej samosprávy reálne priniesol. Na základe doposiaľ dosiahnutých výsledkov môžeme oprávnene skonštatovať, že benefitovať z neho budú všetci, ktorých sa výkon verejnej správy dotýka. Verejnosť oceňuje transparentnosť rozhodovacích procesov samosprávy, možnosť monitoringu, analyzovania a participácie na jej činnosti a v neposlednom rade efektívnejšie nakladanie s verejnými financiami, ktoré sú získavané z daní a poplatkov. Volení zástupcovia a zamestnanci samosprávy oceňujú, že vďaka transparentnosti sú jasné pravidlá na základe ktorých vykonávajú svoje povinnosti a rozhodujú. Na jednej strane ich to oslobodzuje od snáh ovplyvniť rozhodovanie, za ktoré sú zodpovední a na druhej strane to napomáha budovať čistý obraz a dôveru vo výkon verejného záujmu u verejnosti.