titulna > O PROJEKTE - kľúčové prínosy

kľúčové prínosy


Aj keď korupciu môžeme len ťažko vyjadriť číslami najviac číselne porovnateľným ukazovateľom úspešnosti nášho projektu je určite šetrenie verejných financií, ktorými mesto disponuje. Za prvých šesť mesiacov po zavedení konkrétnych protikorupčných opatrení sme ušetrili 28% predpokladaných nákladov. Ako sme sa k tomuto číslu dosali? Pred zavedením projektu do praxe verejné obstarávanie prebiehalo v súlade s príslušnými zákonmi. Náš projekt dobrovoľne zaviedol opatrenia, ktoré idú vysoko nad povinný rámec daný platnou legislatívou. Jedným z opatrení je aj zavedenie elektronických aukcií do procesu verejného obstarávania. Úplným elektronickým strasparentnením procesu verejného obstarávania sú informácie o výberových konaniach dostupné všetkým 24/7 na webovej stránke www.transparentnemesto.sk a detailné podrobnosti o každom obstarávaní vrátane možnosti registrácie záujemcov sú dostupné na webovej stránke nášho vlastného elektronického aukčného domu martin.ebit.sk. Po zavedení elektronických aukcií sa náhle výrazne znížili sumy, ktoré vo verejných obstarávaniach víťazia. Dosiahnutá úspora za prvých šesť mesiacov je 28%. Ak si teda uvedomíme, že metodika výpočtu predpokladaných nákladov sa nezmenila a jedinou zmenou bolo zavedenie elektronických aukcií jednoznačne môžeme povedať, že dosiahnuté šetrenie verejných financií je priamym dôsledkom jedného z opatrení nášho protikorupčného projektu – elektronických aukcií. Na podobnom princípe prebieha aj odpredaj majetku mesta, či výber nájomcov do objektov v správe mesta. Výsledkom je okrem plne transparentného procesu, ktorý minimalizuje priestor pre možnú korupciu maximálna finančná efektívnosť využívania verejných zdrojov.

Ďalším číslom, ktoré môžeme porovnávať je návštevnosť webovej stránky www.transparentnemesto.sk ako číselný ukazovateľ záujmu a participácie verejnosti na verejnom dianí. Nová stránka, ktorú projekt zaviedol ako jeden z najúčinnejších nástrojov na zúženie priestoru pre korupciu, poskytuje nepretržitý prístup ku všetkým informáciám v oblastiach, ktoré sú najviac náchylné na korupčné správanie. Sú tu zverejnené všetky zmluvy, faktúry, výberové konania na obsadzovanie pracovných miest, verejné obstarávania na nákup služieb a tovarov, rozpočet, prideľovanie sociálnych bytov, etické pravidlá predstaviteľov a zamestnancov mesta, grantové programy mesta, územný plán, či dokumenty schvaľované mestským zastupiteľstvom. Návštevnosť stránky rastie každým mesiacom od jej spustenia v júli tohto roku. Mesto Martin má takmer 60 tisíc obyvateľov a stránka v mesiaci november mala 8 tis. návštevníkov. V mesiaci december návštevnosť stránky vzrástla na 11 a pol tisíc návštevníkov, čo je viac ako 40% nárast. Tu sa už pomaly dostávame ku kvalitatívnemu nárastu. Všeobecným trendom je pokles záujmu verejnosti o dianie vo verejnej správe čo sa v číslach prejavuje nižšou účasťou vo voľbách do orgánov samospráv a verejnej správy. Častým argumentom verejnosti býva nedôvera prameniaca z rozhodnutí volených predstaviteľov, ktoré sa nedejú dostatočne transparentne, často krát za zatvorenými dverami a s nejasnými pravidlami. Stránka transparentného mesta má za úlohu jednoduchým prístupom ku všetkým informáciám na jednej strane zaručiť plnú transparentnosť a zužovať možný priestor pre korupciu pri rozhodovacích procesoch volených predstaviteľov a zamestnancov verejných inštitúcií. Na druhej strane dáva verejnosti do rúk nástroje na monitorovanie a možné analyzovanie rozhodovacích procesov. Verejnosť tak môže kompetentnejšie posudzovať, reagovať a pripomienkovať dianie vo verejnej správe. Pridanou hodnotou má byť opätovné získavanie dôvery vo výkon verejnej správy čo sa priamo odrazí v participácií verejnosti na dianí vo veciach verejných.