titulna > ČASTI PROJEKTU - majetok mesta > pravidlá

pravidlá


pravidlá predaja a prenájmu nehnuteľného majetku

Prenájom a prípadný predaj majetku je riadený schváleným VZN č. 80 o hospodárení s majetkom mesta Martin. VZN bolo schválené a vydané Mestským zastupiteľstvom v súlade s § 6 a § 11, ods.4, písm. a) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 9, ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Celý proces nakladania s majetkom mesta Martin je konkretizovaný vydanou vykonávacou smernicou č. IMS-SM 076.
Predaj majetku sa realizuje formou obchodnej verejnej súťaže, dražbou, ponukovým konaním a v ojedinelých prípadoch priamym predajom. Mesto prenecháva majetok do dočasného užívania inej právnickej alebo fyzickej osobe na základe obchodnej verejnej súťaže, ponukového konania alebo priamo.

Obchodná verejná súťaž používa mesto pri predaji nehnuteľného majetku mesta a v prípadoch, keď sa použitím tejto metódy zabezpečí ekonomicky najvýhodnejšia ponuka pri záujme viacerých osôb. Metóda sa používa aj v prípade predaja hnuteľného majetku, ktorého zostatková cena je vyššia ako 3.000 EUR. Pri zostatkovej cene prevyšujúcej hodnotu 6.000 EUR, prípadne pri nájme nehnuteľného majetku na dobu určitú prevyšujúcu 5 rokov je potrebný súhlas mestského zastupiteľstva.

Dražbu používa mesto pri predaji hnuteľného majetku ak je zostatková cena vyššia ako 3.000 EUR vrátane za jeden kus majetku vedeného v účtovníctve. Cena však nesmie prekročiť sumu 6.000 EUR (musí sa použiť obchodná verejná súťaž). Túto metódu použije mesto pri predaji nehnuteľného majetku ak je predpoklad, že dražbou dôjde k navýšeniu kúpnej ceny, ku ktorému by nedošlo pri použití inej metódy predaja a je to pre mesto účelné.

Ponukové konanie používa mesto pri predaji hnuteľného majetku, ak jeho zostatková cena je nižšia ako 3.000 EUR a vyššia ako 100 EUR vrátane za jeden kus majetku vedeného v účtovníctve. Predaj nehnuteľného majetku touto formou sa použije v prípade, že je predpoklad viacerých záujemcov o kúpu predmetnej nehnuteľnosti.

Nehnuteľnosti musia byť vopred odborne ohodnotené. Ustanovenia o ponukovom konaní sa primerane použijú aj na prenájom nebytových priestorov, stavieb a prenájom pozemkov.
Všetky uvedené metódy organizuje a riadi Odbor evidenčných a správnych služieb a vyhlasuje ich primátor mesta.