titulna > ČASTI PROJEKTU - verejné obstarávanie > ochrana informácií

ochrana informácií


Ochrana dôverných informácií

Mesto Martin sa zaväzuje chrániť dôverné informácie, ktorými sa rozumejú obchodné, identifikačné, ekonomické a ďalšie údaje a písomnosti dodávateľov, ktoré na tento účel poskytol dodávateľ on-line prostredníctvom tohto portálu, elektronickou poštou alebo off – line inou dohodnutou formou komunikácie na účel zaradenia do internej databázy dodávateľov alebo na účel hodnotenia dodávateľov, prípadne na iný účel, ktorý bol dodávateľovi zo strany Mesta Martin preukázateľne oznámený.

Mesto Martin neposkytuje ochranu údajom, písomnostiam alebo informáciám, ktoré neboli vyžiadané alebo ktoré sú inak verejne prístupné.

Mesto Martin sa zaväzuje vykonať účinné opatrenia na ochranu dôverných informácií a uchovávať ich v tajnosti. Mesto Martin zabezpečí vykonanie právnych a technických opatrení, zabraňujúcich neoprávnenému sprístupneniu dôverných informácií tretej osobe alebo ich zneužitiu v rozsahu primeranom účelu a významu poskytnutej informácie. Tieto informácie poskytne len svojim zamestnancom v rozsahu nevyhnutom na vymedzený účel.

Odoslaním riadne vyplneného formuláru, umiestneného na tomto serveri v elektronickej forme alebo v písomnej forme vyslovujete súhlas so spracovaním Vami uvedených údajov bez toho, aby Mesto Martin od Vás tento súhlas vopred alebo dodatočne požadovalo.