titulna > ČASTI PROJEKTU - verejné obstarávanie > hodnotenie dodávateľov

hodnotenie dodávateľov


Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

Predpokladom zaradenia dodávateľa do internej databázy dodávateľov Mesta Martin je v prvej etape registrácia dodávateľa vo forme akceptácie týchto podmienok a úplného a pravdivého vyplnenia registračného formulára. Formuláre je možné odoslať priamo v režime on-line.

Dodávateľ, ktorý úplne a pravdivo vyplnil všetky povinné políčka registračného formulára bude následne zaradený do internej databázy dodávateľov Mesta Martin. V rámci tejto databázy budú dodávatelia klasifikovaní podľa druhu tovarov, služieb alebo prác, ktoré majú záujem dodávať alebo poskytovať.

Interná databáza dodávateľov je základom pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou a iných vybratých postupov verejného obstarávateľa na účely obstarávania tovarov, služieb alebo prác podľa platného zákona o verejnom obstarávaní a súčasne významným hodnotiacim prvkom pri výbere dodávateľa v rámci niektorej z metód obstarávania.

Zaradením do internej databázy dodávateľov nevzniká dodávateľovi automaticky nárok na uzavretie obchodnej záväzkovej zmluvy s verejným obstarávateľom (Mesto Martin) alebo oprávnenie na poskytnutie akéhokoľvek plnenia a ani záväzok Mesta Martin prevziať od dodávateľa akékoľvek plnenie.

Mesto Martin, ktoré systém hodnotenia dodávateľov prevádzkuje si vyhradzuje právo overiť všetky registračné údaje a údaje uvedené v registračných formulároch najmä, ale nie výlučne, vykonaním auditu u dodávateľa, formou písomného dožiadania dodávateľa o poskytnutie doplňujúcich údajov, listín, rozhodnutí orgánov verejnej správy a pod. alebo porovnaním uvedených údajov s verejne prístupnými údajmi a informáciami alebo inými internými údajmi v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Dodávateľ – záujemca o získanie pozície dodávateľa dáva na tieto úkony Mestu Martin odoslaním registračných údajov súhlas.

Zároveň si Mesto Martin vyhradzuje právo vyžadovať od dodávateľa aj ďalšie informácie, najmä tie, ktoré sa týkajú jeho ekonomického a právneho postavenia, riadenia kvality, environmentu a bezpečnosti a to vo forme zodpovedania otázok alebo vyplnenia dotazníkov v rozsahu nevyhnutnom na účel zaradenia dodávateľa do databázy.

Trvanie registrácie je obmedzené lehotou dva roky odo dňa doručenia registračných údajov. Prípadná zmena tejto lehoty bude zverejnená na tejto stránke. Pred uplynutím lehoty trvania registrácie bude kvalifikovaný dodávateľ správou elektronickej pošty alebo písomnou formou požiadaný o aktualizáciu údajov. Okrem toho je dodávateľ, zaradený do internej databázy dodávateľov Mesta Martin, povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní oznámiť verejnému obstarávateľovi zmenu akýchkoľvek údajov alebo informácií, vyžadovaných v registračných formulároch alebo ak dôjde k akejkoľvek zmene v jeho schopnosti plniť kritériá, ktoré boli dôvodom jeho registrácie.

Mesto Martin si vyhradzuje právo zmeniť podmienky hodnotenia dodávateľov v dôsledku zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov alebo noriem, upravujúcich systémy riadenia kvality alebo riadenia dodávateľov. Zmena podmienok bude v každom prípade zverejnená na tejto stránke a súčasne bude registrovaný dodávateľ upovedomený správou elektronickej pošty alebo písomne.

Pokiaľ sa v niektorej časti týchto podmienok, v registračných alebo iných formulároch vyskytuje pojem „dodávateľ“, rozumie sa ním fyzická osoba alebo právnická osoba, oprávnená dodávať tovar, uskutočňovať prácu alebo poskytovať službu, bez ohľadu na skutočnosť, či má alebo v minulosti mala s Mestom Martin uzatvorený dvojstranný alebo viacstranný obchodný záväzkový vzťah.