titulna > ČASTI PROJEKTU - rozpočet

rozpočet


politika rozpočtovania a informovania verejnosti o danej problematike

Finančné hospodárenie mesta sa riadi schváleným rozpočtom na príslušný kalendárny rok. Postavenie, funkciu a zostavovanie rozpočtu obcí upravuje zákon o rozpočtových pravidlách. Proces tvorby rozpočtu, jeho zmien, monitorovania a hodnotenia rozpočtu upravujú Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta schválené v mestskom zastupiteľstve. Sú v nich zapracované aj informačné povinnosti vo vzťahu k verejnosti o rozpočte mesta a jeho hodnotení.

Rozpočet sa vnútorne člení na bežný a kapitálový rozpočet príjmov a výdavkov a spracováva sa v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie, a to príjmy v členení na položky a podpoložky a výdavky podľa funkčnej klasifikácie v členení na triedy a podtriedy.
Od roku 2009 mesto spracováva rozpočet aj v členení na programy a podprogramy.
Programový rozpočet rozdeľuje výdavky rozpočtu mesta do jednotlivých programov a jeho častí. Je to transparentný systém, ktorý zdôrazňuje vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov. Programovú štruktúru tvoria programy a podprogramy.

Finančné plnenie rozpočtu - plnenie príjmov a výdavkov mesta podľa schváleného rozpočtu mesta schvaľuje mestské zastupiteľstvo štvrťročne.
Monitorovanie programového rozpočtu – monitorovaciu správu schvaľuje mestské zastupiteľstvo polročne.
Hodnotiaca správa - informáciu o splnení alebo nesplnení programového rozpočtu mesta je súčasťou záverečného účtu mesta, ktorý schvaľuje mestské zastupiteľstvo do 60 dní po uplynutí rozpočtového roka.

Mesto v oblasti informovanosti verejnosti o rozpočte zaviedlo zverejňovanie nasledovných informácií:

a) dodávateľské faktúry Mesta Martin v aktuálnom rozpočtovom roku v hodnote nad 1 000,- EUR; číslo faktúry, identifikácia dodávateľa, predmet fakturácie, fakturovaná suma,
b) informácie o zmluvách mesta Martin, ktoré v prípade dodávky tovarov a služieb predstavujú záväzok mesta viac ako 10 000,- EUR alebo svojou platnosťou prekračujú dobu 12 mesiacov a v prípade stavebných prác predstavujú záväzok mesta viac ako 20 000,- EUR alebo svojou platnosťou prekračujú dobu 12 mesiacov; číslo zmluvy, identifikácia zmluvných strán, predmet zmluvy, suma a dĺžka trvania (ak sa uvádza),
c) Register investičných akcií mesta Martin – obsahuje prehľad plánovaných investičných akcií v meste Martin s výnimkou akcií v rámci bežnej údržby. Register a všetky zmeny v ňom schvaľuje MsZ.

Na internetovej stránke mesta je zverejnený aktuálny rozpočet mesta a rozpočty minimálne troch po sebe nasledujúcich uplynulých rokov.

Zapojenie občanov do procesu rozpočtovania:
- návrh rozpočtu, jeho zmeny a návrh záverečného účtu mesta je zverejnený na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva. Počas zverejnenia návrhu rozpočtu môže k nemu verejnosť predkladať svoje pripomienky. Za vyhodnotenie pripomienok zodpovedá spracovateľ návrhu rozpočtu. Občanovi alebo zástupcovi organizácie, ktorý na seba nechal kontakt, spracovateľ návrhu oznámi vyhodnotenie jeho pripomienky priamo. Vyhodnotenie všetkých pripomienok je súčasťou dôvodovej správy k návrhu rozpočtu.


súvisiace odkazy:

VZN č.80 o hospodárení s majetkom mesta
Register investičných akcií mesta Martin
Zoznam dodávateľských faktúr
Zoznam zmlúv mesta

Rozpočet mesta Martin: